Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів

dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
dc.citation.spage60
dc.citation.volume867
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorДейнека, Р.
dc.coverage.placenameЛьвів;
dc.date.accessioned2018-03-06T13:58:54Z
dc.date.available2018-03-06T13:58:54Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractМагнітна дефектоскопія є одним з найкращих методів контролю якості матеріалів з феромагнітними властивостями. Вона поєднує високу чутливість та імовірність виявлення внутрішніх і підповерхневих дефектів з низькою вартістю і простотою виконання. Однак існують випадки, де традиційна методика неруйнівного магнітного контролю є неефективною. З’єднання сталевих елементів конструкцій способом зварювання пов’язане зі зміною геометричних розмірів і формою виробу, а тому для їх контролю необхідне використання іншої методики. Запропоновано варіант вирішення вказаної проблеми способом вимірювання локального магнітного опору контрольованої ділянки, а також методику градуювання давача магнітного потоку намагнічувального пристрою.
dc.description.abstractMagnetic flaw detection is one of the best methods of testing with ferromagnetic properties. It combines high sensitivity and probability of detection of internal and subsurface defects with low cost and ease of implementation. However, there are cases where traditional methods of non-destructive magnetic control is ineffective. Connections of steel structural elements welding method associated with the change of geometric dimensions and shape of the product, and therefore needed to control their use of other methods. A solution to this problem way to measure the local magnetic resistance controlled areas and method of calibrating sensors of magnetic flux magnetization device.
dc.format.extent60-63
dc.format.pages4
dc.identifier.citationДейнека Р. Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів / Р. Дейнека // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 60–63.
dc.identifier.citationenDeineka R. The magnetoconductive method of the materials defectoscopy, R. Deineka, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 867. — P. 60–63.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39529
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherVydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні (867), 2017
dc.relation.references1. ДСТУ EN 1291-2001. Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопо- рошковый контроль сварных соединений. Приемочные критерии.
dc.relation.references2. ГОСТ 3242-79 “Соединения сварные. Методы контроля качества”.
dc.relation.references3. ГОСТ 21104-75 “Контроль неразрушающий. Фер- розондовый метод”.
dc.relation.references4. Дейнека Р. Спосіб локальної дефектометрії феромагнітних матеріалів // Патент України на корисну модель № 98242. Бюлетень № 8 від 27.04.2015 р.
dc.relation.references5. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля; за ред. З. Ю. Готри. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська по- літехніка”, 2001. – 412 с.
dc.relation.references6. Коновалов Н. Н. Нормирование дефектов и достоверность нераз- рушающего контроля сварных соединений. – М.: ФГУП НТЦ “Промышленная безопасность”, 2006. – 112 с.
dc.relation.references7. Горкунов Э. С. Магнитопорошковая дефектоскопия и магнитная структу- роскопия. – Екатеринбург, 1999.
dc.relation.references8. Щербин В. Е., Горкунов Э. С. Магнитный контроль качества металлов. – Екатеринбург, 1996.
dc.relation.references9. ЦВ-0052 “Інструкція з неруйнівного контролю деталей та вуз- лів вагонів магнітопорошковим, вихрострумовим та ферозондовим методами і з випробування на розтягнення”.
dc.relation.references10. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідниковий посіб. – Т. 5: Не- руйнівний контроль і технічна діагностика; під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ, 2001. – 1133 с.
dc.relation.referencesen1. DSTU EN 1291-2001. Kontrol nerazrushaiushchii svarnykh soedinenii. Mahnitopo- roshkovyi kontrol svarnykh soedinenii. Priemochnye kriterii.
dc.relation.referencesen2. HOST 3242-79 "Soedineniia svarnye. Metody kontrolia kachestva".
dc.relation.referencesen3. HOST 21104-75 "Kontrol nerazrushaiushchii. Fer- rozondovyi metod".
dc.relation.referencesen4. Deineka R. Sposib lokalnoi defektometrii feromahnitnykh materialiv, Patent Ukrainy na korysnu model No 98242. Biuleten No 8 vid 27.04.2015 y.
dc.relation.referencesen5. Mikroelektronni sensorni prystroi mahnitnoho polia; ed. Z. Yu. Hotry, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska po- litekhnika", 2001, 412 p.
dc.relation.referencesen6. Konovalov N. N. Normirovanie defektov i dostovernost neraz- rushaiushcheho kontrolia svarnykh soedinenii, M., FHUP NTTs "Promyshlennaia bezopasnost", 2006, 112 p.
dc.relation.referencesen7. Horkunov E. S. Mahnitoporoshkovaia defektoskopiia i mahnitnaia struktu- roskopiia, Ekaterinburh, 1999.
dc.relation.referencesen8. Shcherbin V. E., Horkunov E. S. Mahnitnyi kontrol kachestva metallov, Ekaterinburh, 1996.
dc.relation.referencesen9. TsV-0052 "Instruktsiia z neruinivnoho kontroliu detalei ta vuz- liv vahoniv mahnitoporoshkovym, vykhrostrumovym ta ferozondovym metodamy i z vyprobuvannia na roztiahnennia".
dc.relation.referencesen10. Mekhanika ruinuvannia i mitsnist materialiv: dovidnykovyi posib, V. 5: Ne- ruinivnyi kontrol i tekhnichna diahnostyka; pid red. Z. T. Nazarchuka, Lviv: FMI, 2001, 1133 p.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Дейнека Р., 2017
dc.subjectнеруйнівний контроль
dc.subjectмагнітна дефектоскопія
dc.subjectферомагнітні властивості
dc.subjectвнутрішні дефекти
dc.subjectзварні з’єднання
dc.subjectnon-destructive testing
dc.subjectmagnetic defectoscopy
dc.subjectferromagnetic properties
dc.subjectinternal defects
dc.subjectwelded joints
dc.subject.udc620.179.14.05
dc.titleМагнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів
dc.title.alternativeThe magnetoconductive method of the materials defectoscopy
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017v867_Deineka_R-The_magnetoconductive_method_60-63.pdf
Size:
450.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017v867_Deineka_R-The_magnetoconductive_method_60-63__COVER.png
Size:
419.67 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.77 KB
Format:
Plain Text
Description: