Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності

dc.citation.epage137
dc.citation.issue884
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage132
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorКомарницька, Ірина
dc.contributor.authorKomarnytska, Iryna
dc.contributor.authorКомарницкая, Ирина
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2019-03-13T10:42:59Z
dc.date.available2019-03-13T10:42:59Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractРозглянуто види відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Досліджено особливості адміністративної відповідальності щодо порушення прав інтелектуальної власності. Також подано ознаки юридичної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.
dc.description.abstractThe article deals with the types of responsibility for violation of rights in the field of intellectual property. The peculiarities of administrative responsibility concerning the violation of intellectual property rights are investigated. Also, there are indications of legal liability for violations in the field of intellectual property.
dc.description.abstractРассмотрены виды ответственности за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. Исследованы особенности административной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Также представлены признаки юридической ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.
dc.format.extent132-137
dc.format.pages6
dc.identifier.citationКомарницька І. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності / Ірина Комарницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 132–137.
dc.identifier.citationenKomarnytska I. Features of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects / Iryna Komarnytska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 132–137.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44718
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
dc.relation.references1. Закон України “Про виключення державних адміністрацій” [від 25.03.2017, № 1862-19]. – Електронний ресурс – Режим доступу. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/shows/ 586-14.
dc.relation.references2. Квітка Я. М. Попередження адміністративного правослужбових правопорушень серед неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2002. – 226 с.
dc.relation.references3. Люченко І. О. Адміністративно-правовий захист права на владу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Львів, 2009. – 264 с.
dc.relation.references4. Печеников Н. П. Профилактика правосудия и упереджение преступлений: учеб. пособ. [Н. П. Печеников]. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. екон. ун-та, 2006. – 72 с.
dc.relation.references5. Казанцова О. Л. Взаимоотношения органов государственной власти субъєктов Российской Федерации и органов государственного самоуправления: автореф. дис. … канд. юр. наук.: спец. 12.00.02 [Конституционное право, муниципальное право] О. Л. Казанцова. – Барнаул, 2011. – 25 с.
dc.relation.references6. Пашковська М. В. Організаційно- правові засади взаємовдії міліції та психологічної служби у профілактиці злочинності неповнолітніх [М. В. Пашковська] // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–1. – С. 320–323.
dc.relation.references7. Баксракс Д. Н. Административное право /Д. Н. Баксракс, Б. В. Россинский, Ю. Ю. Старилов. – М.: Норма, 2007. – 816 с.
dc.relation.references8. Сервєцький І. В. Деякі проблеми координації діяльності ОВС України з профілактики злочинів / I. В. Сервецкий, С. В. Чиж // Юридична наука. – 2013. – № 12. – С. 44–51.
dc.relation.references9. Іванов Ю. Ф. Кримінологія / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – К.: Вид-во Паливода А. В., 2006. – 264 с.
dc.relation.references10. Козлов Ю. А. Научная организация управления и практики / Ю. М. Козлов, Е. С. Фролов. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 245 с.
dc.relation.references11. Жалінський А. Е. Ефективність профілактичного попередження кримінологічної інформації / А. Е. Жалінський, М. В. Костюцький. – Львів: Вища школа, 1980. – 212 с.
dc.relation.references12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
dc.relation.references13. Мельник І. В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави: дис.. ... канд. юрид. наук. – К., 2004. – 182 с.
dc.relation.references14. Шевчук О. М. Засоби державного примусу у правовій системі України: дис. ... канд. юрид. наук. – X., 2003. – 187 с.
dc.relation.referencesen1. Zakon Ukrayiny` “Pro miscevi derzhavni administraciyi” [vid vid 25.03.2017, №1862-19] – Elektronny`j resurs – Rezhy`m dostupu – http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14.
dc.relation.referencesen2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administraty`vny`x pravoporushen` sered nepovnolitnix : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 Kvitka Yanina My`xajlivna.] – K., 2002. – 226 s.
dc.relation.referencesen3. Ly`chenko I. O. Administraty`vno–pravovy`j zaxy`st prava vlasnosti v Ukrayini : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Ly`chenko Iry`na Oleksandrivna. – L., 2009. – 264 s.
dc.relation.referencesen4. Pechny`kov N. P. Profy`lakty`ka pravonarusheny`j y` preduprezhdeny`e prestupleny`j : uchebnoe posoby`e [ N. P. Pechny`kov]. – Tambov : Y`zd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2006. – 72 s.
dc.relation.referencesen5. Kazanceva O. L. Vzay`modejstvy`e organov gosudarstvennoj vlasty` subъektov Rossy`jskoj Federacy`y` y` organov mestnogo samoupravleny`ya v uslovy`yax gosudarstvenno–pravovoj centraly`zacy`y` : avtoref. dy`ss. na soy`s. uchen. step. kandy`d. yury`d. nauk : specz. 12.00.02 [Konsty`tucy`onnoe pravo, muny`cy`pal`noe pravo”] O. L. Kazanceva. – Barnaul, 2011. – 25 s.
dc.relation.referencesen6. Pashkovs`ka M. V. Organizacijno-pravovi zasady` vzayemodiyi miliciyi ta psy`xologichnoyi sluzhby` u profilakty`ci zlochy`nnosti nepovnolitnix [M. V. Pashkovs`ka] Porivnyal`no–anality`chne pravo. – № 3–1. – 2013. – S. 320–323.
dc.relation.referencesen7. Baxrax D. N. Admy`ny`straty`vnoe pravo : [uchebny`k] [Baxrax D. N., Rossy`nsky`j B. V., Stary`lov Yu. N.] – M. : Norma, 2007. – 816 s.
dc.relation.referencesen8. Servecz`ky`j I. V. Deyaki problemy` koordy`naciyi diyal`nosti OVS Ukrayiny` z profilakty`ky` zlochy`niv [I. V. Servecz`ky`j, S. V. Chy`zh ] Yury`dy`chna nauka. – 2013. – № 12. – S. 44–51.
dc.relation.referencesen9. Ivanov Yu. F. Kry`minologiya / [Yu. F. Ivanov., O. M. Dzhuzha.] – K.: Vy`d. Paly`voda A. V., 2006. – 264 s.
dc.relation.referencesen10. Kozlov Yu. M. Nauchnaya organy`zacy`ya upravleny`ya y` pravo. [ Kozlov Yu. M., E. S. Frolov.] – M.: Y`zd-vo MGU, 1986. – 245 s.
dc.relation.referencesen11. Zhaly`nsky`j A. Е. Еfekty`vnost` profy`lakty`ky` prestupleny`j y` kry`my`nology`cheskaya y`nformacy`ya [A. Э. Zhaly`nsky`j, M. V. Kosty`czky`j] – L`vov : Vy`shha shkola, 1980. – 212 s.
dc.relation.referencesen12. Kolpakov V. K. Administraty`vne pravo Ukrayiny` : [pidruchny`k] [ Kolpakov V. K.] – K.: Yurinkom Inter, 1999. – 736 s.
dc.relation.referencesen13. Mel`ny`k I. V. Zastosuvannya zaxodiv administraty`vnogo pry`musu v umovax rozbudovy` pravovoyi derzhavy` : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Mel`ny`k Igor Volody`my`rovy`ch. – K., 2004. – 182 s.
dc.relation.referencesen14. Shevchuk O.M. Zasoby` derzhavnogo pry`musu u pravovij sy`stemi Ukrayiny` : [dy`s... kand. yury`d. nauk : 12.00.01 ] Shevchuk Oleg My`kolajovy`ch. – X., 2003. – 187 s.
dc.relation.urihttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/shows/
dc.relation.urihttp://zakon3.rada.gov.ua
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.rights.holder© Комарницька І., 2017
dc.subjectадміністративна відповідальність
dc.subjectінтелектуальна власність
dc.subjectюридична відповідальність
dc.subjectпорушення права інтелектуальної власності тощо
dc.subjectadministrative responsibility
dc.subjectintellectual property
dc.subjectlegal responsibility
dc.subjectinfringement of intellectual property rights
dc.subjectetc
dc.subjectадминистративная ответственность
dc.subjectинтеллектуальная собственность
dc.subjectюридическая ответственность
dc.subjectнарушение права интеллектуальной собственности и тому подобное
dc.subject.udc342.92
dc.subject.udc342.7
dc.titleОсобливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності
dc.title.alternativeFeatures of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects
dc.title.alternativeОсобенности привлечения к административной ответственности по правонарушениям, посягающим на объекты интеллектуальной собственности
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n884_Komarnytska_I-Features_of_bringing_132-137.pdf
Size:
464.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n884_Komarnytska_I-Features_of_bringing_132-137__COVER.png
Size:
322.97 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: