Використання ультразвуку у реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основі

Abstract

Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіро- лідоном, зокрема, у присутності кальційвмісних мінеральних наповнювачів під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку на деструкцію полівінілпіролідону. Підтвержено активувальний вплив ультразвуку на ініціювання полімеризації. У разі гомогенних композицій полімеризація в ультразвуковому полі відбувається тільки в присутності ініціаторів полімеризації. Вінільні мономери, які утворюють з водним розчином полівінілпіролідону межу фаз, полімеризуються в ультразвуковому полі без ініціаторів у м’яких умовах. Використання ультразвуку істотно інтенсифікує процес одержання пористих композитів на основі полімер-мономерних композицій та кальційвмісних мінеральних наповнювачів, зокрема, нанорозмірних. Розроблені (нано)композити можуть бути використані у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини.
The polymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate-polyvinylpyrrolidone compositions, including in the presence of calcium-containing mineral fillers, under the action of ultrasound, were investigated. The influence of ultrasound on the destruction of polyvinylpyrrolidone was established. The activating influence of ultrasound on initiation of polymerization was confirmed. In the case of homogeneous compositions, polymerization in the ultrasonic field occurs only in the presence of polymerization initiators. Vinyl monomers, which form an aqueous solution of polyvinylpyrrolidone phase boundaries, are polymerized in an ultrasonic field without initiators in mild conditions. The use of ultrasound significantly intensifies the process of obtaining porous composites based on polymer-monomer compositions and calcium-containing mineral fillers, including nanosized. Developed (nano)composites can be used in medicine to replace damaged bone tissue.

Description

Keywords

полівінілпіролідон, гідроксіапатит, монтморилоніт, воластоніт, ультразвук, пористі композити, polyvinylpyrrolidone, hydroxyapatite, montmorillonite, wollastonite, ultrasound, porous composites

Citation

Використання ультразвуку у реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основі / Н. Б. Семенюк, Х. В. Левицька, І. З. Дзяман, Г. Д. Дудок, В. Й. Скорохода // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 220–225. — (Високомолекулярні сполуки та композиційні матеріали).