Evaluating crypto portfolio performance

Abstract

Криптовалюта привертає багато уваги академічної спільноти, портфельних інвесторів, державних регуляторів та широкої громадськості. Ще не до кінця зрозуміло, чи це тип цифрового фінансового активу, чи нова форма грошей. Правовий статус криптовалюти суттєво відрізняється в різних країнах і є невизначеним в Україні. Метою статті є визначення характерних ознак криптовалюти та її правового статусу в Україні, формування оптимальних портфелів з криптовалют із різними дохідністю та ризиком, оцінка їх ефективності, вивчення можливостей диверсифікації портфеля за допомогою криптовалют у новій фінансовій реальності. Ринок криптовалют має три ключових відмінності від ринку традиційних фінансових активів: високий ризик у зв’язку з мінливістю дохідності, неясність фундаментальної цінності криптовалюти, інвестори неінституційні. Визначено ключові характеристики криптовалюти: виключно цифрова форма; децентралізація; відсутність підтримки державних органів влади; анонімність; незворотність трансакцій; незначний інфляційний ризик; глобальність і швидкість трансакцій; відсутність посередника. Незважаючи на поінформованість державних регуляторних органів про можливості й загрози, яких можна очікувати від функціонування криптовалюти, її правовий статус дуже істотно відрізняється у різних країнах: абсолютна заборона (Непал, Пакистан, В'єтнам та ін.); нейтральний статус (більшість країн світу), необхідність реєстрації та ліцензування операцій з криптовалютою (Італія, Австралія та Японія та ін.), дозвіл використовувати криптовалюту як законний платіжний засіб (острів Мен, Мексика). Центральні банки наполегливо підкреслюють відмінність криптовалют, які не підтри- муються жодним офіційним органом, від законних платіжних засобів та фінансових активів, усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує інвесторам у криптовалюту через її спекулятивний характер. Ураховуючи, що криптовалюти потенційно можуть використовуватися для фінансування незаконних операцій, ухилення від сплати податків тощо, то розроблення і впровадження нормативних актів, які регулюють її функціонування, зараз на часі. У законопроекті запропоновано розглядати криптоактив як вид віртуального активу у формі токену, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайнових прав власника криптоактиву. Тому криптовалюту можна розглядати як актив, придатний для портфельного інвестування. Для обгрунтування доцільності інвестицій у криптовалюти неінституціональними інвесторами були побудовані оптимальні портфелі, використовуючи моделі Марковіца та Квазі–Шарпа. Розрахунки показали, що портфелі криптовалют, виконані на основі моделі Марковіца, дозволяють підвищити інвестиційну прибутковість, але недостатньо диверсифіковані. Велику кількість диверсифікованих портфелів із різними дохідністю та ризиком було отримано за допо- могою моделі Квазі–Шарпа. Для оцінювання ефективності одержаних портфелів з криптовалют їх порівняно в динаміці, а також з базовим портфелем, який складається з десяти криптовалют із найвищою капіталізацією на ринку в рівних частках. Встановлено, що криптовалютам притаманний слабкий кореляційний зв’язок із традиційними фінансовими інструментами, тому їх доцільно включати до портфеля цінних паперів з метою його диверсифікації.
Cryptocurrency draws a lot of attention from both the academic community and investors, government regulators and the general public. It is not yet fully understood whether it is a type of digital financial asset or a new form of money. The legal status of cryptocurrency varies substantially across countries, and is uncertain in Ukraine. The purpose of the article is to determine the characteristics of cryptocurrency and its legal status in Ukraine, to create well-formed cryptocurrency portfolios with different risk and returns, to evaluate their performance, to explorе portfolio diversification opportunities through cryptocurrencies in new financial reality. There are three features that distinguish cryptocurrency market: high risk due to volatility of returns, fundamental value is unclear, investors are non-institutional. The following key characteristics of cryptocurrency are defined: decentralized and no central authority; anonymous; irreversible and immutable (can not be undone); limited supply and scarcity; the use of a peer-to-peer database; secure; trustless; global; fast. Despite the awareness of state regulators about the opportunities and threats that could be expected from cryptocurrency, the approach may be different due to the country: the absolute prohibition (Nepal, Pakistan, Vietnam, etc.); the neutral status (most countries), cryptocurrency transaction registration and licensing required (Italy, Australia and Japan, etc.), permission to use a cryptocurrency as a mean of payment (Isle of Man, Mexico). Central banks strongly emphasize the distinguish of cryptocurrencies, that are not supported by any official authority, from legal means of payment and financial assets, recognizing the dangers that cryptocurrency investors may face due to its speculative nature. Because cryptocurrencies can potentially be used for illicit activities, tax evasion, legislative acts need to be developed and implemented in Ukraine now. The draft law proposes to consider cryptocurrency as a virtual asset in the form of a token that is generated,accounted for and disposed of in a distributed registry and does not certify the proprietary and/or nonproprietary rights of the cryptocurrency owner. Therefore, cryptocurrency can be seen as an individual asset class suitable for portfolio investing. To justify an investment in cryptocurrencies by non-institutional investors optimal portfolios were constructed using the Markowitz and Quasi-Sharpe models. The calculations showed that cryptocurrency portfolios performed on the basis of the Markowitz model allow to improve the investment returns, but are not sufficiently diversified. A large number of diversified portfolios with different returns and risk were obtained by Quasi-Sharpe model. They offer the highest expected return for a specific level of risk. It has been empirically established that cryptocurrencies have weak brelationships with traditional asset classes. That is why portfolio diversification with cryptocurrencies can significantly improve the investment result. Despite jaw-dropping returns, cryptocurrencies are rife with risk because of excessive volatility, no fundamental backing by a central bank or a government, low scalability, regulatory issues, limited use, activities of hackers and cybercriminals.

Description

Keywords

криптовалюта, інвестиційний портфель, оптимізаційні моделі, ефективність портфеля, диверсифікація, cryptocurrency, investment portfolio, optimization models, portfolio performance, diversification

Citation

Evaluating crypto portfolio performance / I. Kondrat, N. Yaroshevych, M. Lyvdar, R. Drala // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління". — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 4. — № 1. — С. 11–21.