Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґеум сульфіду (HgS)

Abstract

Тонкі плівки гідрарґерум сульфіду (HgS) синтезовано на скляних підкладках з водного розчину, що містив сіль гідрарґеруму, тіокарбамід та тринатрій цитрат. Встановлено, що отримані покриття є однофазними та містять гідрарґерум сульфід у структурі кіновару. Визначено параметри її елементарної комірки (a = 0,41523(4) нм, c = 0,94813(12) нм). Досліджено вплив pH середовища на товщину, оптичні характеристики, ширину забороненої зони, морфологію поверхні та атомний склад отриманих плівок HgS. Встановлено, що оптимальним для синтезу покриттів гідрарґерум сульфіду є рН робочого розчину у межах 6,8 – 7,2.
Mercury sulfide (HgS) thin films were synthesized on glass substrates from an aqueous solution, composed of mercury salt, thiourea and tri-sodium citrate. It was established that films are single phase and contains the mercury sulpfide in cinnabar structure. The parameters of its unit cell were defined (a = 0.41523(4) nm, c = 0.94813(12) nm). The effect of environment pH was studied on thickness, optical properties, band gap, surface morphology and atomic composition of obtained films HgS. It was found that the optimal pH value for synthesis of mercury sulfide films is 6.8 – 7.2.

Description

Keywords

гідрарґерум сульфід, плівка, хімічне осадження, морфологія поверхні, ширина забороненої зони, mercury sulfide, film, chemical deposition, surface morphology, band gap

Citation

Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґеум сульфіду (HgS) / М. А. Созанський, Р. Т. Чайківська, В. Є. Стаднік, П. Й. Шаповал, Й. Й. Ятчишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 24–30.