Методика досліджень залізобетонних балок з пошкодженнями, отриманими за дії навантаження

Abstract

Дослідження залізобетонних балок, в яких наявні певні пошкодження чи дефекти, є малопоширені. Особливо це стосується досліджень, в яких дефекти виникають під дією навантаження, що зумовлено складністю виконання таких досліджень. У цій статті описано методику виконання пошкоджень розтягнутої арматури в згинаних залізобетонних елементах, під дією навантаження. Всього було випробувано 8 дослідних зразків: чотири зразки випробувано як контрольні і чотири з пошкодженням. Контрольні зразки армовані розтягнутою арматурою діаметром 16 та 20 мм. Балки, які пошкоджували, були армовані арматурою діаметром 20 мм. Пошкодження виконувались шляхом просвердлювання отвору в розтягнутій арматурі Ø5.6. Залишкова площа арматури з отвором відповідає площі поперечного перерізу арматурі Ø16. Таким чином моделювалась точкове пошкодження розтягнутого армування. Як наслідок змінився тип руйнування балки. Вичерпання несучої здатності відбувається різко, з розламуванням балки на дві частини. Збіжність результатів несучої здатності зразківблизнюків показало відхилення результатів у діапазоні 3–13 %.
The research of reinforced concrete beams, in which there is some damage or defects are scare. This is especially applies to studies in which defects arise under the influence of the load, which is due to the complexity of such studies. This article describes a method for performing damage to stretched rebar in bending reinforced concrete elements under load. There were eight samples tested: four specimens tested as controls and four – with injuries. Control samples with a stretched rebar of 16 and 20 mm in diameter are reinforced. Damaged beams with rebar 20 mm in diameter are reinforced. Damage was carried out by drilling the hole diameters 5.6 mm in the stretched armature. The remaining area of the tensile rebar with the hole corresponds to the cross-sectional area of the reinforcement Ø16. There were simulated pointing damage of stretched reinforcement. As a result, the type of beam’s destruction was changed. Exhaustion of the bearing capacity occurs abruptly, with the breakdown of the beam into two parts. The convergence of the results of the carrying capacity of the twin samples showed a deviation of the results in the range of 3–13 %.

Description

Keywords

залізобетонні балки, методика, пошкодження, reinforced concrete beams, methodology, damage

Citation

Методика досліджень залізобетонних балок з пошкодженнями, отриманими за дії навантаження / Б. Р. Турчин, З. З. Бліхарський, П. І. Вегера, Т. М. Шналь // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 212–217.