Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2017. – № 866

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» та інших авторів. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 866. – 248 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

Зміст (том 866)


1
3
12
18
26
32
40
46
54
62
69
74
80
86
92
99
106
112
116
121
126
134
139
143
148
152
157
162
166
171
176
181
188
195
202
206
211
216
221
225
230
234
239
244

Content (Vol. 866)


1
3
12
18
26
32
40
46
54
62
69
74
80
86
92
99
106
112
116
121
126
134
139
143
148
152
157
162
166
171
176
181
188
195
202
206
211
216
221
225
230
234
239
244

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Моделювання процесу безперервного формоутворення дисковими фрезами зубців змодифікованим профілем у прямозубих зубчастих колесах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Литвиняк, Я. М.; Lytvynyak, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні особливості способу радіально-колового нарізання зубців у циліндричних зубчастих колесах великих і середніх модулів за допомогою дискових фрез за безперервного обертання заготовки зубчастого колеса. Процес радіально-колового нарізання зубців здійснюється за допомогою додаткового інструментального пристрою зміни кутової швидкості. Вибір регульованих технологічних і конструктивних факторів дає змогу адаптувати траєкторію руху дискової фрези для нарізання профілю зуба колеса із потрібними геометричними параметрами. Отримано математичні моделі, що описують процес утворення на бокових поверхнях зубців модифікованого синусоподібного профілю, який найбільш наближений до заданого евольвентного профілю зуба. Для різної кількості зубців зубчастих коліс наведено для порівняння модифіковані синусоподібні та відповідні їм евольвентні профілі.
 • Item
  Вплив вторинного підресорювання на вібронавантаженість об’єкта транспортування спеціалізованим автомобілем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кіндрацький, Б. І.; Осмак, О. А.; Kindratskiy, B.; Osmak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель та програмне забезпечення у середовищі Simulink для моделювання спеціалізованого автомобіля зі вторинним підресорюванням об’єкта транспортування під час руху по поверхні з різним профілем. Отримано значення амплітуд вертикальних коливань та прискорень об’єкта транспортування.
 • Item
  Синтез геометричних параметрів та аналіз кінематики пантографного механізму крокування мобільної роботомеханічної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корендій, В. М.; Кузьо, І. В.; Korendiy, V. M.; Kuzio, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто перспективи використання крокуючих рушіїв у мобільних роботомеханічних системах. Проаналізовано конструктивніх і функціональні особливості пантографних механізмів крокування та визначено шляхи підвищення їхньої експлуатаційної ефективності. Розглянуто питання кінематики пантографного механізму та виведено рівняння руху опорної стопи. Синтезовано геометричні параметри механізму крокування з метою забезпечення заданої траєкторії руху опорної стопи. Проведено оптимізацію отриманих геометричних параметрів за критеріями стабілізації горизонтальної швидкості стопи у фазі контакту з опорною поверхнею та максимізації довжини кроку відносно довжин ланок механізму. Розглянуто результати кінематичного аналізу руху опорної стопи та обґрунтовано перспективи подальших досліджень за цією тематикою.
 • Item
  Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дівеєв, Б. М.; Diveiev, B.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто методи розрахунку напружено-деформованого стану в трубопроводах, що містять конічні різьові муфти. Наведено дискретно-континуальні моделі динаміки таких конструкцій як подовгасті труби з компактними з’єднаннями. Отримано адаптивні алгоритми моделювання трубопроводів, що ґрунтуються на МСК та уточненій теорії оболонок, а також розподіли напружень в околі їх найбільшої концентрації в муфтах.
 • Item
  Забезпечення працездатності механічної системи з трьома ступенями вільності за результатами її імітаційного моделювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гурський, В. М.; Кузьо, І. В.; Gursky, V.; Kuzio, I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено кінематичні характеристики механічної системи зі тьрома ступенями вільності на основі імітаційного моделювання динаміки руху. Враховано під час моделювання дійсні масово-інерційні характеристики атракціону та тертя в шарнірах. Встановлено динамічні особливості функціонування атракціону за умови реалізації постійної номінальної швидкості обертання привідного кільця та крутного моменту. Задовільна робота атракціону можлива за умови підтримки відповідної швидкості обертання привідного кільця та за використання обгінної муфти. Визначено рушійні характеристики приводу та технічні параметри обгінної муфти для забезпечення відповідних кінематичних характеристик.
 • Item
  Про оптимізацію періодичності технічного обслуговування автобусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Форнальчик, Є. Ю.; Виджак, М. А.; Fornalchyk, Y.; Vydzhak, M.; Національний університет "Львівська політехніка"; ЛКП АТП-1
  Викладено новий підхід у визначенні оптимальної (раціональної) періодичності технічного обслуговування та ремонту автобусів, який відрізняється від відомих тим, що враховується компромісний варіант – забезпечення високого рівня експлуатаційної надійності за помірних витрат на виконання ремонтно-обслуговувальних дій з використанням необхідного технологічного обладнання.
 • Item
  Оцінка показників надійності транспортних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тхорук, Є. І.; Кучер, О. О.; Голотюк, М. В.; Tkhoruk, Y.; Kucher, O.; Holotyuk, M.; Національний університет водного господарства та природокористування
  Розглянуто надійність транспортної системи як сукупності множини підсистем. Сформовано вирази ймовірностей знаходження транспортної системи у працездатному стані та у стані відмови залежно від станів її підсистем. Визначено коефіцієнт готовності транспортної системи як функцію від коефіцієнтів готовності окремих підсистем.
 • Item
  Аналіз впливу трамваїв на безпеку руху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ройко, Ю. Я.; Бура, Р. Р.; Royko, Y.; Bura, R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто виникнення аварійних ситуацій та оцінено ступінь небезпеки конфліктів на вулично-дорожній мережі за участі трамваїв, які рухаються у загальній структурі транспортного потоку. Проаналізовано вплив такого складу транспортного потоку на пропускну здатність мережі. Результати дослідження дають змогу розв’язати низку наукових задач щодо оцінювання закономірностей основних показників у таких потоках та приймати практичні рішення щодо розміщення трамвайних колій на вулично-дорожній мережі.
 • Item
  Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Савченко, Л. А.; Savchenko, L.; Національний університет біоресурсів і природокористування України
  Розглянуто інноваційні підходи до розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Запропонована методика розрахунку тарифів є загальноприйнятою і використовується під час встановлення тарифу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського транспорту. Пропонується введення нових понять та принципу ефективної діяльності таких видів тарифів, як економічно обґрунтований та регульований тариф на послуги пасажирського транспорту.
 • Item
  Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Горбай, О. З.; Зінько, Р. В.; Керницький, І. С.; Horbay, O.; Zinko, R.; Kernytskyy, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; SGGW (Warszawa)
  Для розрахунку рамних і несучих каркасів ТЗ використано модуль-елементне 3D-моделювання, що в перспективі дасть змогу довстановнити додаткові агрегати спеціалізованого призначення на повну конструкцію надбудови. Розбиття на модулі залежить від сукупності підконструкцій на рівнях. Рівноваги складових досягають побудовою ієрархії підструктур. Під час дискретизації моделі використано поділ каркаса кузова вертикально поперечними площинами на окремі просторові об’єми призматичного і рамного типу.
 • Item
  Вплив монотонності роботи водія на функціональний стан його організму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Постранський, Т. М.; Сотнікова, А. О.; Postrans’kyy, T.; Sotnikova, A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено основні показники, які впливають на функціональний стан водія. Проаналізовано поняття “монотонність” і як впливає на організм оператора транспортного процесу роботи в умовах монотонності та одноманітності. Вивчено наявні результати досліджень цього питання. Відповідно до даних, отриманих на основі досліджень, встановлено залежність функціонального стану водія від дорожніх умов.
 • Item
  Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Понкратов, Д. П.; Доля, К. В.; Ponkratov, D.; Dolya, K.; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
  Викладено новий підхід до формування системи обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом. Розглянуто такі показники перевізного процесу: довжина маршруту, характеристики пасажиропотоку, тривалість маршрутного інтервалу та коефіцієнт використання пасажиромісткості.
 • Item
  Взаємозумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою “двигун-трансмісія” за надлишкового перекриття передач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Пельо, Р. А.; Pelio, R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  З метою удосконалення роботи трансмісії автомобіля проаналізовано перехідні процеси у двигуні під час перемикання передач. Обрано критерії якості оцінювання ефективності процесу перемикання передач у східчастій трансмісії з фрикційними елементами за надлишкового перекриття передач. За єдиним енергетичним критерієм досліджено вплив деяких способів одночасного керування двигуном та трансмісією на роботу буксування фрикційних елементів та відхилення від заданої програми руху.
