Сутність кримінального переслідування та проблема його законодавчого закріплення

dc.citation.epage145
dc.citation.issue902 (19)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage141
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorПалюх, Андрій
dc.contributor.authorГузела, Михайло
dc.contributor.authorPaliukh, Anlrii
dc.contributor.authorHuzela, Mykhailo
dc.contributor.authorПалюх, Андрей
dc.contributor.authorГузела, Михаил
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-10T10:01:27Z
dc.date.available2020-03-10T10:01:27Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі визначення сутності кримінального переслідування як інституту кримінального процесуального права, а також встановлення співвідношення обвинувачення в кримінальному провадженні та кримінального переслідування. На основі дослідження наукових позицій окремих вчених-процесуалістів щодо сутності кримінального переслідування як кримінальної процесуальної категорії зроблено висновок, що кримінальне переслідування є провідною самостійною функцією кримінального провадження, яка охоплює: початок досудового кримінального провадження внесенням відомостей до ЄРДР, повідомлення про підозру конкретній особі, отримання доказів, які підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обґрунтування обвинувачення перед судом щодо винуватості обвинуваченого та необхідності застосування до нього кримінального покарання.
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of determining the essence of criminal prosecution as an institution of criminal procedural law. , as well as establishing the ratio of prosecution in criminal proceedings and prosecution. On the basis of the research of the scientific positions of certain scholars-processualists on the essence of criminal prosecution as a criminal procedural category, it was concluded that criminal prosecution is the leading independent function of criminal proceedings, which covers: the beginning of pre-trial criminal proceedings by making information to the IDRD, notification of suspicion to a particular person, obtaining evidence proving suspicion of a criminal offense, justification of the prosecution of the defendant’s guilt and the need to apply it criminal punishment.
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме определения сущности уголовного преследования как института уголовного процессуального права, а также установление соотношения обвинения в уголовном производстве и уголовного преследования. На основе исследования научных позиций отдельных ученых-процессуалистов по поводу сущности уголовного преследования как уголовного процессуального категории сделан вывод, что уголовное преследование является ведущей самостоятельной функцией уголовного производства, которая включает: начало досудебного уголовного производства внесением сведений в ЕРДР, сообщение о подозрении конкретному лицу, получение доказательств, подтверждающих подозрение в совершении уголовного преступления, обоснование обвинения перед судом о виновности обвиняемого и необходимости применения к нему уголовного наказания.
dc.format.extent141-145
dc.format.pages5
dc.identifier.citationПалюх А. Сутність кримінального переслідування та проблема його законодавчого закріплення / Андрій Палюх, Михайло Гузела // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 902 (19). — С. 141–145.
dc.identifier.citationenPaliukh A. Satisfaction of criminal transmission and the problem of its legislative security / Anlrii Paliukh, Mykhailo Huzela // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 902 (19). — P. 141–145.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47162
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 902 (19), 2018
dc.relation.references1. Кримінальний процесуальний кодекс України. К., 2018.
dc.relation.references2. Концепція реформування кримінальної юстиції України, затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.
dc.relation.references3. Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, які ухвалені Комітетом Міністрів 6 жовтня 2000 року. URL: http://www.refworld.org.ru/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?
dc.relation.references4. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу 2012 р. Монографія: Гловюк І. В. Одеса: Юридична література. 2015. 712 с.
dc.relation.references5. Роль прокурора в доказуванні: монографія (А. І. Палюх, М. В. Гузела, Г. С. Римарчук, І. І. Цилюрик). Львів: Укр. акад. друкарства. 2017. 184 с.
dc.relation.references6. Луцик В. Функції прокурора в досудових стадіях кримінального судочинства України. URL: http://radnuk.info/home/24222-2013-05-14-17-01-20.html.
dc.relation.references7. Остапець В. Співвідношення понять «державне обвинувачення» та «кримінальне переслідування» у проекті кримінального процесуального кодексу України. Вісник національної академії прокуратури України. №2, 2009. Київ., 2009. С.114-118.
dc.relation.references8. Теорія кримінального переслідування: Монографія [В. А. Гринчак, І. Я. Заяць, В. І. Петлюк, Г. М. Федущак-Паславська]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 208 с.
