Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод

No Thumbnail Available

Date

2021-01-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод відіграє важливу роль у нашому житті. Адже моральні норми права сприяють ухваленню рішення відповідно до справедливості та гідності людини. Варто зазначити, що застосування права – це вміння правильно і доцільно вживати правові норми. Проте воно має і свої особливості. Застосування тісно взаємодіє з дотриманням, використанням та виконанням, проте може бути і самостійним щодо закону чи винесення рішень суду, де чітко проявляється роль застосування. Адже саме у таких важливих моментах застосування є доречним, оскільки від вміння правильно та доцільно застосовувати закон та виносити вірні рішення може залежати доля інших людей. Саме тому в таких ситуаціях людина повинна діяти у згоді з юридичними поглядами, не забуваючи і про свою мораль та місце у цьому світі. Філософське розуміння застосування проявляється в релігійних нормах. Оскільки теоретичне значення пов’язане з нормами та законами, то філософське будується на Священному Писанні, Біблії та інших релігійних джерелах. У філософському розумінні застосування будується на моральних цінностях, які необхідні в наш час. Яскравим прикладом стане роль саме моралі в судовому розгляді.
The application of the basic features of human dignity in the acquisition of freedoms plays an important role in our lives. After all, moral norms of law contribute to decision-making in accordance with justice and human dignity. It should be noted that the application of law – is the ability to correctly and appropriately apply the law. However, it should be noted that the application has its own characteristics. Application closely interacts with compliance, use and enforcement, but can also be independent in the application of the law or the issuance of court decisions, where the role of application is clearly manifested. After all, it is at such important points of application that it is appropriate, because the fate of other people may depend on the ability to apply the law correctly and expediently and make the right decisions. That is why in such situations a person must act according to the legal point of view, but not forgetting about his morals and place in this world. Philosophical understanding of the application is manifested in religious norms. Because theoretical significance is related to norms and laws, philosophical significance is based on Scripture, the Bible, and other religious sources. In the philosophical sense, the application is based on moral values that are necessary in our time. A clear example is the role of morality in litigation.

Description

Keywords

правозастосування, гідність людини, поведінка, відособленість, застосування, law enforcement, human dignity, behavior, isolation, application

Citation

Щербай І. Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод / Іванна Щербай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 1 (29). — С. 88–94.