On prospects of astronomo-geodesic leveling for coordinate support of geodynamic and technogenic polygons

Date

2021-03-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета цієї роботи – теоретично обґрунтувати необхідність продовження робіт в Україні зі створення зенітних систем та астрономо-геометричного нівелювання з використанням Глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) та приладів, які забезпечують точність вимірів відхилень виска 0,1– 0,2", для вивчення неотектонічних процесів як на геодинамічних полігонах, так і техногенних, які створюють для побудови геодезичної основи для будівництва та експлуатації надзвичайно важливих об’єктів. Методику досягнення мети забезпечено теоретичними дослідженнями існуючих способів астрономо-геометричного нівелювання, сучасних методів прогнозу неотектонічних процесів, точності ГНСС та геометричного нівелювання. Основні результати – встановлено теоретичну можливість використання повторного астрономо-геометричного нівелювання для оцінки змін радіусів кривизни еквіпотенціальних поверхонь, контролю результатів геометричного і ГНСС нівелювання. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано можливість використання повторного астрономогеометричного нівелювання спеціально створених профілів на геодинамічних полігонах для оцінки змін радіусів кривизни еквіпотенціальних поверхонь, з якими сучасні наукові гіпотези пов’язують можливість прогнозу землетрусів, контролю ГНСС і геометричного нівелювання з використанням геоїдальної складової на цих профілях, ідея синхронних спостережень з використанням зеніт систем при астрономо-геометричному нівелюванні.
The purpose of this work is to show the prospects and the need to continue work in Ukraine on the creation of anti-aircraft systems and astronomical geodetic leveling (a combination of astronomical and high-precision geometric leveling), using GNSS and instruments that provide accurate measurements of deviations of the temple 0.1 geodynamic landfills and man-made, which create for the construction of a height foundation for the construction and operation of extremely important facilities. The method of achieving the goal is provided by theoretical studies of existing methods of astronomical and geodetic leveling, modern methods of forecasting neotectonic processes, GNSS accuracy and geometric leveling. The main results – the possibility of using astronomical and geodetic leveling in the forecast of catastrophic deformations of the earth's surface, including earthquakes, control of the results of geometric and GNSS leveling.Scientific novelty: recommendations for the use of astronomical and geodetic leveling of specially created profiles on geodynamic landfills for forecasting neotectonic processes, GNSS control and geometric leveling using the geoidal component, the idea of synchronous observations using zenith systems in astronomical and geodetic leveling.

Description

Keywords

відхилення прямовисних ліній, зеніт-системи, ГНСС, геодезичні та ортометричні висоти, астрономічне нівелювання, deviation of steep lines, zenith systems, GNSS, geodetic and orthometric heights, astronomicalleveling

Citation

Burak K. O. On prospects of astronomo-geodesic leveling for coordinate support of geodynamic and technogenic polygons / Kostyantyn O. Burak, Kostiantyn Yarosh // Geodesy, cartography and aerial photography. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 93. — P. 85–93.