dc.relation.referencesen1. Kryminalnyj procesualnyj kodeks Ukrayiny [Crimean procedural code of Ukraine]. K., 2018.
dc.relation.referencesen2. Koncepciya reformuvannya kryminalnoyi yustyciyi Ukrayiny, zatverdzhena Ukazom Prezy`denta Ukrayiny vid 8 kvitnya 2008 roku [The Concept of the Reform of the Criminal Justice of Ukraine, approved by the Decree of the President of Ukraine of April 8, 2008 No. 311]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008
dc.relation.referencesen3. Rekomendaciyi Rec (2000) 19 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shhodo roli prokuratury v systemi kryminalnogo pravosuddya, yaki uxvaleni Komitetom Ministriv 6 zhovtnya 2000 roku [Recommendation Rec (2000) 19 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on the role of the prosecutor’s office in the criminal justice system, adopted by the Committee of Ministers on October 6, 2000]. URL: http://www.refworld.org.ru/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.p
dc.relation.referencesen4. Kryminalno-procesualni funkciyi: teoriya, metodologiya ta praktyka realizaciyi na osnovi polozhen Kry`minalnogo procesualnogo kodeksu.[ Criminal-procedural functions: theory, methodology and practice of realization on the basis of the provisions of the Criminal Procedural Code]. 2012 r. Monografiya: Glovyuk I. V. Odesa: Yurydychna literatura. 2015. 712 p.
dc.relation.referencesen5. Rol prokurora v dokazuvanni:Monografiya (A. I. Palyux, M. W. Huzela, H. S. Ry`marchuk, I.I.Cylyuryk) [The role of the prosecutor in proving: Monograph (A. I. Palyukh, M. W. Huzela, G. S. Rimarchuk, I. I. Tsilyurik)]. L`viv: Ukr. akad. drukarstva. 2017. 184 s.
dc.relation.referencesen6. Lucyk W. Funkciyi prokurora v dosudovyx stadiyax kryminalnogo sudochynstva Ukrayiny[Functions of the prosecutor v dosudovyx stadiyax kryminalnogo sudochynstva Ukrayiny]. URL: http://radnuk.info/home/24222-2013-05-14-17-01-20.html.
dc.relation.referencesen7. Ostapecz` V. Spivvidnoshennya ponyat` «derzhavne obvynuvachennya» ta «kryminalne peresliduvannya» u proekti kryminalnogo procesualnogo kodeksu Ukrayiny[Correlation between the concepts of "state prosecution" and "prosecution" in the draft criminal procedural code of Ukraine]. Visnyk nacionalnoyi akademiyiprokuratury Ukrayiny, #2, 2009. Kyyiv, 2009. P. 114–118.
dc.relation.referencesen8. Teoriya kryminalnogo peresliduvannya [The theory of criminal prosecution]: Monografiya / V. A. Gry`nchak, I. Ya. Zayacz`, V. I. Petlyuk, G. M. Fedushhak-Paslavs`ka]. L`viv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. 208 р.
dc.relation.urihttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008
dc.relation.urihttp://www.refworld.org.ru/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?
dc.relation.urihttp://radnuk.info/home/24222-2013-05-14-17-01-20.html
dc.relation.urihttp://www.refworld.org.ru/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.p
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Палюх А., Гузела М., 2018
dc.subjectкримінальне процесуальне право
dc.subjectкримінальне провадження
dc.subjectфункції кримінального провадження
dc.subjectобвинувачення
dc.subjectкримінальне переслідування
dc.subjectcriminal procedural law
dc.subjectcriminal proceedings
dc.subjectfunctions of criminal prosecution
dc.subjectуголовное процессуальное право
dc.subjectуголовное производство
dc.subjectфункции уголовного производства
dc.subjectобвинение
dc.subjectуголовное преследование
dc.subject.udc343.1
dc.titleСутність кримінального переслідування та проблема його законодавчого закріплення
dc.title.alternativeSatisfaction of criminal transmission and the problem of its legislative security
dc.title.alternativeСущность уголовного преследования и проблема его законодательного закрепления
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018n902__19__Paliukh_A-Satisfaction_of_criminal_141-145.pdf
Size:
400.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018n902__19__Paliukh_A-Satisfaction_of_criminal_141-145__COVER.png
Size:
371.2 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.06 KB
Format:
Plain Text
Description: