Ретроспективно-правовий аналіз генезису вітчизняного соціального законодавства

dc.citation.epage142
dc.citation.issue2 (30)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage135
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБек, Уляна
dc.contributor.authorBeck, Ulyana
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-13T09:58:31Z
dc.date.available2023-03-13T09:58:31Z
dc.date.created2021-06-01
dc.date.issued2021-06-01
dc.description.abstractПростежено генезис та еволюцію вітчизняного соціального законодавства та визначено особливості кожного із його етапів. Аналіз передумов зародження соціального законодавства на території України дає змогувиокремити такі етапи його історичного розвитку: перший етап – епоха Київської Русі (Х–ХІІ ст.), другий період – епоха перебування українських земель у складі Великого Князівства Литовського, Російської імперії, Речі Посполитої, Австро-Угорщини та інших держав (ХVI – перша половина XX ст.), третій період – епоха перебування України у складі СРСР (1917–1991 рр.). Період перебування українських земель у складі СРСР розділено на два етапи: до та після Другої світової війни, позаяк вона істотно змінила державні пріоритети щодо розвитку соціального законодавства. Однак основні принципи залишались чиними: зведення до мінімуму особистої відповідальності людини за самозабезпечення, жорстка централізація. Завершення цього періоду ознаменувалось формуванням єдиного соціального законодавства та створенням цілісної державної системи соціального забезпечення. Дослідження генезису вітчизняного соціального законодавства засвідчило, що розвиток соціального законодавства на території України був доволі нерівномірним. На початковому етапі свого формування соціальне законодавство (зокрема, у Київській Русі), характеризувалось прогресивністю, втім, подальший історичний розвиток нашої держави значно вповільнив розвиток соціальної сфери, і сьогодні одним із визначальних завдань національного законодавця є адаптація соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
dc.description.abstractThe article traces the genesis and evolution of domestic social legislation and identifies the features of each of its stages. Analysis of the preconditions for the emergence of social legislation in Ukraine, allows us to identify the following stages of its historical development: the first stage – the era of Kievan Rus (X–XII centuries), the second period – the era of Ukrainian lands in the Grand Duchy of Lithuania, the Russian Empire, the Commonwealth, Austria–Hungary and other states (XVI – first half of XX century), the third period – the era of Ukraine’s membership in the USSR (1917–1991). The period of stay of Ukrainian lands in the USSR should be divided into two stages: before and after the Second World War. As it significantly changed the state priorities for the development of social legislation, however, the basic principles remained valid: minimizing personal responsibility for selfsufficiency, strict centralization, the end of this period was marked by the formation of unified social legislation and the creation of a comprehensive state social security system. A study of the genesis of domestic social legislation showed that the development of social legislation in Ukraine was quite uneven. At the initial stage of its formation, social legislation (particularly in Kievan Rus) was characterized by its progressiveness, but the further historical development of our state significantly slowed down the development of the social sphere, and today one of the defining tasks of the national legislator is to adapt Ukrainian social legislation to European Union legislation.
dc.format.extent135-142
dc.format.pages8
dc.identifier.citationБек У. Ретроспективно-правовий аналіз генезису вітчизняного соціального законодавства / Уляна Бек // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 135–142.
dc.identifier.citationenBeck U. (2021) Retrospektyvno-pravovyi analiz henezysu vitchyznianoho sotsialnoho zakonodavstva [Retrospective-legal analysis of the genesis of domestic social legislation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 2 (30), pp. 135-142 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.23939/law2021.30.135
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57611
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (30), 2021
dc.relation.references1. Ковалів І. З. (2013). Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні: зб. наук. праць. Таврійський державний агротехнологічний університет (економічні науки). № 2 (2). С. 116–126.
dc.relation.references2. Сімкіна О. В. Основні засади та історичні етапи становлення й розвитку соціального забезпечення (на прикладах країн Європи та України). URL: http: kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/3/22.pdf. (дата звернення: 02.11.2018).
dc.relation.references3. Денисенко Т. М. (2012). Становлення та розвиток системи соціального захисту населення в Україні. Ефективність державного управління. Вип. 33. С. 96–103.
dc.relation.references4. Кравченко О. О., Матрос О. О. (2017). Історія соціальної роботи: навч. посіб. Умань: РВЦ “Візаві”. 117 с.
dc.relation.references5. Рощина Л. О. (2009). Соціальна допомога на українських землях в литовсько-польську добу. Наука. Релігія. Суспільство. № 4. С. 117–123.
dc.relation.references6. Сташків Б. І. (2016). Право соціального забезпечення. Загальна частина: навч. посіб. Чернігів: ПАТ ПВК “Десна”. 692 с.
dc.relation.references7. Яковюк І. (2001). Виникнення та розвиток концепції соціальної держави. Вісник Академії правових наук. № 2 (25). С. 25–34.
dc.relation.references8. Москаленко О. В. (2013). Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 390 с.
dc.relation.references9. Устав о промышленном труде (с правилами и распоряжениями, изд. на основании этих статей, с разъясн. к ним Правительств (1915). Сената и адм. установлений, прилож. и указаниями, предмет. и сравн. постатейным) сост. В. В. Громан. Петроград: Изд. юрид. кн. склада “Право”. 439 c.
dc.relation.references10. Ткаченко С. С. (1997). Страйкова боротьба робітничого класу України на етапі буржуазнодемократичних революцій (1905 – лютий 1917 р.): автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 Дніпропетр. нац. ун-т. Дніпропетровськ. 21 с.
dc.relation.references11. Развитие социального страхования в РСФСР(1930): сб. матер. за 1924–1928 гг. под ред. М. И. Романова. Москва: Гострудиздат. 244 с.
dc.relation.references12. Пилипенко О. Є. (2012). Формування права соціального забезпечення в Україні: історичний аспект. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. Вип. 4. С. 277–283.
dc.relation.references13. Самсонова Г. И. (2002). Организация обязательного социального страхования и пути его совершенствования: дис. …канд. экон. наук: спец. 08.00.10. Моск. ун-т потреб. кооп. Москва, 195 с.
dc.relation.references14. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978): прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради УРСР дев’ятого скликання 20 жовтня 1978 рокуВідомості Верховної Ради УРСР. № 18. Ст. 268. База даних “Законодавство України”/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09#Text (дата звернення: 04.04.2021).
dc.relation.referencesen1. Kovaliv I. Z. (2013). Istorychni peredumovy stanovlennia pensiinoi systemy v Ukraini: zb. nauk. prats Tavriiskyi derzhavnyi ahrotekhnolohichnyi universytet (ekonomichni nauky). [Historical preconditions for the formation of the pension system in Ukraine: Coll]. No. 2 (2). P. 116–126.
dc.relation.referencesen2. Simkina O. V. Osnovni zasady ta istorychni etapy stanovlennia y rozvytku sotsialnoho zabezpechennia (na prykladakh krain Yevropy ta Ukrainy). [Basic principles and historical stages of formation and development of social security (on the examples of European countries and Ukraine)]. URL: http: kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2010-4/doc/3/22.pdf. (data zvernennia: 02.11.2018).
dc.relation.referencesen3. Denysenko T. M. (2012). Stanovlennia ta rozvytok systemy sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini.[Formation and development of the social protection system in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Vyp. 33. P. 96–103.
dc.relation.referencesen4. Kravchenko O. O., Matros O. O. (2017). Istoriia sotsialnoi roboty: navch. posib. [ History of social work: textbook]. Uman: RVTs “Vizavi”. 117 p.
dc.relation.referencesen5. Roshchyna L. O. (2009). Sotsialna dopomoha na ukrainskykh zemliakh v lytovsko- polsku dobu [Social assistance in the Ukrainian lands in the Lithuanian-Polish era]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo. No. 4. P. 117–123.
dc.relation.referencesen6. Stashkiv B. I. (2016). Pravo sotsialnoho zabezpechennia. Zahalna chastyna: navch. posib. Chernihiv [The right to social security. General part: textbook]: PAT PVK “Desna”/ 692 p.
