Техніка аргументування в процесі комунікації

Abstract

У статті розглядається процес комуні-кації, як засіб спілкування, та процес ар-гументування думки, як один із складових процесів комунікації. Понят-тя аргументації як окремого явища на-ведено у різних трактуваннях, зокрема у комунікативному плані. В ході розк-риття сутності процесу аргументу-вання визначено його мету та значення, складові чинники, сутність перебігу та ефективні засоби побудови – як окремого процесу комунікування. Також оха-рактеризовано роль аргументуючої комунікації в арсеналі сучасного професіонала та наведено основні питання та при-йоми для побудови ефективної аргументуючої лінії.
Technique of argumentation in the process of communication. The article describes the process of communication as a means of communication, and the process of argumentation of thought, as one of the components of communication processes. The concept of argument as a separate phenomenon is given in various interpretations, in particular in a communicative plan. During the description of the essence of the argumentation process, were formulated the purpose and meaning, the constituent factors, the essence of the course and effective means of construction – as a separate process of communication. Also described the role of argumentative communication in the arsenal of the modern professional, and the main questions and techniques for constructing an effective argument line.

Description

Keywords

комунікація, аргументація, аргумент, доказ, контраргументація, communication, argumentation, argument, evidence, сounterargumentation

Citation

Перун М. Техніка аргументування в процесі комунікації / Марія Перун // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 355–363.