Точність визначення напряму GPS-методом

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Отримані формули для визначення точності азимута напряму вектора, отриманого з GPS- спостережень. За даними модельної GPS- мережі визначені похибки азимутів напрямів як в геоцентричній, так і в горизонтній системах координат. Встановлено, що точність орієнтування векторів мережі залежить від азимутів напрямів та довжини вектору. Зіставлення за точністю визначення азимутів GPS-методом з методами геодезичної астрономії показало, що за належної організації робіт, ці методи дають змогу визначати азимути напрямів з наближено однаковою точністю. Получены формулы для определения точности азимута направления вектора, получаемого из GPS-наблюдений. По данным уравненной модельной GPS-сети определены ошибки азимутов направлений как в геоцентрической, так и в горизонтной системах координат. Установлено, что точность ориентирования векторов сети зависит от азимутов направлений и длины векторов. Сопоставление по точности определения азимутов GPS-методом с методами геодезической астрономии показало, что при надлежащей организации работ, эти методы позволяют определять азимуты направлений с примерно одинаковой точностью. Are received Formulas for definition of accuracy of an azimuth of a direction of the vector received from GPS-Supervision. By data adjusstment the modelling GPS-Networks are defined errors of azimuths of directions both in geocentric, and in horizon systems of co-ordinates. It is established, that accuracy of orientation of vectors of a network depends on azimuths of directions and length of vectors. Comparison on accuracy of definition of azimuths GPS – A method with methods of geodetic astronomy has shown, that at the appropriate organisation of works, these methods allow to define Azimuths of directions with approximately identical accuracy.

Description

Keywords

Citation

Пилип’юк Р. Точність визначення напряму GPS–методом / Р. Пилип’юк, Р. Пилип’юк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 1 (17). – С. 137–140. – Бібліографія: 10 назв.