Assessment of the noise level on arterial streets depending on traffic flow indicators

Date

2021-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Інтенсивність транспортних потоків зростає кожного року та значно посилює свій вплив на екологічну ситуацію та природнє середовище міської території. В містах України зростання шумового забруднення є дуже актуальною проблемою, тому що це сприяє великому навантаженню на навколишнє середовище, у зв’язку із зростанням кількості автомобільного транспорту. Інтенсивність транспортних потоків і підвищення щільної забудови призводить до зростання рівня шуму. Аналітичні методи розрахунку визначення рівня транспортного шуму мають низку недоліків. Для оцінки рівня шуму на магістральних вулицях м. Львова проведено дослідження із урахуванням показників транспортних потоків. Одним із ключових чинників, які впливають на шумове забруднення міського простору, є склад транспортного потоку, який рухається вулицями міста. Проведені дослідження вказують на те, що швидкість транспортного потоку створює значне шумове забруднення, особливо на вулицях, де дорожнім покриттям є бруківка. Вантажний та пасажирський транспорт, який рухається магістральними вулицями міста викликає підвищення рівня шуму та збільшує його вплив на міську територію. На ділянках магістральних вулиць у пікові періоди доби за високого рівня завантаження дороги рухом та загальної частки вантажного і громадського транспорту більше ніж 30 % у потоці шум перевищує допустимі норми та шкідливо впливає на навколишнє середовище. Тому оцінку шумового забруднення та розроблення заходів захисту від шуму необхідно виконувати під час планування і забудови окремих міських територій чи житлової забудови. Встановлено, що для зниження рівня шуму на вулицях потрібно враховувати наявні перехрестя магістральних вулиць та режим руху на них. Для зниження транспортного шуму потрібно раціональніше розподіляти вантажний та транзитний транспорт міськими вулицями, використовувати якісний громадський транспорт та обмежувати максимальний швидкісний режим на вулицях міста. Подальші дослідження на вулично-дорожній мережі дадуть змогу детальніше оцінити розподіл рівня шуму транспортних потоків. Це допоможе виявити проблемні місця та запропонувати методи боротьби з транспортним шумом.
The intensity of traffic flows increases every year and intensifies its impact significantly on urban territory's ecologic situation and natural environment. In Ukrainian cities, the growth of noise pollution is quite a topical problem as it has a significant impact on the environment because of the increase in car numbers. Traffic flow intensity and densification of the built-up area cause the increase of the noise level. As analytical methods of calculation of determination of traffic noise level have several disadvantages, then for assessing the level of noise on arterial streets of Lviv city, research is carried out with consideration of traffic flow indicators. One of the critical criteria that have an impact on noise pollution in the urban environment is traffic flow composition. Conducted research indicates that the speed of traffic flow creates significant noise pollution, especially on those streets where cobblestone is a road pavement. Freight and passenger transport that moves along arterial streets causes the increase of noise level and increases its impact on the city territory. On sections of arterial streets in peak periods of the day with high values of volumecapacity ratio and general share of freight and public transport of more than 30% in a flow, the noise exceeds the acceptable norms and has a harmful impact on the environment. That is why it is necessary to assess noise pollution and the development of protection measures from noise during the planning and construction of some urban regions or residential areas. It is established that to lower the noise level on streets, it is necessary to consider existing intersections of arterial streets and the regime of movement on them. To lower transport noise, it is necessary to distribute freight and transit transport by city streets more rationally, use qualitative public transport, and limit the maximal speed regime on city streets. Further research on the road network will provide an opportunity to assess the noise level distribution of traffic flows in Lviv city. It will help to determine the problem places and propose methods of combating traffic noise.

Description

Keywords

транспортний потік, рівень шуму, швидкість руху, вантажний транспорт, громадський транспорт, склад транспортного потоку, магістральна вулиця, traffic flow, noise level, speed of movement, freight transport, public transport, traffic flow composition, arterial street

Citation

Mironyuk O. Assessment of the noise level on arterial streets depending on traffic flow indicators / Oleg Mironyuk // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 2. — No 2. — P. 52–63.