Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими України і зарубіжними вченими в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та cтудентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 864. – 324 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Зміст


1
3
7
20
24
37
42
49
63
68
77
83
90
97
102
111
119
130
140
146
151
157
168
179
186
192
201
210
221
239
250
257
263
268
277
286
291
299
307
314
320

Content


1
3
7
20
24
37
42
49
63
68
77
83
90
97
102
111
119
130
140
146
151
157
168
179
186
192
201
210
221
239
250
257
263
268
277
286
291
299
307
314
320

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, А.; Цепак, В.; Шевчук, А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного використання під час шифрування – дешифруванняі зображень. Шифрування – дешифрування проводиться без додаткового зашумлення.
 • Item
  Методика розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після процедур контролю, перемикання і відновлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Федасюк, Д.; Волочій, С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У технології розроблення дискретно-неперервних стохастичних моделей відмово- стійких систем важливим етапом є розроблення графу станів і переходів. Є відомою методика розроблення графу станів і переходів, в основу якої покладено структурно- автоматну модель відмовостійкої системи. Ступінь формалізації методики побудови графу станів дав змогу її автоматизувати в програмному засобі ASNA. Якщо в струк- турно-автоматній моделі відсутні помилки, то граф станів будується безпомилково. Але актуальною залишається задача безпомилкового розроблення структурно-автоматної моделі. Наведено методику розроблення структурно-автоматних моделей відмовостій- ких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після закінчення процедур контролю, перемикання і відновлення, яка забезпечує безпомилкову їх побудову і в якій трудомісткі процедури піддаються автоматизації.
 • Item
  Програма перетворення растрових контурних зображень на основі фрактальних сіток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Назаркевич, М.; Клюйник, І.; Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”
  Розроблено програмне забезпечення для перетворення растрових контурних зображень на фрактальні криві Гільберта. Програму можна використовувати для захисту та пере- творення зображень у друкованих документах. Формат виведення зображень є векторним.
 • Item
  Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Грицюк, Ю.; Грицюк, М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено методичний підхід до формалізації процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму, в якому комплексно враховано такі специфічні особливості стратегічного планування, як: одночасна приналежність до політики розвитку туристичної індустрії держави та соціально-економічної політики у сфері розвитку регіонального туризму; взаємозв’язок стратегічного планування з державною політикою та державним управлінням. Сформульовано та сформовано цільову функцію та систему критеріїв для досягнення певного рівня розвитку регіонального туризму, а також основні принципи обґрунтування проектів прийняття стратегічних рішень тощо. Запропонований підхід є придатним не тільки для прийняття стратегічних рішень у сфері розвитку регіонального туризму на певній території держави.
 • Item
  Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Логойда, М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено залежність кількості рівнів сірого від лініатури растра для сталих значень роздільної здатності CtP пристрої. Запропоновано рекомендації щодо вибору параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв системи CtP.
 • Item
  Адаптивна матрична нейро-фаззі самоорганізовна мережа для кластеризації багатовимірних потоків даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бодянський, Є.; Винокурова, О.; Кобилін, І.; Мулеса, П.; Харківський національний університет радіоелектроніки
  Запропоновано адаптивну матричну нейро-фаззі самооргазізовну мережу для кластеризації багатовимірних потоків даних (біомедичні масиви спостережень, сигнали цифрового відео, що формують дискретні двовимірні поля тощо). Ця мережа характеризується простотою обчислювальної реалізації, високими апроксимувальними властивостями, швидкодією процесу навчання і призначена для розв’язання широкого класу задач інтелектуального аналізу потоків даних. Результати низки експериментів як на тестових, так і на реальних даних підтверджують ефективність запропонованого підходу.
 • Item
  Measurement plannig of natural purification in artificial water reservoirs
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Sopruniuk, A.; Lviv Polytechnic National University
  Наведено і описано схему планування вимірювань процесів природного очищення води в штучних водоймах. Схему можна використати для вимірювання якості води в інших водоймах, таких як річки, озера і підземні води, однак об’єкт вимірювань у цій статті чітко визначений. Також розглянуто конкретні чинники впливу на якість води та засоби вимірювань. Описану схему контролю якості води можна використати для інших об’єктів.
 • Item
  Cloud services and their selection algorithm
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Boyko, Nataliya; Lviv Polytechnic National University
  Описано архітектуру хмарних сервісів та основні технології для алгоритму вибору сервісів (послуг). Аналізовано хмарні обчислення є актуальними для різного виду програмного забезпечення та розподілених обчислень, які ґрунтуються на доступі до Інтернету, що означає, що користувачі можуть отримати доступ до сховищ і програм з віддалених серверів за допомогою web-браузерів чи інших стаціонарних або мобільних терміналів. Описуються ресурси стаціонарних та мобільних терміналів, які є обмеженими, саме тому хмарні обчислення є правильним інструментом, який забезпечить термінали різного роду потужними ресурсами для досягнення складних сервісів. Розглянуто архі- тектуру хмарних сервісів та ключові алгоритми вибору сервісів з адаптивними виконан- нями і мінімальними витратами. Запропонована архітектура хмарних сервісів є небезпід- ставною, а наведені алгоритми вибору необхідного сервісу є доступними, можуть змінювати масштаб та є водночас адаптивними до різних типів сервісних і клієнтських середовищ.
 • Item
