Систематичне знущання як обставина, що може обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання

No Thumbnail Available

Date

2021-06-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проаналізовано системне знущання як обставина, що може спричинити виникнення стану сильного душевного хвилювання. Встановлено, що в ст. 116 КК України вказано обставину, яка може обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання, яку не наведено в ст. 95 КК 1960 р., – систематичне знущання. Щоправда, законодавець не роз’яснює, що саме треба розуміти під систематичним знущанням. Не робить цього і Пленум Верховного Суду України. Не зрозуміло, з яких причин, але в ст. 123 КК України перелік обставин, які можуть спричинити виникнення стану сильного душевного хвилювання, не було доповнено цією обставиною, що треба розглядати як прогалину в законодавстві. Доведено, що виокремлення досліджуваної обставини є позитивною тенденцією з огляду на те, що законодавець цим розширює коло обставин, які можуть зумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання, а це свідчить про те, що більше уваги приділяється суб’єктивним аспектам виникнення такого стану. Це, своєю чергою, зумовило пом’якшення кримінальної відповідальності на рівні її диференціації в тих випадках, коли умисне вбивство було вчинене в стані сильного душевного хвилювання, спричиненого систематичним знущанням. Адже раніше в таких випадках, коли систематичне знущання не могло бути віднесене до протизаконного насильства чи тяжкої образи, умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання підлягало кваліфікації за статтею, яка передбачає основний склад умисного вбивства.
The article is devoted to the analysis of systemic bulling as a circumstance that can cause a state of strong emotional excitement. In Art. 116 of the Criminal Code of Ukraine indicates a circumstance that may cause a state of strong emotional excitement, which was not specified in Art. 95 of the Criminal Code of 1960, – systematic bulling. However, the legislator does not explain what is meant by systematic bulling. The Plenum of the Supreme Court of Ukraine does not do that either. It is not clear for what reasons, but in Art. 123 of the Criminal Code of Ukraine, the list of circumstances that may cause a state of strong emotional excitement, was not supplemented by this fact, which should be considered as a gap in the legislation. It is proved that the separation of the studied circumstance is a positive trend, given that the legislator thus expands the range of circumstances that can lead to a state of strong emotional excitement, which indicates that more attention is paid to the subjective aspects of such a state. This, in turn, led to the mitigation of criminal liability at the level of its differentiation in cases where premeditated murder was committed in a state of strong emotional excitement, which was caused by systematic bulling. After all, previously in such cases, when systematic bulling could not be attributed to unlawful violence or severe insult, premeditated murder in a state of strong emotional excitement was subject to classification under the article, which provides for the main composition of premeditated murder.

Description

Keywords

сильне душевне хвилювання, систематичне знущання, кримінальна відповідальність, вбивство, кримінальна відповідальність, strong emotional excitement, systematic bulling, criminal liability, murder, criminal liability

Citation

Слотвінська Н. Систематичне знущання як обставина, що може обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання / Наталія Слотвінська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 216–219.