Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України

dc.citation.epage26
dc.citation.issue873
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління
dc.citation.spage18
dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка»
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГальків, Л. І.
dc.contributor.authorКулиняк, І. Я.
dc.contributor.authorГербут, М. В.
dc.contributor.authorHalkiv, L.
dc.contributor.authorKulyniak, I.
dc.contributor.authorHerbut, M.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-05-15T12:14:56Z
dc.date.available2018-05-15T12:14:56Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractУ статті розкрито сутність санаторно-курортного комплексу. Охарактеризовано специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності у контексті їхньої зорієнтованості, приналежності, соціально-економічного ефекту, впливу на суміжні сфери, глобальної ролі, підпорядкованості. Досліджено типологію суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах. Охарактеризовано відмінність підходів до виокремлення типів санаторно-курортних закладів низкою інституцій України. За даними статистичного бюлетеня «Колективні засоби розміщування» сформо- вано систему показників для оцінювання регіональних ринків послуг санаторіїв. За- собами кластерного аналізу здійснено систематизацію та ранжування регіонів України за станом розвитку ринку послуг санаторіїв у 2016 р. Доведено диспропорційність та асиметричність ринку послуг санаторіїв у регіональному вимірі.
dc.description.abstractThe essence of the health resort complex is revealed in the article. Peculiarities of the subjects of health resort activity in the context of their orientation, belonging, socio-economic effect, influence on related areas, global role, and subordination are described. The typology of subjects of health resort activity in the current normative-legal acts is investigated. The difference in approaches to the selection of types of health resorts by a number of institutions of Ukraine is described. According to the statistical bulletin «Collective means of placement» a system of indicators for the evaluation of the regional market of health resort services is formed. By using the methods of cluster analysis, the regions of Ukraine are systematized and ranked according to the development of the market of health resort services in 2016. The disproportion and asymmetry of the regional market of health resort services are proved.
dc.format.extent18-26
dc.format.pages9
dc.identifier.citationГальків Л. І. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України / Л. І. Гальків, І. Я. Кулиняк, М. В. Гербут // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 873. — С. 18–26.
dc.identifier.citationenHalkiv L. Health resort activity: market of health resort services in regions of Ukraine / L. Halkiv, I. Kulyniak, M. Herbut // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 873. — P. 18–26.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41153
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 873, 2017
dc.relation.references1. Ведмідь Н. Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання / Н. Ведмідь // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного ун-ту. Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 36(1.2). – С. 43–51.
dc.relation.references2. Мазаракі А. А. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку / А. А. Мазаракі, Н. І. Ведмідь // Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 51–55.
dc.relation.references3. Ведмідь Н. Методологічні основи типізації суб’єктів сана- торно-курортної діяльності / Н. Ведмідь // Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 6. – С. 72–83.
dc.relation.references4. Карий О. І. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб / О. І. Карий, О. Ю. Трач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 182–187.
dc.relation.references5. Галаз Л. В. Механізм удосконалення фор- мування трудового потенціалу підприємства / Л. В. Галаз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск № 6. – 2010. – С. 266–269.
dc.relation.references6. Крамченко Л. І. Статистика ринку товарів і послуг: [навч. посібник].– 2–ге вид., виправл. та доп. / Л. І. Крамченко. – Львів: Новий Світ–2000, 2007. – 296 с.
dc.relation.references7. Чухрай Н. І. Оцінювання рівня ресурсного забезпечення розвитку машинобудівних підприємств Львівщини / Н. І. Чухрай, І. Я. Кулиняк, Л.Р. Прийма // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – № 12 (174). – С. 203–212.
dc.relation.references8. Гуменюк В. В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно–курортних послуг в Україні / В. В. Гуменюк // Економіка розвитку. – 2014. – № 3. – С. 18–24.
dc.relation.references9. Коваленко Н. Прогнозування розвитку санаторно–курортної діяльності в Україні / Н. Коваленко // Схід. – 2015. – № 8. – С. 25–29.
dc.relation.references10. Войтович С.Я. Особливості дослідження та прояву поведінки споживачів санаторно-курортних послуг /С.Я. Войтович // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2014. – Вип. 17. – С. 75–78.
dc.relation.references11. Про курорти : Закон України (із змін., внес. згідно із Законом № 3370–IV (3370–15) від 19 січ. 2006 р., ВВР, 2006, № 22, ст. 184) [Електронний ресурс] // Сайт «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/.
dc.relation.references12. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 805 «Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
dc.relation.references13. Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовт. 2002 р. № 385 [Електронний ресурс] // сайт «Законодавство України». – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.references14. Про Комплексну програму соціально- економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2001 р. №1206 // сайт «Законодавство України». – Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.references15. Наказ Держкомстату від 14 груд. 2011 р. № 345 [Електронний ресурс] // Сайт «Законодавство України». – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
dc.relation.references16. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: Національний стандарт України (ДСТУ 4268:2003) [Електронний ресурс] // Сайт «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.references17. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення: Національний стандарт України (ДСТУ 4527:2006) [Електронний ресурс] // Сайт «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.references18. Основи законодавства України про охорону здоров’я Закон України (зі змін., внес. згідно із Законами № 5036–VI (5036–17) від 4 лип. 2012 р.) [Електронний ресурс] // Сайт «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.references19. Гальків Л. І. Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної України / Л. І. Гальків, І. Я. Кулиняк // Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: монографія / [за ред. О. І. Скаска]. – Львів : Растр–7, 2017. – 172 с. – С. 59–94.
dc.relation.referencesen1. Vedmid, N. (2014). Sanatorno-kurortnyi kompleks yak systemnyi ob’iekt naukovoho piznannia [Health-and-resort complex as a system object of scientific knowledge]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. – Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 36(1.2). pp. 43–51.
dc.relation.referencesen2. Mazaraki, A.A., & Vedmid, N.I. (2013). Sanatorno-kurortni ta ozdorovchi pidpryiemstva: strukturni parametry rozvytku [Health-resort and health-improving enterprises: structural parameters of development]. Ekonomika rozvytku. – Economics of development, 3. pp. 51–55.
dc.relation.referencesen3. Vedmid, N. (2012). Metodolohichni osnovy typizatsii sub’iektiv sanatorno-kurortnoi diialnosti [Methodological bases of typification of health-resort activity subjects]. Visnyk KNTEU. – Bulletin of the KNTEU, 6. pp. 72–83.
dc.relation.referencesen4. Karyi, O. I. & Trach, O. Yu. (2011). Imidzh, brend ta reputatsiia: yikh vzaiemozv’iazok i vplyv na rozvytok terytorii, orhanizatsii ta okremykh osib [Image, brand and reputation: their interconnection and influence on the development of territories, organizations and individuals]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Lohistyka». – Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Logistics», 706. pp. 182–187.
dc.relation.referencesen5. Halaz L. V. (2010). Mekhanizm udoskonalennia formuvannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva [Mechanism for improving the formation of the labor potential of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences, 6. pp. 266–269.
dc.relation.referencesen6. Kramchenko L. I. (2007). Statystyka rynku tovariv i posluh [Market statistics of goods and services]. Lviv: Novyi Svit-2000. 296 p.
dc.relation.referencesen7. Chukhrai, N. I., Kulyniak, I. Ya., & Pryima, L. R. (2015). Otsiniuvannia rivnia resursnoho zabezpechennia rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv Lvivshchyny [Assessment of the level of resource support for the development of machine-building enterprises in Lviv region]. Aktualni problemy ekonomiky: Naukovyi ekonomichnyi zhurnal. – Actual problems of economics: Scientific Economic Journal, 12 (174), K.: VNZ «Natsionalna akademiia upravlinnia», pp. 203–212.
dc.relation.referencesen8. Humeniuk, V. V. (2014). Tendentsii podatkovoho rehuliuvannia rynku sanatorno–kurortnykh posluh v Ukraini [Trends in tax regulation of health and resort services market in Ukraine]. Ekonomika rozvytku. – Economics of development, 3. pp. 18–24.