  Метод побудови анімованих захисних елементів для друкованих та електронних відбитків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Носенко, С.; Оліярник, Р.; Назаркевич, М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено спосіб захисту друкованих відбитків створенням анімованих об’єктів. Метод захисту полягає в тому, що статичне зображення створюють з “аніма- цією”. Рух забезпечується за допомогою плівки, яка зміщується в горизонтальному напрямі. Розроблений метод можна використовувати як для електронних, так і для друкованих документів. Обгрунтовано вибір товщини лінії та прогалин для якісного відтворення засобами поліграфічної техніки.
 • Item
  Розвиток алгоритму Вінограда перетворення Фур’є на базі твірного масиву
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Процько, І.; Рикмас, Р.; Національний університет “Львівська політехніка”; ТОВ “Юнісервіс” (Львів)
  Розглянуто загальну методику ефективного обчислення ДПФ за допомогою циклічних згорток для обсягів, що дорівнюють цілому степеню два. Проаналізовано подальший розвиток алгоритму Вінограда перетворення Фур’є (WFTA). Застосовано твірний масив для стислого опису блочно-циклічної структури базисної матриці ДПФ. Визначено загальну блочно-циклічну структуру дискретної базисної матриці та обчислювальні затрати для ДПФ обсягів N = 2n.
 • Item
  Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Вавіленкова, А.; Національний авіаційний університет (м. Київ)
  Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.
 • Item
  Застосування інформаційних технологій у визначенні транспортних кореспонденцій жителів міста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Демчук, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано модель формування матриці кореспонденцій жителів міста між зонами дії антен стільникового зв’язку та вибору альтернативних варіантів маршрутів громадського транспорту, що сполучають ці зони.
 • Item
  Зменшення кількості хибних викликів під час розв’язання задачі детектування полум’я у відеопотоці з використанням глибоких згорткових нейронних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Максимів, О.; Рак, Т.; Пелешко, Д.; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено новий підхід до детектування полум’я на зображеннях, який ґрунтується на використанні згорткових нейронних мереж. Запропоновано структуру реалізації каскадного підходу до детектування вогню, яка забезпечує покращену ефективність розпізнавання на зображеннях з низькою роздільною здатністю, та об’єктів, які можуть візуально нагадувати полум’я. Проведено експерименти з дослідження запропонованого методу порівняно з сучасним методом детектування об’єктів Faster R-CNN. У результаті проведених експериментів було виявлено покращення показника ефективності в середньому на 20%.
 • Item
  Побітові операції й елементи алгоритму RSA в шифруванні-дешифруванні кольорових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, А.; Шевчук, А.; Цепак, В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного використання під час шифрування-дешифрування зображень. Шифрування-дешифру- вання здійснюють без додаткового зашумлення.
 • Item
  Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кут, В. І.; Кунанець, Н. Е.; Ковалюк, Т. В.; Карпатський університет ім. Волошина; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
  Оглядово проаналізовано способи подання знань. Запропоновано використо- вувати метод аналізу ієрархій для обрання способу подання знань у інформаційній системі обслуговування користувачів із особливими потребами, ґрунтуючись на вагах об’єктів, отриманих методом експертного оцінювання. За результатами обчислень визначено онтологічний підхід як найзручніший спосіб подання знань, який є гнучким та легко пристосовується до змін, які неодмінно з’являються в процесі інформаційного обслуговування цієї категорії користувачів.
 • Item
  Побудова CI/CD процесу розроблення програмного забезпечення з використанням TЕamcity та GO CD
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дубленич, Р.; Струк, Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано реалізацію процесу неперервної інтеграції та процесу неперервного розгортання з використанням утиліт TeamCity та GoCD.
 • Item
  Метод контент–аналізу текстової інформації Інтернет-газети
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Фольтович, В.; Коробчинський, М.; Чирун, Л.; Висоцька, В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
  Зроблено огляд концепції аналізу, видів аналізу, класифікації, проаналізовано методи здійснення та описано сучасну систему аналізу змісту. Для аналізу змісту сайту використано такі методи: аналіз змісту відвідувачів, аналіз необхідної кількості контенту, графічний аналіз контенту. Проаналізовано методи і засоби проектування, використано методи і технології графіків, що відображають логічну й фізичну модель системи. Визначено взаємодію об’єктів у системі, упорядкованих за часом їх виконання. Визначено основні функції системи, мету розвитку системи і використання цієї системи в майбутньому. Розроблено концептуальну модель системи, визначено вхідні, вихідні дані; описано їх вимоги до системи. Інтелектуальна інформаційна система аналізу змісту текстової інформації в електронному видавництві є потужним інструментом в управлінні та успішній діяльності будь-якої газети.
 • Item
  Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гриник, Г.; Національний лісотехнічний університет України
  Наведено теоретичні основи та методичні підходи щодо кластерного аналізу гірських ялинових деревостанів Українських Карпат у групи із врахуванням експозе- ційно-орографічних характеристик місць їх розташування та типів лісорослинних умов. За результатами досліджень комплексного впливу груп типів лісорослинних умов та експозиційно-орографічних характеристик схилів проаналізовано особливості росту та встановлено тенденції й закономірності динаміки основних таксаційних показників гірських ялинників Українських Карпат. На основі математико-статистичного аналізу таксаційних показників поділено досліджувані деревостани на виділені експозиційно- орографічні групи в типах лісорослинних умов С2-С3 і D2-D3 та розроблено й представлено їх графічну інтерпретацію.
 • Item
  Особливості контент-аналізу користувацької інтернет-діяльності для формування зрізу психологічного стану особистості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гасько, Р.; Висоцька, В.; Чирун, Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено систему для аналізу психологічного та емоційного стану особистості. Метою є оцінка особистості за допомогою соціальних мереж та визначення практичних рекомендації. Проаналізовано системи оцінювання даних, досліджено проблематику цього напряму та актуальність створення цієї системи. Наведено діаграми, які описують структуру та логіку функціонування системи. Описано системні вимоги згідно з методологією RUP та створено прототип програми, який моделює діяльність системи аналізу особистості.