Про стан пунктів ДГМ України в Івано-Франківській області

Abstract

Мета роботи – виконати аналіз результатів обстежень геодезичних пунктів ДГМ, проведених в Івано- Франківській області, для з’ясування реального їх стану з метою вироблення науково-технічних рекомендацій і прийняття управлінських рішень на регіональному рівні для їх відновлення та закладання нових пунктів замість знищених (втрачених сегментів ДГМ України), а також проаналізувати типи геодезичних пунктів, якими закріплено пункти на території області в контексті моніторингу.Методика. Для відшукування геодезичних пунктів на місцевості використано комплексну методику, основану на використанні інформації про знаходження геодезичних пунктів на місцевості та їх технічні характеристики. Ця інформація наведена на геопорталі ДГМ з використанням технологій, рекомендованих нормативними документами, наказами Держгеокадастру України, методичними рекомендаціями щодо виконання робіт з обстеження пунктів Державної геодезичної мережі, розробленими ДП “НДІГК”, та науковими напрацюваннями авторів для обстеження геодезичних пунктів, які є частиною складової моніторингу стану ДГМ України. Результати. На території Івано-Франківської області протягом 2017–2018 рр. фахівці Держгеокадастру та суб’єкти господарювання виконали обстеження стану пунктів геодезичної (планової) мережі 1, 2 і 3 класів з метою їх застосування у топографо-геодезичних роботах, а також для виконання кадастрових знімань. Встановлено, що пункти ДГМ на території області закріплені 27 типами центрів, а також численними різновидами центрів: 1оп – 28, 2оп – 26, 53оп – 15, 4оп – 10, 5оп – 9, які регламентовані в Інструкції “Основные положения о построении государственной геодезической сети СССР 1954–1961 гг.”. Наукова новизна та практична значущість. Виконаний аналіз можна використати в топографо-геодезичній та картографічній діяльності на регіональному рівні для здійснення оперативного моніторингу стану геодезичних пунктів.
Purpose of work is to perform the analysis of the State Geodetic Network (SGN) points survey results carried out in the Ivano-Frankivsk region to clarify their actual status for developing of scientific and technical recommendations and making management decisions at the regional level to restore them and bookmark new points instead of destroyed (lost segments of SGN of Ukraine). To analyze types of geodetic points, which are fixed points on the region territory in the monitoring context. Method. To find geodetic points on the ground, a comprehensive methodology based on the use of information on finding geodetic points on the ground and their technical characteristics was used. This information is presented on the SGN geoportal using the recommended technologies by normative documents, orders of the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre, methodical recommendations for performing work on survey of the SGN points developed by the State Enterprise “NDIGK” and scientific developments of authors for the survey of geodetic points that are part of the SGN of Ukraine monitoring component. Results. On the territory of Ivano-Frankivsk region during 2017–2018 specialists of the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre and economic entities performed the point status surveys of the geodetic (plans) network of 1, 2 and 3 classes for the purpose of their application in topographic and geodetic works, as well as for the cadastral surveys. It was established that the SGN points on the region territory are fixed by 27 types of centres, as well as by a considerable number of centres variety: 1op – 28, 2op – 26, 53op – 15, 4op – 10, 5op – 9, which are regulated in the instruction “Basic provisions on construction the State Geodetic Network of the USSR from 1954 to 1961”. Scientific novelty and practical significance. The performed analysis can be used in topographic, geodetic and cartographic activity at the regional level for the operational monitoring of the geodetic points status.

Description

Keywords

пункти ДГМ України, Івано-Франківська область, обстеження, результати, стан, аналіз, типи геодезичних пунктів, пропозиції, state geodetic network points of Ukraine, Ivano-Frankivsk region, survey, results, status, analysis, types of geodesic points, proposals

Citation

Про стан пунктів ДГМ України в Івано-Франківській області / І. Тревого, Ю. Мязіна, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 1(37). — С. 64–68.