Особливості регламентації процесуального примусу в контексті забезпечення прав особи у кримінальному процесуальному законодавстві України та деяких європейських держав

No Thumbnail Available

Date

2021-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Питання регламентації кримінального процесуального примусу в контексті забезпечення прав особи є надзвичайно актуальним у кримінальному процесуальному законодавстві з точки зору застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Необхідність правильної регламентації кримінальних процесуальних норм з метою імплементації в національне кримінальне процесуальне законодавство України та окремих європейських держав європейських стандартів кримінального провадження є основою для побудови системи кримінального процесу охоронного типу. Наріжним каменем для розвитку кримінальної процесуальної науки та вироблення єдиної судової практики є реальне забезпечення в кримінальному процесі правового захисту особи як суб’єкта кримінального провадження через реалізацію процесуальних гарантій прав і свобод цієї особи, котра з тих чи інших підстав потрапила у сферу реалізації процесуальних правовідносин. При цьому вагомого значення в такому контексті набуває законність і обґрунтованість застосування процесуального примусу в кримінальному процесі. У різних державах Європи реалізація процесуального примусу регламентується порізному. Зокрема, в Україні, виходячи з положень чинного КПК України, регламентація процесуального примусу переважно виражена через реалізацію заходів забезпечення кримінального провадження та, зокрема, у їх системі – запобіжних заходів в кримінальному провадженні. Тому основним завданням кримінального процесу охоронного типу в будь-якій державі є вироблення надійних правових механізмів запобігання різного виду зловживанням та помилкам суб’єктів, які провадять кримінальний процес і відповідно уповноважені на реалізацію кримінального процесуального примусу.
The issue of regulation of criminal procedural coercion in the context of ensuring the rights of the individual is extremely relevant in criminal procedural law in terms of the application of measures to ensure criminal proceedings. The need for proper regulation of criminal procedure rules in order to implement in the national criminal procedure legislation of Ukraine and individual European countries European standards of criminal proceedings is the basis for building a system of criminal procedure of the security type. Therefore, the cornerstone for the development of criminal procedural science and the development of a unified judicial practice is the real provision in the criminal process of legal protection of a person as a subject of criminal proceedings through the implementation of procedural guarantees of rights and freedoms of this person. legal relations. At the same time, the legality and validity of the use of procedural coercion in criminal proceedings becomes important in this context. In different European countries, the implementation of procedural coercion is regulated differently. In particular, in Ukraine, based on the provisions of the current CPC of Ukraine, the regulation of procedural coercion is mainly expressed through the implementation of measures to ensure criminal proceedings and, in particular, in their system - precautionary measures in criminal proceedings. Therefore, the main task of the criminal process of the security type in any state is to develop reliable legal mechanisms to prevent all kinds of abuse and mistakes of the subjects who conduct the criminal process and, accordingly, authorized to implement criminal procedural coercion.

Description

Keywords

заходи забезпечення кримінального провадження, кримінальне провадження, кримінальний процесуальний примус, measures to ensure criminal proceedings, criminal proceedings, criminal procedural coercion

Citation

Гузела М. Особливості регламентації процесуального примусу в контексті забезпечення прав особи у кримінальному процесуальному законодавстві України та деяких європейських держав / Михайло Гузела // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 131–137.