 • Item
  Алгоритм оптимізації транспртних циклів міжміських вантажних перевезень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Оліскевич, М. С.; Oliskevych, M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто задачу оптимізації транспортних циклів міжміських велико-гуртових перевезень вантажів, які складаються з декількох поїздок. Запропоновано часову модель у вигляді графу станів транспортної системи, а також алгоритм її впорядкування. Описано можливість пошуку взаємно скоординованих маршрутів довільної кількості транспотних засобів і досягнення мінімального їх простоювання при повному виключенні марних пробігів. Показано, що алгоритм дає гарантований точний розв’язок оптимізаційної задачі.
 • Item
  Експлуатаційна ефективність системи електроживлення автомобілів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Нємий, С. В.; Бритковський, В. М.; Niemyj, S.; Brytkovskyi, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Метою дослідження є аналіз факторів, що впливають на експлуатаційну ефективність автомобільних генераторів. Запропоновано показник оцінювання ефективності реалізації потенційних властивостей генераторів на автомобілях. Доведено, що важливим фактором ефективності використання генераторів на автомобілях є їх швидкісний режим в умовах експлуатації, який конструктивно задається передаточним відношенням приводу. Обґрунтовано оптимальне значення передаточного відношення приводу генератора на автомобілях
 • Item
  Імплементація державою європейських вимог у галузі пасажирських перевезень в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Овчар, П. А.; Ovchar, P.; Національний університет біоресурсів і природокористування України
  Розглянуто результати дослідження операційних стратегій реформування автомобільної галузі України, які містять такі складові, як формування системи управління транспортними процесами в галузі пасажирських перевезень, управління якістю перевезення, зменшення транспортних витрат. Визначено класифікацію змінних транспортного обслуговування, відмінність яких від існуючих підходів полягає у економічних, управлінських, техніко-технологічних, інтелектуально-кадрових, інформаційних, земельних груп чинників. Зокрема потребує додаткового вивчення впливу рівня транспортного обслуговування на конкурентоспроможність послуг, формування операційної стратегії транспортного обслуговування, забезпечення високої якості транспортних процесів.
 • Item
  Техніко-економічний аспект уніфікації архітектурних форм кузовів автобусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Нємий, С. В.; Niemyi, S.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено особливості техніко-економічного підходу до уніфікації архітектурних форм автобусів, конструктивна концепція яких ґрунтується на типорозмірних рядах, основою яких є інтегральні модулі. Обгрунтовано, що у експлуатаційному аспекті для максимальної уніфікації архітектурних форм міських, міжміських та туристичних автобусів доцільно віддавати перевагу обтічним формам передньої частини їх кузовів, близьким до міжміських аналогів.
 • Item
  Динаміка автомобіля з дискретно-змінною і неперервно-змінною трансмісією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Миськів, Т. Г.; Myskiv, T.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Значне покращення конструкції варіаторів спричинило збільшення на ринку частки автомобілів з неперервано-змінною трансмісією. Оскільки немає жодних передач, щоб зв’язати задану швидкість руху з кутовою швидкістю двигуна, неперервано-змінна трансмісія дає змогу змінювати кутову швидкість двигуна, як це необхідно, аби отримати доступ до максимальної потужності, а також максимальну ефективність використання палива. Розглянуто структуру, отримано залежносто та показана ефективність автомобіля з неперервно-змінною трансмісією.
 • Item
  Аналіз якості обслуговування пасажирів громадського транспорту м. Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Крупа, В. І.; Вельган, В. І.; Житенко, О. В.; Krupa, V.; Velhan, V.; Zhytenko, O.; Національний університет ‘Львівська політехніка”
  Проаналізовано наукові праці та публікації щодо якості пасажирського обслуговування у громадському транспорті. Визначено основні критерії якості та обрано методологію для оцінювання задоволеності транспортними послугами. Наведено результати анкетування пасажирів тролейбусного маршруту. Запропоновано методи покращення якості транспортного обслуговування у м. Львові.