Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою

dc.citation.epage70
dc.citation.issue490 : Проблеми української термінології
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage66
dc.contributor.affiliationЛьвівський державний аграрний університет
dc.contributor.authorБондарчук, Л.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-10-09T09:55:21Z
dc.date.available2020-10-09T09:55:21Z
dc.date.created2003-02-25
dc.date.issued2003-02-25
dc.description.abstractСтаття розглядає проблеми жанрово-стилістичних трансформацій у процесі перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою. Відповідно до традицій українського наукового стилю, перекладачі головно нейтралізують емоційність та метафоричність оригіналу заміною надто розмовних та експресивних лексем та деякими контекстуальними упущеннями. Водночас у деяких сучасних перекладах простежується послаблення відповідних норм української мови щодо жаргонізмів та професіоналізмів.
dc.description.abstractThe article examines problems of genre and stylistic transformations in rendering English scientific discourse on economics into the Ukrainian language. According to the Ukrainian scientific style’s traditions translators usually neutralizes emotional and metaphoric trends of the original through substitution of colloquial and expressive lexemes and some contextual omissions. However, some modern translations illustrate weakening of the corresponding norms in the Ukrainian language towards jargons and professionalisms.
dc.format.extent66-70
dc.format.pages5
dc.identifier.citationБондарчук Л. Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою / Л. Бондарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. — № 490 : Проблеми української термінології. — С. 66–70. — (Лексикографія та міжмовні зв’язки).
dc.identifier.citationenBondarchuk L. Zhanrovo-stylistychni osoblyvosti perekladu anhlomovnoho naukovoho dyskursu z ekonomiky ukrainskoiu movoiu / L. Bondarchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2003. — No 490 : Problemy ukrainskoi terminolohii. — P. 66–70. — (Leksykohrafiia ta mizhmovni zviazky).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/54711
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 490 : Проблеми української термінології, 2003
dc.relation.references1. Гічл Ч.В.Л. Міжнародний бізнес. Конкуренція на глобальному ринку (Пер. з англ. А.Олійника та Р.Ткачука). - К: Видавництво Соломії Павличко “Основи", 2001.
dc.relation.references2. Дорнбуш Р., Фішер с.Макроекономіка (Пер.з англ. В.Мусієнка та В.Овсієнка). - К: Освіта, 1996.
dc.relation.references3. Зелінська НВ. Який він, науковий стиль? //Культура слова. Bun. 38. — К: Наукова думка, 1990.
dc.relation.references4. Злупко С.М. Українська економічна думка в персоналіях: текст лекцій. - Львівський державний університет, 1993.
dc.relation.references5. Казакова Т.А. Практические основы перевода. - Санкт-Петербург: Союз, 2000.
dc.relation.references6. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 4.2. - Вінниця: Нова книга, 2001.
dc.relation.references7. Коваль П.А. Практична стилістика сучасної української мови. - К: Вид-во Київського університету, 1967.
dc.relation.references8. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода (на материале современного английского языка). - М. : Международные отношения, 1976.
dc.relation.references9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика (Пер. з англ, за наук. ред. С.Панчшиина). — Львів: Просвіта, 1999.
dc.relation.references10. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків (Пер. з англ, за наук. ред. С.Панчишина). - К: Основи, 1998.
dc.relation.references11. Плаксій О. Метафора як спосіб творення сучасних економічних термінів (на матеріалі аналітичних конструкцій) // Вісник: Проблеми української термінології. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2002, №453.
dc.relation.references12. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы. - М. : Высшая школа, 1986.
dc.relation.references13. Розенталь ДЭ. Практическая стилистика русского языка. - М.: Высшая школа, 1974.
dc.relation.references14. Самуельсон П.А. Економіка (Пер.з агл. за наук.ред. О.Лищишина). - Львів: Світ, 1993.
dc.relation.references15. Семуельсон П.А., Нордхауз В.Д. Макро економіка (Пер. з англ, за наук. ред. С.Панчишина). — К: Основи, 1995.
dc.relation.references16. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - М.: Высшая школа, 1983.
dc.relation.references17. Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія (Пер.з англ..В.Ружицького та П.Паращука). - К: Основи, 1995.
dc.relation.references18. Dornbusch R., FisherS. Macroeconomics. — New York: McGraw-Hill Publ. Co, 1990.
dc.relation.references19. Hill C. W.L. International Business Competing in the Global Marketplace. - Irvin McGraw- Hill, 1998.
dc.relation.references20. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation. - Вінниця: Нова книга, 2001.
dc.relation.references21. McConnell C.R., Brew S.L. Economics. Principles, Problems and Politics. - McGraw-Hill, Inc., 1996.
dc.relation.references22. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. — Boston: Little, Brown and Co, 1985.
dc.relation.references23. More T. Utopia. - London: W. Bulmer and Co, 1808.
dc.relation.references24. Samuelson P.À. Economics. - McGraw-Hill Book Company, Inc., 1961.
dc.relation.references25. Samuelson P., Nordhaus D. Economics. - McGraw-Hill, Inc., 1992.
dc.relation.references26. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. - New York: Harper & Row Publishers, 1976.
dc.relation.references27. Smith A. The Wealth of Nations. - London: Everyman 's Libr., 1991.
dc.relation.referencesen1. Hichl Ch.V.L. Mizhnarodnyi biznes. Konkurentsiia na hlobalnomu rynku (transl. from English A.Oliinyka ta R.Tkachuka), K: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy", 2001.
dc.relation.referencesen2. Dornbush R., Fisher s.Makroekonomika (Per.z anhl. V.Musiienka ta V.Ovsiienka), K: Osvita, 1996.
dc.relation.referencesen3. Zelinska NV. Yakyi vin, naukovyi styl? //Kultura slova. Bun. 38, K: Naukova dumka, 1990.
dc.relation.referencesen4. Zlupko S.M. Ukrainska ekonomichna dumka v personaliiakh: tekst lektsii, Lvivskyi derzhavnyi universytet, 1993.
dc.relation.referencesen5. Kazakova T.A. Prakticheskie osnovy perevoda, Sankt-Peterburh: Soiuz, 2000.
dc.relation.referencesen6. Karaban V. I. Pereklad anhliiskoi naukovoi i tekhnichnoi literatury. 4.2, Vinnytsia: Nova knyha, 2001.
dc.relation.referencesen7. Koval P.A. Praktychna stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy, K: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 1967.
dc.relation.referencesen8. Levitskaia T.R., Fiterman A.M. Problemy perevoda (na materiale sovremennoho anhliiskoho iazyka), M. : Mezhdunarodnye otnosheniia, 1976.
dc.relation.referencesen9. Makkonnell K.R., Briu S.L. Analitychna ekonomiia. Pryntsypy, problemy i polityka (Per. z anhl, za nauk. red. S.Panchshyyna), Lviv: Prosvita, 1999.
dc.relation.referencesen10. Myshkin F.S. Ekonomika hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv (Per. z anhl, za nauk. red. S.Panchyshyna), K: Osnovy, 1998.
dc.relation.referencesen11. Plaksii O. Metafora yak sposib tvorennia suchasnykh ekonomichnykh terminiv (na materiali analitychnykh konstruktsii), Visnyk: Problemy ukrainskoi terminolohii, Lviv: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", 2002, No 453.
dc.relation.referencesen12. Pronina R.F. Perevod anhliiskoi nauchno-tekhnicheskoi literatury, M. : Vysshaia shkola, 1986.
dc.relation.referencesen13. Rozental DE. Prakticheskaia stilistika russkoho iazyka, M., Vysshaia shkola, 1974.
dc.relation.referencesen14. Samuelson P.A. Ekonomika (Per.z ahl. za nauk.red. O.Lyshchyshyna), Lviv: Svit, 1993.
dc.relation.referencesen15. Semuelson P.A., Nordkhauz V.D. Makro ekonomika (Per. z anhl, za nauk. red. S.Panchyshyna), K: Osnovy, 1995.
dc.relation.referencesen16. Fedorov A.V. Osnovy obshchei teorii perevoda (linhvisticheskie problemy), M., Vysshaia shkola, 1983.
dc.relation.referencesen17. Shumpeter Y.A. Kapitalizm, sotsializm i demokratiia (Per.z anhl..V.Ruzhytskoho ta P.Parashchuka), K: Osnovy, 1995.
dc.relation.referencesen18. Dornbusch R., FisherS. Macroeconomics, New York: McGraw-Hill Publ. Co, 1990.
dc.relation.referencesen19. Hill C. W.L. International Business Competing in the Global Marketplace, Irvin McGraw- Hill, 1998.
dc.relation.referencesen20. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation, Vinnytsia: Nova knyha, 2001.
dc.relation.referencesen21. McConnell C.R., Brew S.L. Economics. Principles, Problems and Politics, McGraw-Hill, Inc., 1996.
dc.relation.referencesen22. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Boston: Little, Brown and Co, 1985.
dc.relation.referencesen23. More T. Utopia, London: W. Bulmer and Co, 1808.
dc.relation.referencesen24. Samuelson P.À. Economics, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1961.
dc.relation.referencesen25. Samuelson P., Nordhaus D. Economics, McGraw-Hill, Inc., 1992.
dc.relation.referencesen26. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper & Row Publishers, 1976.
dc.relation.referencesen27. Smith A. The Wealth of Nations, London: Everyman 's Libr., 1991.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2003
dc.rights.holder© Бондарчук Л., 2003
dc.subject.udc81’255=(зШ -161.2)
dc.titleЖанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2003n490_Bondarchuk_L-Zhanrovo_stylistychni_66-70.pdf
Size:
349.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2003n490_Bondarchuk_L-Zhanrovo_stylistychni_66-70__COVER.png
Size:
433.71 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: