Створення туристичної карти Херсонської області засобами ГІС ARCGIS

Date

2022-02-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета. Метою роботи є створення туристичної карти та розроблення туристичних маршрутів Херсонської області із використанням картографічних матеріалів засобами геоінформаційної системи ArcGIS 10.8. Методика. Основні етапи створення туристичної карти Херсонської області такі: пошук та аналіз вхідних даних; завантаження растрової адміністративно-територіальної карти у середовище ArcGIS 10.8; прив’язка адміністративно-територіальної карти; оцифрування основних об’єктів карти, зокрема: адміністративної межі області та районів, населених пунктів, автомобільних доріг і залізниць, вокзалів, гідрографії; збирання інформації про туристичні об’єкти області; нанесення туристичних об’єктів на електронну карту Херсонщини; внесення інформації про туристичні об’єкти в атрибутивні таблиці тематичних шарів карти; розроблення туристичних маршрутів та нанесення їх на електронну туристичну карту; аналіз створеної туристичної карти. Результати. В результаті проведених досліджень створено електронну туристичну карту Херсонської області засобами ГІС ArcGIS 10.8, яка налічує 222 туристичні об’єкти та 649 об’єктів різного профілю та інфраструктури, а також розроблено 11 кільцевих автомобільних туристичних маршрутів, які охоплюють всю територіюХерсонщини та два водні екскурсійні маршрути по річці Дніпро. Наукова новизна. Новизна роботи полягає у розробленні нових екскурсійних туристичних маршрутів і туристичних об’єктів та їх відображенні на створеній засобами ГІС-технологій електронній туристичній карті Херсонської області. Практична цінність. Результати проведеного дослідження можуть використовуватися для туристичних цілей із метою забезпечення населення новітніми високоякісними оглядово-пізнавальними картографічними матеріалами, серед яких як традиційні карти, картосхеми, буклети, так і цифрові або електронні карти, вебдодатки, створювані із застосуванням новітніх цифрових та ГІС-технологій; для друку туристично-картографічної продукції, а також для популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Херсонської області.
Goal. The purpose of this paper is to create a tourist map and develop of new tourist routes of the Kherson region using cartographic materials by means of geographic information system ArcGIS 10.8. Method. The main stages of creating a tourist map of the Kherson region are: search and analysis of input data; download raster administrative-territorial map into the ArcGIS 10.8; geo-referencing administrative-territorial map; vectorization of the main objects of the map, in particular: administrative boundaries of the region and districts, settlements, roads and railways, stations, hydrography, etc.; collecting of information about tourist sites in the region; location of tourist objects on the Kherson region electronic map; entering information about tourist objects into the attribute tables of the thematic layers of the map; development of tourist routes and drawing them on an electronic tourist map; analysis of the created tourist map. Results. As a result of the research, an electronic tourist map of the Kherson region was created using GIS ArcGIS 10.8, which includes 222 tourist sites and 649 objects of various profiles and infrastructure, as well as 11 circular automobile tourist routes covering the entire territory, and 2 water excursion routes along the Dnieper River. Scientific novelty. The novelty of the research work lies in the development of new excursion tourist routes and tourist objects, as well as their visualization on the created electronic tourist map of the Kherson region using GIS technologies. Practical value. The results of the research can be used for tourism purposes to provide the population with the latest high-quality survey and educational cartographic materials, including both traditional maps, cartograms, booklets, and digital or electronic maps, web applications, created using the latest digital and GIS technologies, for printing tourist cartographic products, as well as for popularizing the tourist and recreational potential of the Kherson region.

Description

Keywords

туризм, туристична карта, туристичні маршрути, ГІС-технології, Херсонська область, tourism, tourist map, tourist routes, GIS-technologies, Kherson region

Citation

Шевчук В. Створення туристичної карти Херсонської області засобами ГІС ARCGIS / В. Шевчук, І. Заяць, І. Юрович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том І (43). — С. 78–88.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By