Методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств. Досліджено основні складові компетенцій управлінців вітчизняних машинобудівних підприємств, а саме: знання, вміння, навички та особистісні характеристики. Розкрито сутність ефективної системи аналізування та оцінювання компетенцій управлінських працівників. Зазначено, що динамічність розвитку машинобудівних підприємств вимагають наявності чіткого інструментарію оцінювання компетенцій управлінців. Встановлено, що основною метою оцінювання компетенцій управлінців підприємств є отримання не лише об’єктивного аналізу ефективності застосування наявних знань, вмінь, навичок та особистісних характеристик під час виконання своїх посадових обов’язків, але і відповідність професійно-кваліфікаційного рівня займаній посаді. Досліджено, що розвиток компетенцій управлінців машинобудівних підприємств, як правило, призводить до зміни економічних показників діяльності підприємства та прийняття відповідних управлінських рішень. Відповідно, запропоновано методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців, що дадуть змогу керівникам та іншим зацікавленим особам встановити наявний рівень компетенцій управлінців машинобудівних підприємств. Отже, встановлено, що для аналізування та оцінювання компетенцій управлінців та їх впливу на фінансово-економічну діяльність на підприємствах доцільно дотримуватись запропонованих методичних положень, що сприятимуть підвищенню їх рівня. The article considers the approaches of national and foreign scientists on analyzing and evaluating of engineering managers’ competence. Investigated the basic components of management competencies domestic machine-building enterprises, namely knowledge, abilities, skills and personal characteristics. The essence of an effective system of analyzing and evaluating managerial competencies of employees. Indicated that the dynamic development of machine-building enterprises require a clear assessment of competence management tools. Established that the primary purpose of assessing competencies of managers of enterprises are receiving not only an objective analysis of the efficacy of existing knowledge, abilities, skills and personal characteristics while performing their duties, but also compliance with professional qualification level position. Investigated that the development of competence management engineering companies usually leads to changes in the economic performance of the enterprise and decision making. Accordingly, proposed the methodical provision of analyzing and evaluating management competencies that will enable managers and other stakeholders to establish the existing level of competency management engineering companies. Thus, it was found that for analyzing and evaluating competencies of managers and their impact on the financial and economic activities in the enterprise appropriate to comply with the provisions of the proposed methodology that will improve their level.

Description

Keywords

компетенції, знання, вміння, навички, особистісні компетенції, методичні положення з аналізування та оцінювання, competence, knowledge, capability, skills, personal characteristics, methodological conditions of analysis and evaluation

Citation

Олексів І. Б. Методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств / І. Б. Олексів, Г. В. Михайляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 21–28. – Бібліографія: 12 назв.