Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону

Abstract
Визначено перелік задач, на розв’язання яких орієнтована багаторівнева система управління енергоефективністю регіону, сформульовано вимоги до реалізації компо- нентів кожного рівня системи. Показано, що компоненти управління технологічними процесами повинні забезпечувати опрацювання інтенсивних потоків даних у реальному часі засобами, які задовольняють обмеження щодо габаритів, енергоспоживання та вартості. Запропоновано розробляти багаторівневу систему управління енергоефектив- ністю регіону за такими принципами: компонентно-ієрархічним, системної інтеграції, змінного складу обладнання, модульності, використання готових компонентів і базових проектних рішень, відкритості та сумісності. Розроблено архітектуру системи управління енергоефективністю регіону, яка складається з таких рівнів: енерго- ефективності регіону; управління фінансовою, господарською, адміністративною та виробничою діяльністю підприємств (установ); управління технологічними процесами.
The list of problems that can be solved by multilevel system of energy efficiency of the region were determined. Requirements for the implementation of each system component were formulated. It was shown that the technological process control’s components should provide processing of intensive data streams in real time. Also components have to satisfy limitations on size, power consumption and cost. A development of multilevel system of region’s energy efficiency was proposed to carry out the following principles: component-hierarchical, system integration, equipment variable composition, modularity, using of ready-made components and basic design decisions, openness and interoperability. The system architecture of energy efficiency of the region was design. It consists of the following levels: energy efficiency of the region; management of financial, economic, administrative and production activities of enterprises (institutions); technological process control.
Description
Keywords
енергоефективність, багаторівнева система управління, технологічні процеси, архітектура, сховище даних, компоненти, принципи, energy efficiency, multi-system management, processes, architecture, data storage, components, principles
Citation
Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону / Т. Теслюк, І. Цмоць, Ю. Опотяк, В. Теслюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 201–209.