Утворення та головні напрямки діяльності січових організацій у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

dc.citation.epage47
dc.citation.issue528 : Держава та армія
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage39
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorНагірняк, А. Я.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-20T06:31:37Z
dc.date.available2020-03-20T06:31:37Z
dc.date.created2005-03-01
dc.date.issued2005-03-01
dc.description.abstractЗдійснено спробу проаналізувати феномен українського Січового руху у Галичині, зокрема прослідковано генезу цього громадсько-політичного напрямку від перших студентських “Січей” до формування Українських Січових Стрільців на початку Першої світової війни.
dc.description.abstractAn attempt to analyze the phenomenon of Ukrainian Sich motion in Galichina is carried out, in particular genesis of this public and political direction from the first students “Sichs” to forming of the Ukrainian Sich shooters at the beginning of First world war is highlighted.
dc.format.extent39-47
dc.format.pages9
dc.identifier.citationНагірняк А. Я. Утворення та головні напрямки діяльності січових організацій у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / А. Я. Нагірняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 528 : Держава та армія. — С. 39–47.
dc.identifier.citationenNahirniak A. Ya. Utvorennia ta holovni napriamky diialnosti sichovykh orhanizatsii u Halychyni (kinets KhIKh – pochatok KhKh st.) / A. Ya. Nahirniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 528 : Derzhava ta armiia. — P. 39–47.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47487
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 528 : Держава та армія, 2005
dc.relation.references1. Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста. Вид. 2-ге, доопрац. і доп. – К., 2001.
dc.relation.references2. Над синім Дунаєм. Ювілейний збірник університетського академічного това-риства “Січ” у Відні / Зредагували д-р Остап Грицай і Теодор Марітчак. – Відень, 1932. – С.137–138.
dc.relation.references3. Анатоль Вахнянин, Лев Шехович, Юліан Целевич стали організаторами 9 січня 1868 р. товариства “Січ”. Саме віденська “Січ” була першою статутною організацією галицьких народовців.
dc.relation.references4. Над синім Дунаєм: Ювілейний збірник університетського акаде-мічного товариства “Січ” у Відні / Зредагували д-р Остап Грицай і Теодор Марітчак. – Відень, 1932. – С.141.
dc.relation.references5. Над синім Дунаєм: Ювілейний збірник університетського академічного това-риства “Січ” у Відні / Зредагували д-р Остап Грицай і Теодор Марітчак. – Відень, 1932. – С.148.
dc.relation.references6. Франко І.Я. З поводу розв’язання товариства “Січ” і “Буковина” у Відні // ЗНТШ. – Т.50. – С.102.
dc.relation.references7. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. – Львов. – 1966. – С.216.
dc.relation.references8. Франко І.Я. Др. Остап Терлецький. Спомини і матеріали // ЗНТШ. – Т.50. – С.20.
dc.relation.references9. Франко І.Я. Др. Остап Терлецький. Спомини і матеріали // ЗНТШ. – Т.50. – С.20.
dc.relation.references10. Кіраль С.С. Стежками Остапа Терлецького // Жовтень. – 1984. – № 12. – С.93.
dc.relation.references11. ЦДІА України у Львові, ф.66З, оп.2, спр.83, арк. 32 – 34.
dc.relation.references12. ЦДІА України у Львові, ф.663, оп.2, спр.83, арк.42.
dc.relation.references13. ЦДІА України у Львові, ф.66З, оп.2, спр.83, арк.21.
dc.relation.references14. Львівська наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника (далі – ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника). Відділ рукописів.
dc.relation.references15. Лисен- ко О.Я. Остап Терлецький // Жовтень. – 1959. – № 5. – С.110.
dc.relation.references16. Грушевський М. До некрольогу Остапа Терлецького // ЗНТШ. – Львів. – 1902. – С.14.
dc.relation.references17. Свідченням тому, що у 70-х рр. ХІХ ст. молодіжні українські організації стали ви-разно ділитись на москвофільські і народовські може бути приклад Буковини, де у 1870 р. студенти учительської семінарії утворили москвофільський гурток “Согласіє”, а згодом “Братній союз”. Однак протистояння все-редині організації привело до ліквідації “Согласія” у 1877 р. // Стоцький С. Наука руської мови в школах середніх на Буковині. – Чернівці, 1894. – С.13.
dc.relation.references18. Як виглядала організаційна мережа “Січей” // Гей, там на горі “Січ” іде!... – С.175.
dc.relation.references19. Українські Січові Стрільці. – Львів. – 1935. – С. 8.
dc.relation.references20. Там само. – С.9.
dc.relation.references21. К. Трильовський. З мого життя. – С.51.
dc.relation.references22. Див.: Там само.
dc.relation.references23. Див.: К. Трильовський. З мого життя. – С.51.
dc.relation.references24. Арсенич П. Основник “Січі” – Кирило Трильовський. – С. 14.
dc.relation.references25. Трильовський К. З мого життя. – С.52.
dc.relation.references26. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галиць-кого стрілецтва. – Львів. – 1990. – С.9.
dc.relation.references27. Трильовський К. З мого життя. – С.53.
dc.relation.references28. Див.: Трильовський К. З мого життя. – С.53 – 54.
dc.relation.references29. Арсенич П. Основник “Січі” – Три-льовський К. – С.14.
dc.relation.references30. Арсенич П. Засновник “Січі” на Покутті. – С.141.
dc.relation.references31. Трильовський К. З мого життя. – С.23
dc.relation.references32. Арсенич П. Засновник “Січі” Кирило Трильовський. – С.12.
dc.relation.references33. Левицький К. Історія політичної думки га-лицьких українців. 1848 – 1914. – Львів. – 1927. – С. 722.
dc.relation.references34. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців.1848 – 1914. – Львів. – 1927. – С.722.
dc.relation.references35. Трильовський К. З мого життя. – С.54 – 55.
dc.relation.references36. Литвин М., Науменко К. Цит. праця. – С.14.
dc.relation.references37. Арсенич П. Засновник “Січі” Трильовський К. – С.12.
dc.relation.references38. Січовий співаник. Зібрав Кирило Трильовський. – С.78.
dc.relation.references39. Див.: Трильовський К. З мого життя. – С.56.
dc.relation.references40. Киричук Ю. Січ іде... – С.45.
dc.relation.references41. Киричук Ю. Січ іде... – С.45.
dc.relation.references42. Трильовсь-кий К. З мого життя. – С. – 64.
dc.relation.references43. Див.: Трильовський К. З мого життя. – С. – 62 – 64.
dc.relation.references44. Киричук Ю. Січ іде... – С.45.
dc.relation.references45. Там само. – С.46.
dc.relation.references46. Киричук Ю. Січ іде... – С.46.
dc.relation.references47. Там само.
dc.relation.references48. Див.: Новий час. – 1930. – 16 червня.
dc.relation.references49. Див.: Киричук Ю. Січ іде... – С.46.
dc.relation.references50. Там само.
dc.relation.references51. Див.: Киричук Ю. Січ іде... – С.46.
dc.relation.references52. Українське товариство “Січ” в Eqewater, N.Y. Статут. – Нью – Йорк. – (б.р.) – С.1.
dc.relation.references53. Див.: там само. – С.2.
dc.relation.references54. Там само. – С.13.
dc.relation.references55. Киричук Ю. Січ іде... – С.46.
dc.relation.referencesen1. Dovidnyk z istorii Ukrainy, by gen. ed. I. Pidkovy i R. Shusta. Vyd. 2-he, dooprats. i dop, K., 2001.
dc.relation.referencesen2. Nad synim Dunaiem. Yuvileinyi zbirnyk universytetskoho akademichnoho tova-rystva "Sich" u Vidni, Zredahuvaly d-r Ostap Hrytsai i Teodor Maritchak, Viden, 1932, P.137–138.
dc.relation.referencesen3. Anatol Vakhnianyn, Lev Shekhovych, Yulian Tselevych staly orhanizatoramy 9 sichnia 1868 y. tovarystva "Sich". Same videnska "Sich" bula pershoiu statutnoiu orhanizatsiieiu halytskykh narodovtsiv.
dc.relation.referencesen4. Nad synim Dunaiem: Yuvileinyi zbirnyk universytetskoho akade-michnoho tovarystva "Sich" u Vidni, Zredahuvaly d-r Ostap Hrytsai i Teodor Maritchak, Viden, 1932, P.141.
dc.relation.referencesen5. Nad synim Dunaiem: Yuvileinyi zbirnyk universytetskoho akademichnoho tova-rystva "Sich" u Vidni, Zredahuvaly d-r Ostap Hrytsai i Teodor Maritchak, Viden, 1932, P.148.
dc.relation.referencesen6. Franko I.Ya. Z povodu rozviazannia tovarystva "Sich" i "Bukovyna" u Vidni, ZNTSh, V.50, P.102.
dc.relation.referencesen7. Sokurenko V.H. Demokraticheskie ucheniia o hosudarstve i prave na Ukraine vo vtoroi polovine XIX veka, Lvov, 1966, P.216.
dc.relation.referencesen8. Franko I.Ya. Dr. Ostap Terletskyi. Spomyny i materialy, ZNTSh, V.50, P.20.
dc.relation.referencesen9. Franko I.Ya. Dr. Ostap Terletskyi. Spomyny i materialy, ZNTSh, V.50, P.20.
dc.relation.referencesen10. Kiral S.S. Stezhkamy Ostapa Terletskoho, Zhovten, 1984, No 12, P.93.
dc.relation.referencesen11. TsDIA Ukrainy u Lvovi, f.66Z, op.2, spr.83, ark. 32 – 34.
dc.relation.referencesen12. TsDIA Ukrainy u Lvovi, f.663, op.2, spr.83, ark.42.
dc.relation.referencesen13. TsDIA Ukrainy u Lvovi, f.66Z, op.2, spr.83, ark.21.
dc.relation.referencesen14. Lvivska naukova biblioteka NAN Ukrainy im. V. Stefanyka (dali – LNB NAN Ukrainy im. V. Stefanyka). Viddil rukopysiv.
dc.relation.referencesen15. Lisen- ko O.Ia. Ostap Terletskii, Zhovten, 1959, No 5, P.110.
dc.relation.referencesen16. Hrushevskyi M. Do nekrolohu Ostapa Terletskoho, ZNTSh, Lviv, 1902, P.14.
dc.relation.referencesen17. Svidchenniam tomu, shcho u 70-kh rr. KhIKh st. molodizhni ukrainski orhanizatsii staly vy-razno dilytys na moskvofilski i narodovski mozhe buty pryklad Bukovyny, de u 1870 y. studenty uchytelskoi seminarii utvoryly moskvofilskyi hurtok "Sohlasiie", a zghodom "Bratnii soiuz". Odnak protystoiannia vse-redyni orhanizatsii pryvelo do likvidatsii "Sohlasiia" u 1877 y., Stotskyi S. Nauka ruskoi movy v shkolakh serednikh na Bukovyni, Chernivtsi, 1894, P.13.
dc.relation.referencesen18. Yak vyhliadala orhanizatsiina merezha "Sichei", Hei, tam na hori "Sich" ide!.., P.175.
dc.relation.referencesen19. Ukrainski Sichovi Striltsi, Lviv, 1935, P. 8.
dc.relation.referencesen20. Tam samo, P.9.
dc.relation.referencesen21. K. Trilovskii. Z moho zhittia, P.51.
dc.relation.referencesen22. Div., Tam samo.
dc.relation.referencesen23. Div., K. Trilovskii. Z moho zhittia, P.51.
dc.relation.referencesen24. Arsenych P. Osnovnyk "Sichi" – Kyrylo Trylovskyi, P. 14.
dc.relation.referencesen25. Trilovskii K. Z moho zhittia, P.52.
dc.relation.referencesen26. Lytvyn M.R., Naumenko K.Ye. Istoriia halyts-koho striletstva, Lviv, 1990, P.9.
dc.relation.referencesen27. Trilovskii K. Z moho zhittia, P.53.
dc.relation.referencesen28. Div., Trilovskii K. Z moho zhittia, P.53 – 54.
dc.relation.referencesen29. Arsenych P. Osnovnyk "Sichi" – Try-lovskyi K, P.14.
dc.relation.referencesen30. Arsenych P. Zasnovnyk "Sichi" na Pokutti, P.141.
dc.relation.referencesen31. Trilovskii K. Z moho zhittia, P.23
dc.relation.referencesen32. Arsenych P. Zasnovnyk "Sichi" Kyrylo Trylovskyi, P.12.
dc.relation.referencesen33. Levytskyi K. Istoriia politychnoi dumky ha-lytskykh ukraintsiv. 1848 – 1914, Lviv, 1927, P. 722.
dc.relation.referencesen34. Levytskyi K. Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv.1848 – 1914, Lviv, 1927, P.722.
dc.relation.referencesen35. Trilovskii K. Z moho zhittia, P.54 – 55.
dc.relation.referencesen36. Litvin M., Naumenko K. Tsit. pratsia, P.14.
dc.relation.referencesen37. Arsenych P. Zasnovnyk "Sichi" Trylovskyi K, P.12.
dc.relation.referencesen38. Sichovyi spivanyk. Zibrav Kyrylo Trylovskyi, P.78.
dc.relation.referencesen39. Div., Trilovskii K. Z moho zhittia, P.56.
dc.relation.referencesen40. Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.45.
dc.relation.referencesen41. Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.45.
dc.relation.referencesen42. Trilovs-kii K. Z moho zhittia, S, 64.
dc.relation.referencesen43. Div., Trilovskii K. Z moho zhittia, S, 62 – 64.
dc.relation.referencesen44. Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.45.
dc.relation.referencesen45. Tam samo, P.46.
dc.relation.referencesen46. Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.46.
dc.relation.referencesen47. Tam samo.
dc.relation.referencesen48. Div., Novii chas, 1930, 16 chervnia.
dc.relation.referencesen49. Dyv., Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.46.
dc.relation.referencesen50. Tam samo.
dc.relation.referencesen51. Dyv., Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.46.
dc.relation.referencesen52. Ukrainske tovarystvo "Sich" v Eqewater, N.Y. Statut, Niu – York, (b.r.) – P.1.
dc.relation.referencesen53. Div., tam samo, P.2.
dc.relation.referencesen54. Tam samo, P.13.
dc.relation.referencesen55. Kyrychuk Yu. Sich ide.., P.46.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
dc.rights.holder© Нагірняк А. Я., 2005
dc.subject.udc94 (477.83/86)
dc.subject.udc329.17
dc.titleУтворення та головні напрямки діяльності січових організацій у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
dc.typeArticle

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: