Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів

dc.citation.epage25
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів
dc.citation.spage18
dc.citation.volume866
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationSGGW (Warszawa)
dc.contributor.authorГорбай, О. З.
dc.contributor.authorЗінько, Р. В.
dc.contributor.authorКерницький, І. С.
dc.contributor.authorHorbay, O.
dc.contributor.authorZinko, R.
dc.contributor.authorKernytskyy, I.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-03-13T14:24:23Z
dc.date.available2018-03-13T14:24:23Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractДля розрахунку рамних і несучих каркасів ТЗ використано модуль-елементне 3D-моделювання, що в перспективі дасть змогу довстановнити додаткові агрегати спеціалізованого призначення на повну конструкцію надбудови. Розбиття на модулі залежить від сукупності підконструкцій на рівнях. Рівноваги складових досягають побудовою ієрархії підструктур. Під час дискретизації моделі використано поділ каркаса кузова вертикально поперечними площинами на окремі просторові об’єми призматичного і рамного типу.
dc.description.abstractAdoption super- and modulelement FE 3D modeling for determination of stresseddeformed stages of the body shell of wheeled vehicles. It creates the possibility of partitioning the complete model of vehicle's body frame structure to substructures in the levels. This method of partitioning a body structure to superelements is a method of a series-parallel procedures designed to handle equilibrium of the object. The balance of the components of the body was achieved by hierarchy of sub-structures. The basic finite element of substructure is located on the first level, whereas the full model object is a substructure of the highest level. Superelement in FE model makes it possible to consider them at every level as substructures in contact to only at the boundary nodes. Separation of the body frame is performed by vertical transverse plane into separate spatial volum’s of prismatic and plane types.
dc.format.extent18-25
dc.format.pages8
dc.identifier.citationГорбай О. З. Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів / О. З. Горбай, Р. В. Зінько, І. С. Керницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 18–25.
dc.identifier.citationenHorbay O. A sectional 3D modulus of wheeled vehicles / O. Horbay, R. Zinko, I. Kernytskyy, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 866. — P. 18–25.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39711
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherVydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів (866), 2017
dc.relation.references1. ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції. – Введ. 2007–01–08. – К. : Держспоживстандарт. – 53 с.
dc.relation.references2. ДСТУ UN/ECE R 107-01:2008. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій М2 та М3 стосовно їхньої загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 107-01:2004, ІDT). – Введ. 2009–01–07. – К. : Держспоживстандарт. – 21 с.
dc.relation.references3. ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження маломісних колісних транспортних засобів категорій М2 та М3 стосовно їхньої загальної конструкції. – Введ. 2007–01–07. – К. : Держспоживстандарт. – 50 с.
dc.relation.references4. ДСТУ UN/ ЕСЕ R 66-00:2002. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів стосовно міцності верхньої частини їхньої конструкції. – Введ. 2003–01–01. – К. : Держспоживстандарт. – 32 с.
dc.relation.references5. ДСТУ UN/ECE R 29-01:2002. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно захисту осіб, які перебувають у кабіні вантажного транспортного засобу ((UN/ECE R 29-01:1993, IDT). – Введ. 2002–24–07. – К. : Держспоживстандарт. – 36 с.
dc.relation.references6. ДСТУ UN/ECE R 110-00-2002. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження: І. Елементів спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на стисненому природному газі (СПГ); ІІ. Дорожніх транспортних засобів стосовно установлення елементів спеціального обладнання офіційно затвердженого типу для використання в їхніх двигунах стисненого природного газу (СПГ) (Правила ЕЭК ООН № 10-00:2001, IDT). – Введ. 2002–24–07. – К. : Держспоживстандарт. – 232 с.
dc.relation.references7. Горбай О. З. Застосування методу суперелементів під час розрахунків на міцність кузовів автобусів / О. З. Горбай // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів: вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львівcької політехніки, 2012. – Вип. 730. – C. 31–40.
dc.relation.references8. Горбай О. З. Поетапність представлення каркасу кузова автобуса в МКЕ / О. З. Горбай // Systemy I Srodki transportu samochodowego. Seria: Transport / – Rzeszow : Druk. Pol. Rz., 2012. Mon. Nr 3. – Р. 53–80.
dc.relation.references9. Горбай О. З. Формування розрахункової моделі автобуса з напівнесівним і несівним типом кузова / О. З. Горбай, К. Е. Голенко, О. В. Дубянський // Наукові нотатки : зб. наук. пр. – Луцьк : ЛуцькНТУ, 2012. – Вип. 37. – С. 58–63.
dc.relation.references10. Горбай О. З. Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів: монографія / О. З. Горбай, К. Е. Голенко, Л. В. Крайник; Нац. ун-т “Львівcька політехніка”. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 276 с.
dc.relation.references11. Горбай О.З. Суперелементна модель каркасу кузова туристичного автобуса / О. З. Горбай // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів: Вісник Нац. ун-ту “Львівcька політехніка”. – Львів, 2016. – Вип. 838. – С.153–159.
dc.relation.referencesen1. DSTU UN/ECE R 36-03:2005. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia pasazhyrskykh kolisnykh transportnykh zasobiv velykoi mistkosti stosovno zahalnoi konstruktsii, Vved. 2007–01–08, K. : Derzhspozhyvstandart, 53 p.
dc.relation.referencesen2. DSTU UN/ECE R 107-01:2008. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia transportnykh zasobiv katehorii M2 ta M3 stosovno yikhnoi zahalnoi konstruktsii (Pravyla EEK OON No 107-01:2004, IDT), Vved. 2009–01–07, K. : Derzhspozhyvstandart, 21 p.
dc.relation.referencesen3. DSTU UN/ECE R 52-01:2005. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia malomisnykh kolisnykh transportnykh zasobiv katehorii M2 ta M3 stosovno yikhnoi zahalnoi konstruktsii, Vved. 2007–01–07, K. : Derzhspozhyvstandart, 50 p.
dc.relation.referencesen4. DSTU UN/ ESE R 66-00:2002. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia velykohabarytnykh pasazhyrskykh dorozhnikh transportnykh zasobiv stosovno mitsnosti verkhnoi chastyny yikhnoi konstruktsii, Vved. 2003–01–01, K. : Derzhspozhyvstandart, 32 p.
dc.relation.referencesen5. DSTU UN/ECE R 29-01:2002. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia dorozhnikh transportnykh zasobiv stosovno zakhystu osib, yaki perebuvaiut u kabini vantazhnoho transportnoho zasobu ((UN/ECE R 29-01:1993, IDT), Vved. 2002–24–07, K. : Derzhspozhyvstandart, 36 p.
dc.relation.referencesen6. DSTU UN/ECE R 110-00-2002. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia: I. Elementiv spetsialnoho obladnannia dorozhnikh transportnykh zasobiv, dvyhuny yakykh pratsiuiut na stysnenomu pryrodnomu hazi (SPH); II. Dorozhnikh transportnykh zasobiv stosovno ustanovlennia elementiv spetsialnoho obladnannia ofitsiino zatverdzhenoho typu dlia vykorystannia v yikhnikh dvyhunakh stysnenoho pryrodnoho hazu (SPH) (Pravyla EEK OON No 10-00:2001, IDT), Vved. 2002–24–07, K. : Derzhspozhyvstandart, 232 p.
dc.relation.referencesen7. Horbai O. Z. Zastosuvannia metodu superelementiv pid chas rozrakhunkiv na mitsnist kuzoviv avtobusiv, O. Z. Horbai, Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv: visnyk Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", Lviv : Vyd-vo Lvivckoi politekhniky, 2012, Iss. 730, P. 31–40.
dc.relation.referencesen8. Horbai O. Z. Poetapnist predstavlennia karkasu kuzova avtobusa v MKE, O. Z. Horbai, Systemy I Srodki transportu samochodowego. Seria: Transport, Rzeszow : Druk. Pol. Rz., 2012. Mon. Nr 3, R. 53–80.
dc.relation.referencesen9. Horbai O. Z. Formuvannia rozrakhunkovoi modeli avtobusa z napivnesivnym i nesivnym typom kuzova, O. Z. Horbai, K. E. Holenko, O. V. Dubianskyi, Naukovi notatky : zb. nauk. pr, Lutsk : LutskNTU, 2012, Iss. 37, P. 58–63.
dc.relation.referencesen10. Horbai O. Z. Mitsnist ta pasyvna bezpeka avtobusnykh kuzoviv: monograph, O. Z. Horbai, K. E. Holenko, L. V. Krainyk; Nats. un-t "Lvivcka politekhnika", Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2013, 276 p.
dc.relation.referencesen11. Horbai O.Z. Superelementna model karkasu kuzova turystychnoho avtobusa, O. Z. Horbai, Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv: Visnyk Nats. un-tu "Lvivcka politekhnika", Lviv, 2016, Iss. 838, P.153–159.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Горбай О. З., Зінько Р. В., Керницький І. С., 2017
dc.subjectміцність
dc.subjectколісні транспортні засоби
dc.subjectвимоги безпеки
dc.subjectПравила ЄЕК ООН
dc.subjectМСЕ
dc.subjectstrength
dc.subjectwheeled vehicles
dc.subjectbody frame
dc.subjectsafety Regulation
dc.subjectUN/ECE Requirements
dc.subjectFE
dc.subject.udc629.369
dc.titleПросторові секційні модулі колісних транспортних засобів
dc.title.alternativeA sectional 3D modulus of wheeled vehicles
dc.typeArticle
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
3.04 KB
Format:
Plain Text
Description: