Інформаційна технологія моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання розроблення інформаційних технологій моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста для інформаційно-технологічного супроводу підготовки фахівців. Подано загальну характеристику освітнього соціокомунікаційного середовища міста та схему етапів інформаційно-технологічного супроводу підготовки фахівців. Розроблено модель процесу аналізу даних щодо визначення професійних нахилів та здібностей особи на основі результатів профорієнтаційних тестів, що дало змогу оптимізувати процес визначення професійних особливостей особистості. З використанням методології побудови гіперкубів даних набув подальшого розвитку метод аналізу освітньої діяльності професійно-технічних та вищих навчальних закладів міста. Вперше розроблено комплексну модель поширення «знаннєвого потенціалу» на основі використання диференціальних рівнянь дифузійного типу, яка, на відміну від існуючих, враховує багатокомпонентність «знаннєвого потенціалу» особи і може використовуватися для формування її освітньої траєкторії навчання. Розроблено програмно-алгоритмічний комплекс, який реалізує інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста та поєднує в цілісній системі усі етапи підготовки фахівців. В диссертационной работе решена актуальная научная задача разработки информационных технологий моделирования образовательного социокомуникацийного среды большого города для информационно-технологического сопровождения подготовки специалистов. Представлена общая характеристика образовательной социокомуникацыонной среды города и схему этапов информационно-технологического сопровождения подготовки специалистов. Разработана модель процесса анализа данных по определению профессиональных склонностей и способностей человека на основе результатов профориентационных тестов, что позволило оптимизировать процесс определения профессиональных особенностей личности. С использованием методологии построения гиперкубов данных получил дальнейшее развитие метод анализа образовательной деятельности профессионально-технических и высших учебных заведений города. Впервые разработана комплексная модель распространения «знаниевого потенциала» на основе использования дифференциальных уравнений диффузионного типа, которая, в отличие от подобных, учитывает многокомпонентность «знаниевого потенциала» человека и может использоваться для формирования образовательной траектории обучения. Разработан программно-алгоритмический комплекс, реализующий информационные технологии моделирования образовательного социокомуникацийного среды большого города и сочетает в целостной системе все этапы подготовки специалистов. In the thesis, it is solved the actual scientific task of developing information technologies for modeling the educational social and communication environment of a large city for personalized support of a profession choice taking into account the needs of a person and the requirements of the labor market in the city. In the first chapter an analytical review of the current state of scientific research and information technologies for modeling the educational social and communication environment of a large city is conducted. The general description of the educational communication environment in the smart city is given. The second chapter describes the formal model of the educational social and communication environment of the city and presents a conceptual model of information and technological support for the specialist training. For the first time a model of the data analysis procedure is developed to determine the person's professional inclinations and abilities on the basis of the results of vocational guidance tests. The method of determining the professional type of a personality based on the results of vocational guidance testing in the part of the complex assessment of a person has been improved, which made it possible to formulate recommendations on the choice of profession in accordance with the State Classifier of professions. Using the method of constructing hypercube data, the method of analysis of educational activities of educational institutions in the city acquires further development. In the third chapter, a class of models of the dissemination process of knowledge potential in the social and communication environment of a large city is developed, which is used to form the educational trajectory of a person and to choose the most successful educational and professional growth. In the fourth chapter it is designed a structurally functional model of software and algorithmic complex, which implements information technology for modeling the educational social and communication environment in a big city and supporting the specialist training. The algorithm of its work in the process of user exploitation is provided and the features of the software implementation are described.

Description

Keywords

інформаційна технологія, освітнє соціокомунікаційне середовище, агент, профорієнтаційний тест, гіперкуб, «знаннєвий потенціал», информационная технология, образовательная социокомуникационная среда, агент, профориентационный тест, гиперкуб, знаниевый потенциал, information technology, educational social and communication environment, agent, professional orientation test, hypercube, knowledge potential

Citation

Назарук М. В. Інформаційна технологія моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Марія Володимирівна Назарук ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 169 с. – Бібліографія: с. 132–146 (124 назви).