Державно-приватне партнерство у вищій освіті України

dc.citation.epage220
dc.citation.issue4 (28)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage213
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorПарпан, Уляна
dc.contributor.authorParpan, Uliana
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-05-07T15:42:52Z
dc.date.available2021-05-07T15:42:52Z
dc.date.created2020-03-01
dc.date.issued2020-03-01
dc.description.abstractУ статті досліджено правові проблеми та потенціал розвитку державно-приватного партнерства в сфері вищої освіти. Державно-приватне партнерства розглянуто як гнучкий і перспективний інструмент для залучення приватних інвестицій в інфраструктуру, що забезпечує необхідну кооперацію науково-освітніх центрів з компаніями реального сектора економіки, що сприяє досягненню Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року у сфері освіти. У порівнянні з більш простими моделями співпраці держави та бізнесу цей інструмент передбачає взаємодію наукового і освітнього потенціалу вищих навчальних закладів з інвестиційними, технологічними та промисловими ресурсами реального сектора економіки. Держава і заклади освіти знаходяться в конкурентній боротьбі за здобувачів вищої освіти та фінансування, потребують розвитку інфраструктури. Аналізуються переваги моделей державно-приватного партнерства з позиції приватного та публічного сектора, умови для розвитку цього механізму в державі. Робиться висновок, що державно-приватне партнерство у сфері вищої освіти має перспективи розвитку. Підкреслюється дисбаланс між потребами економічного й інноваційного розвитку України та якістю законодавства в сфері державно-приватного партнерства. Розглядаються проблеми правового регулювання, даються рекомендації щодо його вдосконалення. Вказується, що державно-приватне партнерство є розвиненою формою реалізації інвестиційних проєктів щодо публічної (державної та комунальної) інфраструктури і передбачає високий рівень кооперації публічного та приватного секторів. Під державно-приватним партнерством необхідно розуміти юридично оформлену на певний строк, засновану на об’єднанні вкладів і розподілі ризиків співпрацю публічного та приватного партнерів з метою вирішення державних завдань, що здійснюється шляхом реалізації інвестиційних проєктів об’єктів, які перебувають у сфері публічного інтересу. Акцентовано, що в Україні потенціал застосування державно-приватного партнерства обумовлений, передусім, повноваженнями держави в організації освітнього процесу, як наслідок, значним переважанням серед провідних вишів державних бюджетних установ, де право власності на майно належить державі. Така обставина відкриває значні можливості для використання концесійної та державно-приватного партнерства моделей розвитку інфраструктури навчальних закладів вищої освіти.
dc.description.abstractThe article explores the legal problems and the potential of developing public-private partnerships in higher education. Public-private partnerships are considered as a flexible and promising tool for attracting private investment in infrastructure, providing the necessary cooperation of research and education centers with companies of the real sector of economy, which contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030 in the field of education. Compared to simpler models of state-business cooperation, this tool involves the interaction of the scientific and educational potential of higher education institutions with investment, technological and industrial resources of the real sector of the economy. The state and educational institutions are in competition for higher education and funding recipients, needing infrastructure development. The advantages of public-private partnership models from the point of view of the private and public sector, the conditions for the development of this mechanism in the country are analyzed. It is concluded that public-private partnerships in higher education have prospects for development. There is an imbalance between the needs of economic and innovative development of Ukraine and the quality of legislation in the field of public-private partnership. Problems of legal regulation are considered, recommendations for improvement are given. It is indicated that public-private partnership is a developed form of investment projects for public (state and municipal) infrastructure and provides a high level of cooperation between the public and private sectors. Public-private partnership should be understood as a cooperation between public and private partners legally formalized for a certain period of time, based on the pooling of deposits and risk sharing in order to solve public problems, carried out through the implementation of investment projects in public interest. It is emphasized that in Ukraine the potential of public-private partnership is due primarily to the powers of the state in organizing the educational process, as a consequence, a significant predominance among the leading universities of state budget institutions, where property belongs to the state. This circumstance opens up significant opportunities for the use of concession and public-private partnership models of infrastructure development of higher education institutions.
dc.format.extent213-220
dc.format.pages8
dc.identifier.citationПарпан У. Державно-приватне партнерство у вищій освіті України / Уляна Парпан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 213–220.
dc.identifier.citationenParpan U. Public private partnership in higher education of Ukraine / Uliana Parpan // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 4 (28). — P. 213–220.
dc.identifier.doi/doi.org/10.23939/law2020.28.213
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56437
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (28) (7), 2020
dc.relation.references1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.
dc.relation.references2. Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р. № 155-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 48. ст. 325.
dc.relation.references3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. ст. 524.
dc.relation.references4. Хомишин І. Ю. (2019). Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: дис. … д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.07. Львів. 510 с.
dc.relation.references5. Бондаренко В. А. Єсімов С. (2018). Принципи організації та здійснення державного нагляду і контролю у сфері освіти. Соціально-правові студії. № 2. С. 32–38.
dc.relation.references6. Губанова Т. (2019). Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні: нормативно-правова характеристика. Підприємництво, господарство і право. № 6. С. 220–224.
dc.relation.references7. Александрова М. М., Довгалюк В. В. (2019). Державно-приватне партнерство в соціальній сфері. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf.
dc.relation.references8. Житловий кодекс Української СРС: Закон України від 03.06.1983 р. № 5464-Х. Відомості Верховної Ради України. 1983. Додаток до № 28. ст. 573.
dc.relation.references9. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIІІ. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. ст. 380.
dc.relation.referencesen1. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 30.09.2019 r. No. 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.
dc.relation.referencesen2. Pro kontsesiyu: Zakon Ukrayiny vid 03.10.2019 r. No. 155-IХ. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2019. No. 48. St. 325.
dc.relation.referencesen3. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010 r. No. 2404-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2010. No. 40. St. 524.
dc.relation.referencesen4. Khomyshyn I. YU. (2019). Kontseptualʹni pytannya teoriyi i praktyky administratyvno-pravovoho rehulyuvannya osvity Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv: dys. … d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Lʹviv. 510 s.
dc.relation.referencesen5. Bondarenko V. A. Yesimov S. S. (2018). Pryntsypy orhanizatsiyi ta zdiysnennya derzhavnoho nahlyadu i kontrolyu u sferi osvity. Sotsialʹno-pravovi studiyi. No. 2. S. 32–38.
dc.relation.referencesen6. Hubanova T. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi osvity i nauky v Ukrayini: normatyvno-pravova kharakterystyka. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. No. 6. S. 220–224.
dc.relation.referencesen7. Aleksandrova M. M., Dovhalyuk V. V. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sotsialʹniy sferi. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. No. 8. URL. http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf.
dc.relation.referencesen8. Zhytlovyy kodeks Ukrayinsʹkoyi SRS: Zakon Ukrayiny vid 03.06.1983 r. No. 5464-Х. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1983. Dodatok do No. 28. St. 573.
dc.relation.referencesen9. Pro osvitu: Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 r. No. 2145-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2017. No. 38–39. St. 380.
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019
dc.relation.urihttp://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Парпан У., 2020
dc.subjectдержавно-приватне партнерство
dc.subjectконцесія
dc.subjectугода про державно-приватне партнерство
dc.subjectконцесійна угода
dc.subjectвища освіта
dc.subjectpublic-private partnership
dc.subjectconcession
dc.subjectpublic-private partnership agreement
dc.subjectconcession agreement
dc.subjecthigher education
dc.subject.udc342.998.85
dc.titleДержавно-приватне партнерство у вищій освіті України
dc.title.alternativePublic private partnership in higher education of Ukraine
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n4_Parpan_U-Public_private_partnership_213-220.pdf
Size:
733.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n4_Parpan_U-Public_private_partnership_213-220__COVER.png
Size:
412.63 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: