Дослідження в’язкості золь-гель систем на основі 3-метакрилоксипропілтриметоксисилану та тетраетоксисилану

Abstract

Досліджено вплив різних чинників (температури, концентрації вихідних речовин і каталізатора золь-гель процесу) на реологічну поведінку золь-гель систем на основі органо-неорганічних прекурсорів – тетраетоксисилану (ТЕОС) та 3-метакри- локсипропілтриметоксисилану (МАПТМС) – методом віскозиметрії. Визначено час досягнення порогу перколяції, який відповідає початку гелеутворення у золь-гель системі. На основі вимірювання градієнтної залежності в’язкості за допомогою методу оптимізації у програмі ORIGIN 5.0 оцінено пружну і фрикційну компоненти в’язкості. Розраховано інтегральну енергію активації процесу гелеутворення у досліджуваних золь-гель системах.
The influence of various factors (temperature, concentration of the starting substances and catalyst of sol-gel process) on the rheological behavior of sol-gel systems based on organic-inorganic precursors – tetraethoxysilane (TEOS) and 3- methacryloxypropyltrimethoxysilane (MAPTMS) – by viscosimetry method was investigated. The time of achieving of percolation threashold, when gelation process in solgel system occurs, was determined. The elastic and friction components of viscosity were estimated on the basis of gradient dependence measurement using ORIGIN 5.0 optimization method. The integral activation energy of the gelation process in the studied sol-gel systems was calculated.

Description

Keywords

золь-гель система, 3-метакрилоксипропілтриметоксисилан, тетраетоксилан, динамічна в’язкість, градієнтна залежність в’язкості, енергія активації, sol-gel system, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynamic viscosity, gradient dependence of viscosity, activation energy

Citation

Дослідження в’язкості золь-гель систем на основі 3-метакрилоксипропілтриметоксисилану та тетраетоксисилану / М. М. Жигайло, О. І. Демчина, Х. В. Демидова, І. Ю. Євчук // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 58–66. — (Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. органічна хімія).