Тематичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і атласи»

dc.citation.conferenceВсеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи"
dc.citation.epage29
dc.citation.journalTitleКартографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
dc.citation.spage26
dc.contributor.affiliationТОВ «Українська Картографічна Група»
dc.contributor.affiliationТзОВ НВФ «Карти і Атласи»
dc.contributor.affiliationЛьвівський національний університет ім. Івана Франка
dc.contributor.affiliationLLC «Ukrainian Cartographic Group»
dc.contributor.affiliationLLC «Maps and Atlases»
dc.contributor.affiliationIvan Franko National University of Lviv
dc.contributor.authorГрицеляк, Володимир
dc.contributor.authorДикий, Ігор
dc.contributor.authorРовенчак, Іван
dc.contributor.authorHrytselyak, Volodymyr
dc.contributor.authorDykyi, Ihor
dc.contributor.authorRovenchak, Ivan
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal3–5 жовтня 2019 року, Львів
dc.date.accessioned2020-06-02T10:58:02Z
dc.date.available2020-06-02T10:58:02Z
dc.date.created2019-10-03
dc.date.issued2019-10-03
dc.description.abstractСтаття знайомить з виданнями фірми «Карти і Атласи». Відзначається актуальність історичного та туристичного картографування території України. Проаналізовано методологічні підходи до створення відповідних карт. Відзначено важливість популяризації історії України з метою розвінчання пропагандистських міфів у контексті російсько-української інформаційної війни.
dc.description.abstractThe article introduces the editions of the company “Karty i Atlasy”. The actuality of the historical and touristic mapmaking of the territory of Ukraine is noted. The methodological approaches to creating the appropriate maps are analyzed. The importance of popularization the true interpretation of Ukrainian history in the context of Russian-Ukrainian information war is noted.
dc.format.extent26-29
dc.format.pages4
dc.identifier.citationГрицеляк В. Тематичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і атласи» / Володимир Грицеляк, Ігор Дикий, Іван Ровенчак // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 26–29.
dc.identifier.citationenHrytselyak V. The thematic mapping of Ukraine: on exsamples “Karty I atlasy” firm’s editions / Volodymyr Hrytselyak, Ihor Dykyi, Ivan Rovenchak // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 26–29.
dc.identifier.isbn978-966-941-386-4
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/50821
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofКартографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019
dc.relation.references1. Грицеляк В. П. Карта «Українські місця в Польщі» – новий підвид тематичного суспільногеографічного картографування / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий //. Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку; зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 87–93.
dc.relation.references2. Грицеляк В. П. Концептуальні підходи до створення історичного Атласу української державності / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку; зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 44–47.
dc.relation.references3. Грицеляк В. П. Підходи до історичного атласного картографування території України та Львова: особливості реалізації трьох видавничих проектів / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика; зб. наук. пр. – Чернівці, 2014. – С. 217–219.
dc.relation.references4. Грицеляк В. П. Карти серії «Соборна Україна» – як науково-популярне видання / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика; зб. наук. пр. – Тернопіль, 2015. – С. 79–81.
dc.relation.references5. Грицеляк В. П. Географічна карта «Україна. Донбас» як геопросторово-інформаційне джерело / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії; зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 50–53.
dc.relation.references6. Грицеляк В. П. Досвід підготовки видання «Українські Карпати. Комплексний атлас автотуриста» / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії; зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 25–29.
dc.relation.references7. Грицеляк В. П. Туристичне та історичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і Атласи» / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак //. Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку; зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 7. – С. 19–22.
dc.relation.references8. Грицеляк В. П. особливості та структура видання «Атлас Української Повстанської Армії» / В. П. Грицеляк, І. В. Дикий, І. І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії; зб. наук. пр. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 16–19.
dc.relation.references9. Дністрянський М. С. Рец. на: Атлас історії української державності / Автор-упорядник В. Грицеляк. – Львів: «Карти і Атласи», 2013. – 128 с. // Вісник НТШ – Львів, 2013. – Ч. 50 (осіньзима). – С. 85–87.
dc.relation.referencesen1. Hrytseliak V. P. Karta "Ukrainski mistsia v Polshchi" – novyi pidvyd tematychnoho suspilnoheohrafichnoho kartohrafuvannia, V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi //. Natsionalne kartohrafuvannia: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku; zb. nauk. pr, Kyiv, 2010, Iss. 4, P. 87–93.
dc.relation.referencesen2. Hrytseliak V. P. Kontseptualni pidkhody do stvorennia istorychnoho Atlasu ukrainskoi derzhavnosti, V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak, Natsionalne kartohrafuvannia: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku; zb. nauk. pr, Kyiv, 2012, Iss. 5, P. 44–47.
dc.relation.referencesen3. Hrytseliak V. P. Pidkhody do istorychnoho atlasnoho kartohrafuvannia terytorii Ukrainy ta Lvova: osoblyvosti realizatsii trokh vydavnychykh proektiv, V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak, Heohrafiia, kartohrafiia, heohrafichna osvita: istoriia, metodolohiia, praktyka; zb. nauk. pr, Chernivtsi, 2014, P. 217–219.
dc.relation.referencesen4. Hrytseliak V. P. Karty serii "Soborna Ukraine" – yak naukovo-populiarne vydannia, V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak, Heohrafiia, ekolohiia, turyzm: teoriia, metodolohiia, praktyka; zb. nauk. pr, Ternopil, 2015, P. 79–81.
dc.relation.referencesen5. Hrytseliak V. P. Heohrafichna karta "Ukraine. Donbas" yak heoprostorovo-informatsiine dzherelo, V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak, Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii; zb. nauk. pr, Kharkiv, 2015, Iss. 22, P. 50–53.
dc.relation.referencesen6. Hrytseliak V. P. Dosvid pidhotovky vydannia "Ukrainski Karpaty. Kompleksnyi atlas avtoturysta", V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak, Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii; zb. nauk. pr, Kharkiv, 2016, Iss. 24, P. 25–29.
dc.relation.referencesen7. Hrytseliak V. P. Turystychne ta istorychne kartohrafuvannia Ukrainy na prykladi vydan firmy "Karty i Atlasy", V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak //. Natsionalne kartohrafuvannia: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku; zb. nauk. pr, Kyiv, 2016, Iss. 7, P. 19–22.
dc.relation.referencesen8. Hrytseliak V. P. osoblyvosti ta struktura vydannia "Atlas Ukrainskoi Povstanskoi Armii", V. P. Hrytseliak, I. V. Dykyi, I. I. Rovenchak, Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii; zb. nauk. pr, Kharkiv, 2017, Iss. 25, P. 16–19.
dc.relation.referencesen9. Dnistrianskyi M. S. Rets. na: Atlas istorii ukrainskoi derzhavnosti, Avtor-uporiadnyk V. Hrytseliak, Lviv: "Karty i Atlasy", 2013, 128 p., Visnyk NTSh – Lviv, 2013, Ch. 50 (osinzyma), P. 85–87.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.subjectкарта
dc.subjectісторичне картографування
dc.subjectтуристичне картографування
dc.subjectкартографічний метод
dc.subjectінформаційна війна
dc.subjectmap
dc.subjecthistorical mapmaking
dc.subjecttouristic mapmaking
dc.subjectcartographical method
dc.subjectinformation war
dc.subject.udc910.27 (477)
dc.titleТематичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і атласи»
dc.title.alternativeThe thematic mapping of Ukraine: on exsamples “Karty I atlasy” firm’s editions
dc.typeConference Abstract
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2019_Hrytselyak_V-The_thematic_mapping_of_26-29.pdf
Size:
436.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2019_Hrytselyak_V-The_thematic_mapping_of_26-29__COVER.png
Size:
556.24 KB
Format:
Portable Network Graphics
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
3.05 KB
Format:
Plain Text
Description: