Особливості створення (оновлення) цифрових топографічних карт для формування основної державної топографічної карти

Abstract

Метою статті є дослідження особливостей створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000/1:10 000, які задовольнили б вимоги розроблення цілісної Бази топопографічних даних Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000. Методика. Основою дослідження є аналіз можливостей застосування теорії баз даних і баз знань, міжнародних стандартів і специфікацій та методу векторизації. Результати. У статті досліджено особливості створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 1:50 000 для формування Основної державної топографічної карти, наведено основні етапи створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 території України з метою формування і ведення цілісної Бази топографічних даних загальнодержавного призначення, яку розміщено на Геопорталі для забезпечення актуальності єдиної цифрової топографічної основи завдяки веденню топографічного моніторингу місцевості та для розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. Також визначено і наведено вимоги до подання топографічних об’єктів, критеріїв відбору топографічних об’єктів та правила топологічних відношень між об’єктами цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000. Досліджено особливості забезпечення автоматизованого контролю якості оновлених цифрових топографічних карт. Зі створенням цілісної Бази топографічних даних Основної державної топографічної карти в умовах переходу від картографічної парадигми до геоінформаційної виникають нові вимоги до створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000, а саме: створення просторових схем, описання внутрішньої конструкції моделей і правил цифрового опису геопросторових об’єктів, уніфікації каталогу об’єктів та їх атрибутів, а також правил топології між топографічними об’єктами для забезпечення топологічної узгодженості геометрії відповідно до стандартів і специфікацій серії національних стандартів України; створення програмного комплексу “Validate” для перевірки створених (оновлених) цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 для забезпечення автоматизованого контролю якості оновлених цифрових топографічних карт; створення нових віртуальних і асоційованих об’єктів на карті. Це забезпечить підвищення інтелектуального рівня створення геопросторових даних. Наукова новизна та практична значущість. Створена База топографічних даних Основної державної топографічної карти враховує використання нових віртуальних та асоційованих об’єктів, визначення критеріїв відбору і правил цифрового описання топографічних об’єктів, використання правил топологічних відношень між об’єктами цифрової топографічної карти, забезпечення автоматизованого контролю якості оновлених цифрових топографічних карт.
Purpose. The purpose of the article is to research the peculiarities of creation (updating) of digital topographic maps at the scale of 1:50 000/1:10 000 which would satisfy the requirements for the development of the seamless Topographic Database of the Main State Topographic Map at the scale of 1:50 000. Methodology. The basis for the research is the analysis of the possibilities of applying the theory of databases and knowledge bases, International Standards and specifications and vectorization method. Results. The article examines the peculiarities of creation (updating) digital topographic maps of the scale 1:50 000 for the formation of the Main State Topographic Map of Ukraine for the purpose of the creation and maintain the seamless topographic database for national needs, which is located on the Geoportal to ensure the relevance of a single digital topographic basis by topographical monitoring of the territories and for the development of the National Spatial Data Infrastructure in Ukraine. The rules of topological relations between features of the digital topographic maps of the scale 1:50 000 are also defined and given. The peculiarities of providing automated quality control of updated digital topographic maps are investigated. The creation of the seamless Topographic Database of the Main State Topographic Map in the conditions of transfer the cartographic paradigm to geoinformation creates new requirements for the creation (updating) of digital topographic maps of the scale 1:50 000/10 000: creation of spatial schemes, description of the internal design of models and rules of digital description of geospatial features, unification of the features catalog and their attributes, as well as rules of topology between topographic features to ensure topological consistency of geometry in accordance with standards and specifications; creation of the “Validate” software package for checking of created (updated) digital topographic maps at a scale of 1:50 000/10 000 to ensure automated quality control of updated digital topographic maps; creation of new virtual and associated features in the TDB of the Main State Topographic Map. This will increase the intellectual level of geospatial data creation. Scientific novelty and practical significance. The creation of the Main Topographic Map Topographic Database takes into account the use of new virtual and associated features, the use of rules of topological relations between digital topographic map features, providing automated quality control of updated digital topographic maps.

Description

Keywords

Основна державна топографічна карта, цілісна База топографічних даних, геопортал, єдина цифрова топографічна основа, топологічні відношення, контроль якості, Національна інфраструктура геопросторових даних в Україні, National Spatial Data Infrastructure (NSDI), topographic mapping, Main State Topographic Map, seamless Topographic Database, topological relations, quality control

Citation

Лазоренко-Гевель Н. Особливості створення (оновлення) цифрових топографічних карт для формування основної державної топографічної карти / Н. Лазоренко-Гевель, Ю. Карпінський, Д. Кінь // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 1(41). — С. 113–122.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By