dc.relation.referencesen9. Kovalenko, N. (2015). Prohnozuvannia rozvytku sanatorno–kurortnoi diialnosti v Ukraini [Prediction of the development of health and resort activity in Ukraine]. Skhid. – East, 8. pp. 25–29.
dc.relation.referencesen10. Voitovych, S. Ya. (2014). Osoblyvosti doslidzhennia ta proiavu povedinky spozhyvachiv sanatorno-kurortnykh posluh [Features of research and behavior of consumers of health and resort services]. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo. – Trade, commerce, entrepreneurship, 17. pp. 75–78.
dc.relation.referencesen11. Zakon Ukrainy «Pro kurorty» [The Law of Ukraine «On Resorts»]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/.
dc.relation.referencesen12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Zahalnoho polozhennia pro sanatorno-kurortnyi zaklad» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the General Provisions on the Sanatorium and Resort»]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua.
dc.relation.referencesen13. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia» [Order of the Ministry of Health of Ukraine «On Approval of the Lists of Health Care Institutions, Medicines, Pharmacist Positions and Postgraduates with Pharmaceutical Education in Health Care Institutions»]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.referencesen14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro Kompleksnu prohramu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Velykoi Yalty yak kurortu zahalnoderzhavnoho znachennia” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Integrated Program of Socio-Economic Development of Great Yalta as a Resort of National Importance»]. Retrieved from:http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.referencesen15. Nakaz Derzhstatu vid 14 hrud. 2011 r. № 345 [The order of the State Statistics Committee of December 14. 2011]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.
dc.relation.referencesen16. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchuvannia. Zahalni vymohy: Natsionalnyi standart Ukrainy (DSTU 4268:2003) [Touristic services. Accommodation facilities. General requirements: National Standard of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.referencesen17. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Terminy ta vyznachennia: Natsionalnyi standart Ukrainy (DSTU 4527:2006) [Touristic services. Accommodation facilities. Terms and definitions: National Standard of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.referencesen18. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia Zakon Ukrainy [Fundamentals of Ukrainian Health Legislation Law of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
dc.relation.referencesen19. Halkiv, L. I., & Kulyniak, I. Ya. (2017). Statystychne otsiniuvannia rozvytku turystychnoho biznesu v oblastiakh Zakhidnoi Ukrainy [Statistical evaluation of tourism business development in the regions of Western Ukraine]. Stratehichni napriamy rozvytku rekreatsii u turystychnii diialnosti ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi stan zakhidnoho rehionu Ukrainy – Strategic directions of development of recreation in tourism activity and its influence on the socio-economic status of the western region of Ukraine, Lviv: Rastr–7, pp. 59–94.
dc.relation.urihttp://zakon2.rada.gov.ua/
dc.relation.urihttp://zakon4.rada.gov.ua
dc.relation.urihttp://zakon2.rada.gov.ua
dc.relation.urihttp://www.ukrstat.gov.ua
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Гербут М. В., 2017
dc.subjectсанаторно-курортна діяльність
dc.subjectсанаторії
dc.subjectколективні засоби розміщування
dc.subjectкластерний аналіз
dc.subjectринок послуг санаторіїв
dc.subjectспеціалізовані засоби розміщування
dc.subjecthealth resort activity
dc.subjectcollective accommodation facilities
dc.subjectcluster analysis
dc.subjectmarket of health resort services
dc.subjectspecialized means of placement
dc.subject.udc614.215
dc.subject.udc332.1
dc.titleСанаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України
dc.title.alternativeHealth resort activity: market of health resort services in regions of Ukraine
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n873_Halkiv_L-Health_resort_activity_market_18-26.pdf
Size:
842.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n873_Halkiv_L-Health_resort_activity_market_18-26__COVER.png
Size:
411.55 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.03 KB
Format:
Plain Text
Description: