Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України

Abstract

У статті розкрито сутність санаторно-курортного комплексу. Охарактеризовано специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності у контексті їхньої зорієнтованості, приналежності, соціально-економічного ефекту, впливу на суміжні сфери, глобальної ролі, підпорядкованості. Досліджено типологію суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах. Охарактеризовано відмінність підходів до виокремлення типів санаторно-курортних закладів низкою інституцій України. За даними статистичного бюлетеня «Колективні засоби розміщування» сформо- вано систему показників для оцінювання регіональних ринків послуг санаторіїв. За- собами кластерного аналізу здійснено систематизацію та ранжування регіонів України за станом розвитку ринку послуг санаторіїв у 2016 р. Доведено диспропорційність та асиметричність ринку послуг санаторіїв у регіональному вимірі.
The essence of the health resort complex is revealed in the article. Peculiarities of the subjects of health resort activity in the context of their orientation, belonging, socio-economic effect, influence on related areas, global role, and subordination are described. The typology of subjects of health resort activity in the current normative-legal acts is investigated. The difference in approaches to the selection of types of health resorts by a number of institutions of Ukraine is described. According to the statistical bulletin «Collective means of placement» a system of indicators for the evaluation of the regional market of health resort services is formed. By using the methods of cluster analysis, the regions of Ukraine are systematized and ranked according to the development of the market of health resort services in 2016. The disproportion and asymmetry of the regional market of health resort services are proved.

Description

Keywords

санаторно-курортна діяльність, санаторії, колективні засоби розміщування, кластерний аналіз, ринок послуг санаторіїв, спеціалізовані засоби розміщування, health resort activity, collective accommodation facilities, cluster analysis, market of health resort services, specialized means of placement

Citation

Гальків Л. І. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України / Л. І. Гальків, І. Я. Кулиняк, М. В. Гербут // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 873. — С. 18–26.