Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення

dc.citation.epage143
dc.citation.issue3 (31)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage137
dc.contributor.affiliationНаціонального університету “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБльок, Наталія
dc.contributor.authorBlok, Nataliia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-14T11:32:57Z
dc.date.available2023-03-14T11:32:57Z
dc.date.created2021-08-10
dc.date.issued2021-08-10
dc.description.abstractДосліджено поняття правового статусу трудових мігрантів. Зазначено законодавче закріплення правового статусу трудових мігрантів та гарантії їхніх особистих прав. Вказано про те, що захист прав громадян України, які працюють за кордоном, передбачає важливий обов’язок для держави створювати правові, соціально-економічні та духовні умови для реалізації їхніх прав і свобод, за яких можливо захистити права осіб, а також діяльність державних і міжнародних організацій із захисту прав людини. Зазначено, що держава в особі уповноважених органів державної влади здійснює важливий контроль у сфері працевлаштування, метою якого є забезпечення законності та непорушності прав і свобод людини й громадянина. Зокрема, працевлаштування будь-якої особи без належного оформлення, тобто без укладання з нею трудового договору, зокрема мігранта, є вагомим порушенням трудового законодавства. Визначено, важливі гарантії щодо укладання трудового контракту, а також відомостей, які обов᾿язково повинні міститися в ньому. З’ясовано, що при працевлаштуванні за кордоном громадяни України повинні насамперед керуватися нормами міжнародноправових актів, а також знати, законодавством якої держави регулюватиметься їхній трудоправовий і соціальний захист. Проаналізовано, основні категорії громадян України, які перебувають на території інших країн з метою працевлаштування, залежно від їхнього правового статусу. Залежно від категорії, до якої належить особа, значною мірою залежить обсяг її прав і свобод на території країни перебування, зокрема, доступ до медичної допомоги, пенсійного та соціального забезпечення тощо. Доведено, що трудова міграція відіграє найважливішу роль в сучасному світовому міграційному процесі населення. Вказано, основні мотиви трудової міграції населення, що спонукають громадян до виїзду за кордон. А саме, таким мотивом трудової міграції населення є значно вищий рівень заробітної плати для покращення матеріального стану, що спонукає громадян до виїзду за кордон. Вагому мотивацію населення України до міждержавної трудової міграції пов᾿язують зі станом внутрішнього та зовнішніх ринків праці.
dc.description.abstractThe concept of the legal status of migrant workers is studied. It is noted that the legal status of migrant workers and the guarantee of their personal rights are enshrined in law. It is stated that the protection of the rights of Ukrainian citizens working abroad implies an important obligation for the state to create legal, socio-economic and spiritual conditions for the realization of their rights and freedoms, under which it is possible to protect the rights of individuals and international human rights organizations. It is noted that the state, represented by the authorized bodies of state power, exercises important control in the field of employment, the purpose of which is to ensure the legality and inviolability of human and civil rights and freedoms. In particular, the employment of any person without proper registration, ie without concluding an employment contract with him, including a migrant, is a serious violation of labor legislation. It is determined that important guarantees for the conclusion of an employment contract, as well as information that must be contained in it. It was found out that when working abroad, citizens of Ukraine must first be guided by the norms of international legal acts, as well as know which state’s legislation will regulate their labor and social protection. The main categories of citizens of Ukraine who are on the territory of other countries for employment, depending on their legal status, are analyzed. Depending on the category to which a person belongs, the scope of his / her rights and freedoms in the territory of the host country, in particular, access to medical care, pension and social security, etc., largely depends. It is proved that labor migration plays the most important role in the modern world migration process of the population. The main motives of labor migration of the population, which motivate citizens to go abroad, are indicated. Namely, such a motive for labor migration is a much higher level of wages to improve the financial situation, which encourages citizens to go abroad. Significant motivation of the population of Ukraine to interstate labor migration is associated with the state of domestic and foreign labor markets.
dc.format.extent137-143
dc.format.pages7
dc.identifier.citationБльок Н. Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення / Наталія Бльок // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 137–143.
dc.identifier.citationenBlok N. (2021) Pravovyi status trudovykh mihrantiv: poniattia, zmist, zakonodavche zakriplennia [Legal status of labor migrants: concept, content, legislationя]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 3 (31), pp. 137-143 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.31.137
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57645
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 3 (31), 2021
dc.relation.references1.Тиндик Н. П. Трудова міграція в епоху глобалізації: інтеграція у світ чи втеча від бідності : моногр. Л.: ЛьвДУВС, 2009. 600 с.
