Інваріанти ПТК як критерії картографічної коректності архівних топокарт

Abstract
Розглянуто питання комплексної оцінки якості архівних топокарт, топопланів тощо. Проаналізовано тензорні чинники картографічної коректності архівних картматеріалів. Виконано оцінювання трансформації растрового й оригінального картматеріалу. Зроблено висновок про доцільність застосування поліноміальної апроксимації другого та третього степенів. Проілюс- тровано за коректними топографо-геодезичними даними стабільність планів твердих контурів (ПТК). Зроблено висновок про ефективність застосування фільтрації Колмогорова–Вінера.
In the article there have been examined the issues of complex assessment of the quality of archival topographic maps, topographic plans, and others. The analysis of tensor factors of cartographic correctness of archival map materials has been made. The estimation of transformation of raster and original cartographic material has been executed. There has been made the conclusion about the expediency of applying the polynomial approximation of the second and third degrees. By correct topographic and geodetic data ther has been illustrated the stability of the plans of solid contours (PSC). There has been made the conclusion about the efficiency of Kolmogorov–Wiener filtration application.
Рассмотрены вопросы комплексной оценки качества архивных топокарт, топопланов и т. п. Проанали- зированы тензорные факторы картографической коррек- тности архивных картматериалов. Выполнена оценка трансформации растрового и оригинального картма- териала. Сделан вывод о целесообразности применения полиномиальной аппроксимации второй и третьей степеней. Проиллюстрировано с корректными топогра- фо-геодезическими данными стабильность планов твердых контуров (ПТК). Сделан вывод об эффектив- ности применения фильтрации Колмогорова–Винера.
Description
Keywords
інваріантність, ПТК, індикатриси Тіссо, ГІС, нелінійна деформація, афінне перетво- рення, поліноми
Citation
Мельник В. Інваріанти ПТК як критерії картографічної коректності архівних топокарт / В. Мельник, Н. Муляр, В. Расюн // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 2 (36). — С. 102–105.