Термодинамічний та кінетичний компенсаційні ефекти реакцій ацилювання гідроксиполіалкіленокси (мет) акрилатів малеїновим та фталевим ангідридами

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

На основі кінетичних даних показано існування термодинамічного та кінетичного компенсаційних ефектів каталітичного та некаталітичного ацилювання гідроксиполіал- кіленокси (мет) акрилатів малеїновим (МА) та фталевим ангідридами (ФА). Порівняно кінетичний компенсаційний ефект для різних ацилюючих агентів на основі експериментальних та літературних даних. Встановлено, що збільшення енергії активації, яке зокрема помітно спостерігається для ацилювання 2-гідроксиетилметакрилату, при переході до каталітичних процесів, компенсується зростанням величини приекспоненти такою мірою, що константи швидкості, які розраховані за температурними залежностями для каталітичних процесів, є завжди більшими, ніж для ацилювання без каталізатора. On the basis of kinetic data the existence of thermodynamic and kinetic compensation effects for catalytic and non-catalytic acylation hydroxypolyalkylenoxy (meth) acrylates by maleic and phthalic anhydride is shown. The comparison of kinetic compensation effect for different acylation agents based on experimental and literature data was made. It was found that the increase in the activation energy, which is observed particularly noticeable for acylation of 2-hydroxyethylmetacrylate, at the transition to catalytic processes is offset by value of pre-exponential factor rising to the extent that the rate constants, calculated for the temperature dependences for catalytic processes are always greater than acylation without catalyst.

Description

Keywords

термодинамічний компенсаційний ефект, кінетичний компенсаційний ефект, ацилювання, гідроксиполіалкіленокси (мет) акрилат, малеїновий ангідрид, фталевий ангідрид

Citation

Термодинамічний та кінетичний компенсаційні ефекти реакцій ацилювання гідроксиполіалкіленокси (мет) акрилатів малеїновим та фталевим ангідридами / І. П. Полюжин, А. І. Гладій, Й. Й. Ятчишин, Ф. І. Цюпко, М. М. Ларук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 48–57. – Бібліографія: 22 назви.