Comparative analysis of technicaland economic characteristics of generator sets on the basis of synchronous and asynchronous generators

Abstract

Розглянуто один зі способів підвищення техніко- економічних показників суднових автономних електро- установок через застосування асинхронних генераторів з конденсаторними збудженнями замість традиційних генераторних агрегатів із синхронними генераторами. Подано результати порівняльного аналізу техніко- економічних характеристик генераторних агрегатів на основі синхронного та асинхронного генератора. Визначені такі переважні характеристики асинхронного генератора перед синхронним: асинхронний генератор має менші розміри та масу, простішу конструкція коротко- замкнутого ротора генератора, відсутні багатожильні роторні обмотки, ковзаючі контакти і поворотні напівпровідникові елементи, відсутня струмова ізоляція на роторі, що підвищує граничну температуру нагріву і забезпечує високі граничні швидкості обертання ротора. Вищий ККД асинхронного генератора внаслідок малого значення активного опору ротора забезпечує його економічність. Асинхронний генератор має синусоїдальну форму кривої напруги, симетричну трифазну напругу за нерівномірного навантаження. Швидке загасання струмів розсіювання за втрати збудження гарантує безпеку режимів коротких замикань для асинхронного генератора. Регулювання ємнісного збудження асинхронного генератора в колі статора дає змогу створювати швидкодіючі та інваріантні системи стабілізації напруги. Простота і безпека включення в паралельну роботу, відсутність коливань ротора за значних змін навантаження забезпечують стійкість паралельної роботи в бага- тоагрегатних електростанціях. Указані переваги асинхрон- них генераторів перед синхронними підтверджують доцільність широкого впровадження асинхронних гене- раторних установок в автономних електростанціях з метою підвищення їхньої надійності та зниження вартості електроенергії.
The paper considers one of the ways of improving the technical and economic performance of ship autonomous electrical plants by using asynchronous generators with capacitor excitation instead of traditional generator sets with synchronous generators. The following advantageous characteristics of an asynchronous generator in comparison with a synchronous one are defined. An asynchronous generator has smaller dimensions and weight as well as a simpler construction of the squirrel-cage rotor; there are neither multiturn rotor windings, nor sliding contacts and rotating semiconductor elements, nor current insulation on the rotor, which increases the limiting heating temperature and provides high limit speeds of the rotor. The higher efficiency of an asynchronous generator due to the small value of rotor resistance ensures its economy. The asynchronous generator has a sinusoidal waveform of the generated voltage, symmetry of the three-phase voltage at an uneven load. Rapid attenuation of currents in the case of loss of excitation ensures the safety of short-circuit modes for the asynchronous generator. The regulation of capacitive excitation of an asynchronous generator along the stator circuit allows the creation of high-speed and invariant voltage stabilization systems. Simplicity and safety of paralleling, absence of rotor oscillations at significant changes in the load ensure the stability of parallel operation in multimachine power plants.

Description

Keywords

electric power generation, synchronous and asynchronous generators, comparative technical and economic analysis

Citation

Mukha M. Comparative analysis of technicaland economic characteristics of generator sets on the basis of synchronous and asynchronous generators / Mykola Mukha // Computational Problems of Electrical Engineering. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 7. — No 1. — P. 57–62.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By