Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення

No Thumbnail Available

Date

2021-08-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено поняття правового статусу трудових мігрантів. Зазначено законодавче закріплення правового статусу трудових мігрантів та гарантії їхніх особистих прав. Вказано про те, що захист прав громадян України, які працюють за кордоном, передбачає важливий обов’язок для держави створювати правові, соціально-економічні та духовні умови для реалізації їхніх прав і свобод, за яких можливо захистити права осіб, а також діяльність державних і міжнародних організацій із захисту прав людини. Зазначено, що держава в особі уповноважених органів державної влади здійснює важливий контроль у сфері працевлаштування, метою якого є забезпечення законності та непорушності прав і свобод людини й громадянина. Зокрема, працевлаштування будь-якої особи без належного оформлення, тобто без укладання з нею трудового договору, зокрема мігранта, є вагомим порушенням трудового законодавства. Визначено, важливі гарантії щодо укладання трудового контракту, а також відомостей, які обов᾿язково повинні міститися в ньому. З’ясовано, що при працевлаштуванні за кордоном громадяни України повинні насамперед керуватися нормами міжнародноправових актів, а також знати, законодавством якої держави регулюватиметься їхній трудоправовий і соціальний захист. Проаналізовано, основні категорії громадян України, які перебувають на території інших країн з метою працевлаштування, залежно від їхнього правового статусу. Залежно від категорії, до якої належить особа, значною мірою залежить обсяг її прав і свобод на території країни перебування, зокрема, доступ до медичної допомоги, пенсійного та соціального забезпечення тощо. Доведено, що трудова міграція відіграє найважливішу роль в сучасному світовому міграційному процесі населення. Вказано, основні мотиви трудової міграції населення, що спонукають громадян до виїзду за кордон. А саме, таким мотивом трудової міграції населення є значно вищий рівень заробітної плати для покращення матеріального стану, що спонукає громадян до виїзду за кордон. Вагому мотивацію населення України до міждержавної трудової міграції пов᾿язують зі станом внутрішнього та зовнішніх ринків праці.
The concept of the legal status of migrant workers is studied. It is noted that the legal status of migrant workers and the guarantee of their personal rights are enshrined in law. It is stated that the protection of the rights of Ukrainian citizens working abroad implies an important obligation for the state to create legal, socio-economic and spiritual conditions for the realization of their rights and freedoms, under which it is possible to protect the rights of individuals and international human rights organizations. It is noted that the state, represented by the authorized bodies of state power, exercises important control in the field of employment, the purpose of which is to ensure the legality and inviolability of human and civil rights and freedoms. In particular, the employment of any person without proper registration, ie without concluding an employment contract with him, including a migrant, is a serious violation of labor legislation. It is determined that important guarantees for the conclusion of an employment contract, as well as information that must be contained in it. It was found out that when working abroad, citizens of Ukraine must first be guided by the norms of international legal acts, as well as know which state’s legislation will regulate their labor and social protection. The main categories of citizens of Ukraine who are on the territory of other countries for employment, depending on their legal status, are analyzed. Depending on the category to which a person belongs, the scope of his / her rights and freedoms in the territory of the host country, in particular, access to medical care, pension and social security, etc., largely depends. It is proved that labor migration plays the most important role in the modern world migration process of the population. The main motives of labor migration of the population, which motivate citizens to go abroad, are indicated. Namely, such a motive for labor migration is a much higher level of wages to improve the financial situation, which encourages citizens to go abroad. Significant motivation of the population of Ukraine to interstate labor migration is associated with the state of domestic and foreign labor markets.

Description

Keywords

трудова міграція, правовий статус трудових мігрантів, працевлаштування, міграція населення, ринок праці, labor migration, legal status of labor migrants, employment, population migration, labor market

Citation

Бльок Н. Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення / Наталія Бльок // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 137–143.