Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання

No Thumbnail Available
Date
2016-02-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
Abstract
Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного рівня підготовки. Розроблено власний тест для вдосконалення розрахунків часу тестування. Адже час, наданий на тестування, впливає на саме тестування та на коректність оцінювання студента з тієї чи іншої дисципліни. Для цього висунута певна гіпотеза, проведене статистичне дослідження, розроблена математична модель. Після проведеної роботи та корегування програмного продукту визначено та математично обґрунтовано оптимальний час роботи студента.
This paper considers an empirical method of determining the optimum time for testing of students’ knowledge. It is determined statistically using the method of Himmelblau, that is, the exclusion of anomalous values. Determined at the time of testing for students of different levels of training. Developed its own test for improvement in test time. After all, the time given for testing, affects self testing and the correctness of evaluation of a student in a particular discipline. This was put forward some hypothesis, conducted the statistical study, a mathematical model is developed. After the work and the correction of software was defined and mathematically proved the optimal time of the student.
Description
Keywords
час тестування, дослідження, освіта, оцінка компетенції, знання, testing, research, education, assessment of competence and knowledge
Citation
Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка // Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — № 853. — С. 116–121.