dc.relation.references2. Івашко О. П’ять мільйонів на закордонних заробітках. Та ще й нелегально / О. Івашко, А. Бень. Голос України. 2003. 3 квіт. С. 2.
dc.relation.references3. Сусак В. Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997–2002 рр.). Україна в сучасному світі. К.: Стилос, 2003. С. 197.
dc.relation.references4. За границей работают более семи миллионов граждан Украины. URL: www.facts.kiev.ua/ %20sept2002.
dc.relation.references5. Конвенція МОП № 111 “Про дискримінацію в галузі праці і зайнятості” // Законодавство України про працю: 36. нормат. актів; [У 3 кн.], упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. К.: Істина, 1999. Кн. 1.
dc.relation.references6. Конвенція про працівників-мігрантів: МОП від 01.07.1949р. № 97/Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/993_159.
dc.relation.references7. Border guarding in Ukraine: Future perspectives. Presentation of the State program of action aimed at maintaining the regime of the state border, frontier regime and development of border guard troops of Ukraine for the period up to 2005. Brussels, 2002. P. 9.
dc.relation.references8. Працевлаштування громадян України за кордоном у 2001 році : (за даними державної статистичної звітності): матеріали семінару “Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні” (м. Ялта, 25–27 вересня 2002 р.). К. : Держкомстат України, 2002. С. 177.
dc.relation.referencesen1. Tyndyk N. P. Trudova mihratsiia v epokhu hlobalizatsii: intehratsiia u svit chy vtecha vid bidnosti : monohrafiia. [Labor migration in the era of globalization: integration into the world or escape from poverty: a monograph]. L.: LvDUVS, 2009. 600 p.
dc.relation.referencesen2. Ivashko O. Piat milioniv na zakordonnykh zarobitkakh. Ta shche y nelehalno. [Five million on foreign earnings. And even illegally] / O. Ivashko, A. Ben. Holos Ukrainy. 2003. 3 kvit. P. 2.
dc.relation.referencesen3. Susak V. Ukrainski hostovi robitnyky ta immihranty v Portuhalii (1997–2002 rr.). Ukraina v suchasnomu sviti. [Ukrainian guest workers and immigrants in Portugal (1997–2002). Ukraine in the modern world]. K.: Stylos, 2003. P. 197.
dc.relation.referencesen4. Za hranytsei rabotaiut bolee semy myllyonov hrazhdan Ukrayny. [More than seven million Ukrainian citizens work abroad]. URL: www.facts.kiev.ua/%20sept2002.
dc.relation.referencesen5. Konventsiia MOP № 111 “Pro dyskryminatsiiu v haluzi pratsi i zainiatosti” [ILO Convention № 111 “On Discrimination in Respect of Labor and Employment”]. // Zakonodavstvo Ukrainy pro pratsiu: 36. normat. aktiv; [U 3 kn.], uporiad. i nauk. red. V. Vakulenko. K.: Istyna, 1999. Kn. 1.
dc.relation.referencesen6. Konventsiia pro pratsivnykiv-mihrantiv: MOP vid 01.07.1949 r. № 97 [Convention on Migrant Workers: ILO of July 1, 1949. № 97]. / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/993_159.
dc.relation.referencesen7. Border guarding in Ukraine: Future perspectives. Presentation of the State program of action aimed at maintaining the regime of the state border, frontier regime and development of border guard troops of Ukraine for the period up to 2005. Brussels, 2002. P. 9.
dc.relation.referencesen8. Pratsevlashtuvannia hromadian Ukrainy za kordonom u 2001 rotsi : (za danymy derzhavnoi statystychnoi zvitnosti) [Employment of Ukrainian citizens abroad in 2001: (according to state statistical reporting)] : materialy seminaru “Informatsiine zabezpechennia rynku pratsi v Ukraini” (m. Yalta, 25–27 veresnia 2002 r.). K. : Derzhkomstat Ukrainy, 2002. P. 177.
dc.relation.urihttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2021
dc.rights.holder© Бльок Н., 2021
dc.subjectтрудова міграція
dc.subjectправовий статус трудових мігрантів
dc.subjectпрацевлаштування
dc.subjectміграція населення
dc.subjectринок праці
dc.subjectlabor migration
dc.subjectlegal status of labor migrants
dc.subjectemployment
dc.subjectpopulation migration
dc.subjectlabor market
dc.subject.udc342.951
dc.subject.udc331.556.46
dc.titleПравовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення
dc.title.alternativeLegal status of labor migrants: concept, content, legislationя
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
2021n3_Blok_N-Legal_status_of_labor_migrants_137-143.pdf
Size:
721.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.75 KB
Format:
Plain Text
Description: