Методика досліджень залізобетонних балок з пошкодженнями, отриманими за дії навантаження

dc.citation.epage217
dc.citation.issue877
dc.citation.journalTitleВісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва
dc.citation.spage212
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”, кафедра будівельних конструкцій та мостів, студент інституту ІАРХ, аспірант кафедри опору матеріалів та будівельної механіки
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University, Department of Building construction and bridges, student of institute IARCH, Department of Materials Strength and Structural Mechanics
dc.contributor.authorТурчин, Б. Р.
dc.contributor.authorБліхарський, З. З.
dc.contributor.authorВегера, П. І.
dc.contributor.authorШналь, Т. М.
dc.contributor.authorTyrchyn, B.
dc.contributor.authorBlikharskyy, Z.
dc.contributor.authorVegera, P.
dc.contributor.authorShnal, T.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2019-02-13T14:55:00Z
dc.date.available2019-02-13T14:55:00Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractДослідження залізобетонних балок, в яких наявні певні пошкодження чи дефекти, є малопоширені. Особливо це стосується досліджень, в яких дефекти виникають під дією навантаження, що зумовлено складністю виконання таких досліджень. У цій статті описано методику виконання пошкоджень розтягнутої арматури в згинаних залізобетонних елементах, під дією навантаження. Всього було випробувано 8 дослідних зразків: чотири зразки випробувано як контрольні і чотири з пошкодженням. Контрольні зразки армовані розтягнутою арматурою діаметром 16 та 20 мм. Балки, які пошкоджували, були армовані арматурою діаметром 20 мм. Пошкодження виконувались шляхом просвердлювання отвору в розтягнутій арматурі Ø5.6. Залишкова площа арматури з отвором відповідає площі поперечного перерізу арматурі Ø16. Таким чином моделювалась точкове пошкодження розтягнутого армування. Як наслідок змінився тип руйнування балки. Вичерпання несучої здатності відбувається різко, з розламуванням балки на дві частини. Збіжність результатів несучої здатності зразківблизнюків показало відхилення результатів у діапазоні 3–13 %.
dc.description.abstractThe research of reinforced concrete beams, in which there is some damage or defects are scare. This is especially applies to studies in which defects arise under the influence of the load, which is due to the complexity of such studies. This article describes a method for performing damage to stretched rebar in bending reinforced concrete elements under load. There were eight samples tested: four specimens tested as controls and four – with injuries. Control samples with a stretched rebar of 16 and 20 mm in diameter are reinforced. Damaged beams with rebar 20 mm in diameter are reinforced. Damage was carried out by drilling the hole diameters 5.6 mm in the stretched armature. The remaining area of the tensile rebar with the hole corresponds to the cross-sectional area of the reinforcement Ø16. There were simulated pointing damage of stretched reinforcement. As a result, the type of beam’s destruction was changed. Exhaustion of the bearing capacity occurs abruptly, with the breakdown of the beam into two parts. The convergence of the results of the carrying capacity of the twin samples showed a deviation of the results in the range of 3–13 %.
dc.format.extent212-217
dc.format.pages6
dc.identifier.citationМетодика досліджень залізобетонних балок з пошкодженнями, отриманими за дії навантаження / Б. Р. Турчин, З. З. Бліхарський, П. І. Вегера, Т. М. Шналь // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 212–217.
dc.identifier.citationenResearch metodology of reinforced cocrete beams with damage obtained under loading / B. Tyrchyn, Z. Blikharskyy, P. Vegera, T. Shnal // Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Teoriia i praktyka budivnytstva. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 877. — P. 212–217.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44199
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва, 877, 2017
dc.relation.references1. Бліхарський З. Я. Міцність залізобетонних балок за одночасної дії корозійного середовища та зовнішнього навантаження / Бліхарський З. Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р. В. // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Зб. наук. праць. – Вип. 3 – Львів, 2001. – С. 23–29.
dc.relation.references2. Mitchel A. Experimental investigation of the relation between damage at the concrete-steel interface and initiation of reinforcement corrosion in plain and fibre reinforced concrete /A. Mitchel, A.O. S. Solgaard, B. J. Pease, M. R. Geiker, H. Stang, J. F. Olesen// Corrosion Science. – 2013. – Vol.77. – P. 308–321.
dc.relation.references3. Воскобійник О. П. Експериментальні дослідження трубобетонних елементів з локальними пошкодженнями труби-оболонки / О. П. Воскобійник, А. В. Гасенко, І.О. Пархоменко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2013. – Вип. 25. – С. 688–695.
dc.relation.references4. Ismail M. Compressive strength loss and reinforcement degradations of reinforced concrete structures due long-term exposure / M. Ismail, B. Muhammad, M. E. Ismail // Construction and building materials. – 2010. – Vol. 24. – P.898–902.
dc.relation.references5. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови: ДСТУ 3760:2006 [чинний від 2006-12-11]. – К.: Інститут чорної металургії НАН України, 2006. – 28 с. – (Національний стандарт України).
dc.relation.references6. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009. – [Чинний від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 84 с. – (Національний стандарт України).
dc.relation.references7. Вироби бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробовувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості: ДСТУ Б В.2.6-7-95. – [чинний від 2009-12-22]. – К.: Укрархінформбуд України, 1997. – 42 с. (Національний стандарт України).
dc.relation.references8. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону: ДСТУ Б.В.2.6-156:2010. – [чинний від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с. – (Національний стандарт України).
dc.relation.referencesen1. Blikharskyy Z. Ya., Khmil R. Ye., Vashkevysh R. V. [The strength of reinforced concrete beams by the simultaneous action of corrosive environment and external load] Diahnostyka, dovhovichnist’ ta rekonstruktsiya mostiv i budivel’nykh konstruktsiy: Zb. nauk. prats’ [Diagnostics, durability and reconstruction of bridges and building constructions: Collection of scientific works]- Issue 3 – Lviv, 2001. – P. 23–29 (in Ukranian)
dc.relation.referencesen2. Mitchel A. Experimental investigation of the relation between damage at the concrete-steel interface and initiation of reinforcement corrosion in plain and fibre reinforced concrete / A. Mitchel, A.O. S. Solgaard, B. J. Pease, M. R. Geiker, H. Stang, J. F. Olesen // Corrosion Science. – 2013. – Vol.77. – P. 308–321.
dc.relation.referencesen3. Voskobiynyk O. P. Eksperymental’ni doslidzhennya trubobetonnykh elementiv z lokal’nymy poshkodzhennyamy truby-obolonky / O. P. Voskobiynyk, A. V. Hasenko, I. O. Parkhomenko // Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. – 2013. – Vyp. 25. – S. 688–695.
dc.relation.referencesen4. Ismail M. Compressive strength loss and reinforcement degradations of reinforced concrete structures due long-term exposure / M. Ismail, B. Muhammad, M. E. Ismail // Construction and building materials. – 2010. – Vol. 24. – P. 898–902.
dc.relation.referencesen5. Prokat armaturnyy dlya zalizobetonnykh konstruktsiy. Zahal’ni tekhnichni umovy: DSTU 3760:2006 [chynnyy vid 2006-12-11]. – K.: Instytut chornoyi metalurhiyi NAN Ukrayiny, 2006. – 28 s.
dc.relation.referencesen6. Konstruktsiyi budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsiyi. Osnovni polozhennya: DBN V.2.6-98:2009. – [Chynnyy vid 2011-06-01]. – K.: Minrehionbud Ukrayiny, 2011. – 84 s.
dc.relation.referencesen7. Vyroby betonni ta zalizobetonni zbirni. Metody vyprobovuvan’ navantazhuvannyam. Pravyla otsinky mitsnosti, zhorstkosti ta trishchynostiykosti.: DSTU B V.2.6-7-95. – [chynnyy vid 2009-12-22]. – K.: Ukrarkhinformbud Ukrayiny, 1997. – 42 s.
dc.relation.referencesen8. Betonni ta zalizobetonni konstruktsiyi z vazhkoho betonu: DSTU B.V.2.6-156:2010. – [chynnyy vid 2011-06-01]. – K.: Minrehionbud Ukrayiny, 2011. – 118 s.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Турчин Б. Р., Бліхарський З. З., Вегера П. І., Шналь Т. М., 2017
dc.subjectзалізобетонні балки
dc.subjectметодика
dc.subjectпошкодження
dc.subjectreinforced concrete beams
dc.subjectmethodology
dc.subjectdamage
dc.subject.udc624.011.2
dc.titleМетодика досліджень залізобетонних балок з пошкодженнями, отриманими за дії навантаження
dc.title.alternativeResearch metodology of reinforced cocrete beams with damage obtained under loading
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n877_Tyrchyn_B-Research_metodology_of_212-217.pdf
Size:
2.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n877_Tyrchyn_B-Research_metodology_of_212-217__COVER.png
Size:
453.5 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.06 KB
Format:
Plain Text
Description: