Комп’ютерна система оповіщення критичних значень мікроклімату в приміщенні

No Thumbnail Available

Date

2021-06-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено систему оповіщення, в якій дані датчиків можна збирати та аналізувати для подальшого опрацювання та дій. Сповіщення генеруються, коли дані порівнюються із певними критеріями. Базовим пристроєм для реалізації такої системи вибрано мікроконтролер ESP8266, оскільки цей контролер компанії Espressif є високоінтегрованим Wi-Fi SoC рішенням, яке задовольняє запити індустрії кіберфізичних систем щодо низького енергоспоживання, компактності та надійності. Таке рішення є одним із найефективніших для системи оповіщення. На основі цього мікроконтролера спроєктовано технічні засоби комп’ютерної системи та функціональне програмне забезпечення для реалізації функцій моніторингу та оповіщення про критичні значення мікроклімату в приміщенні. Досліджено архітектуру комп’ютерної системи. Обґрунтовано вибір основних вузлів апаратної частини системи, розглянуто елементну базу. Запропоновано деталізовану схему алгоритму роботи програмного забезпечення та продемонстровано результати функціонування розробленої комп’ютерної системи для оповіщення про критичні значення мікроклімату в приміщенні.
An alert system has been studied, in which sensor data can be collected and analyzed for further processing and action. Notifications are generated when data is compared against certain criteria. The ESP8266 microcontroller has been chosen as the basic device for implementing such a system, as this Espressif controller is a highly integrated Wi-Fi SoC solution that meets the demands of the cyberphysical systems industry in low power consumption, compactness and reliability. This solution is one of the most effective for the alert system. On the basis of this microcontroller the technical means of the computer system and the functional software for realization of functions of monitoring and the notification of critical values of a microclimate indoors are designed. The architecture of the computer system is studied. The choice of the main components of the hardware part of the system is substantiated, the element base is considered. A detailed scheme of the software operation algorithm is offered, as well as the results of the developed computer system for alerting the critical values of the indoor microclimate are demonstrated.

Description

Keywords

комп’ютерна система, система оповіщення, кіберфізичні системи, мікроконтролер, ESP8266, мікроклім, computer system, alarm system, cyberphysical systems, microcontroller, ESP8266, microclimate

Citation

Парамуд Я. С. Комп’ютерна система оповіщення критичних значень мікроклімату в приміщенні / Я. С. Парамуд, А. В. Янчинський // Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 3. — № 1. — С. 89–98.