dc.relation.referencesen7. Iakoviuk I. (2001). Vynyknennia ta rozvytok kontseptsii sotsialnoi derzhavy [The emergence and development of the concept of the welfare state]. Visnyk Akademii pravovykh nauk. No. 2 (25). P. 25–34.
dc.relation.referencesen8. Moskalenko O. V. (2013). Pryntsypy sotsialnoho strakhuvannia v suchasnykh umovakh hospodariuvannia: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.05 Nats. un-t im. Tarasa Shevchenka [Principles of social insurance in modern economic conditions: dis. … Dr. Jurid. Science: 12.00.05]. Kyiv/ 390 p.
dc.relation.referencesen9. Ustav o promыshlennom trude (s pravylamy y rasporiazhenyiamy, yzd. na osnovanyy эtykh statei, s razъiasn. k nym Pravytelstv [Charter of Industrial Labor (with rules and orders, published on the basis of these articles, with explanations to them of the Governments] (1915). Senata y adm. ustanovlenyi, prylozh. y ukazanyiamy, predmet. y sravn. postateinыm) sost. V. V. Hroman. Petrohrad: Yzd. yuryd. kn. sklada “Pravo”. 439 c.
dc.relation.referencesen10. Tkachenko S. S. (1997). Straikova borotba robitnychoho klasu Ukrainy na etapi burzhuazno-demokratychnykh revoliutsii [Strike struggle of the working class of Ukraine at the stage of bourgeois-democratic revolutions] (1905 – liutyi 1917 r.): avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.01. Dnipropetr. nats. un-t. Dnipropetrovsk. 21 p.
dc.relation.referencesen11. Razvytye sotsyalnoho strakhovanyia v RSFSR: sb. mater. za 1924–1928 hh. pod red [Development of social insurance in the RSFSR: Sat. mater. for 1924–1928 ed] (1930). M. Y. Romanova. Moskva: Hostrudyzdat. 244 p.
dc.relation.referencesen12. Pylypenko O. Ye. (2012). Formuvannia prava sotsialnoho zabezpechennia v Ukraini: istorychnyi aspekt. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia [Formation of social security law in Ukraine: historical aspect]. Seriia: Upravlinnia. Vyp. 4. P. 277–283.
dc.relation.referencesen13. Samsonova H. Y. (2002). Orhanyzatsyia obiazatelnoho sotsyalnoho strakhovanyia y puty eho sovershenstvovanyia [The organization of obligatory social insurance and ways of its perfection]: dys. …kand. эkon. nauk: spets. 08.00.10. Mosk. un-t potreb. koop. Moskva. 195 p.
dc.relation.referencesen14. Konstytutsiia Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky: pryiniata na pozacherhovii somii sesii Verkhovnoi Rady URSR deviatoho sklykannia 20 zhovtnia 1978 roku. [Constitution of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: adopted at the extraordinary seventh session of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR of the ninth convocation on October 20, 1978] (1978). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. No. 18. P. 268. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09#Text (data zvernennia: 04.04.2021).
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09#Text
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2021
dc.rights.holder© Бек У., 2021
dc.subjectсоціальне законодавство
dc.subjectсоціальний захист
dc.subjectсоціальне забезпечення
dc.subjectсоціальні права
dc.subjectсоціальна політика
dc.subjectсоціальна функція
dc.subjectісторичний розвиток
dc.subjectдержава
dc.subjectsocial legislation
dc.subjectsocial protection
dc.subjectsocial security
dc.subjectsocial rights
dc.subjectsocial policy
dc.subjectsocial function
dc.subjecthistorical development
dc.subjectstate
dc.subject.udc349.2
dc.titleРетроспективно-правовий аналіз генезису вітчизняного соціального законодавства
dc.title.alternativeRetrospective-legal analysis of the genesis of domestic social legislation
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
2021n2_Beck_U-Retrospective_legal_analysis_135-142.pdf
Size:
730.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.74 KB
Format:
Plain Text
Description: