Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях

No Thumbnail Available

Date

2021-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті на основі комплексного системного підходу здійснено аналіз, у контексті чинного законодавства, основних науково-теоретичних підходів до основних засад правового регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях. Зазначено, що досягнення стратегічних цілей екологічної безпеки та раціонального природокористування здійснюється шляхом формування та реалізації довгострокової продуманої державної політики у сфері екології, формування ефективно діючої системи природоохоронних органів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян. Домінуюче значення у процесі реформування правового регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях структур має політична цілеспрямованість, а не потреба у змінах. Незважаючи на прийняття низки законів і програм з реагування та запобігання природно-техногенним надзвичайним ситуаціям при реалізації нових підходів до організації та виконання заходів екологічної безпеки, за надзвичайних ситуацій гостро стоїть питання нормативно-правового регулювання виконання органами влади всіх рівнів організаційних і спеціальних дій, успішне подолання труднощів, таких як недолік фінансування і організаційно-штатні заходи, які іноді закінчуються скороченнями співробітників підрозділів цивільного захисту, котрі безпосередньо виконують зазначені завдання. Не було здійснено дієвих заходів щодо зміни змісту правового регулювання, переведення на принципово нові засади функціонування. Усе зводиться, в основному, до організаційної перебудови відповідних управлінських структур і вдосконалення механізмів, що забезпечують адміністративний взаємозв’язок і підпорядкованість
In the article based on the complex system, approach the analysis, in the context of the current legislation, of the basic scientific and theoretical approaches to the basic bases of legal regulation of maintenance of ecological safety in emergencies is carried out. It is noted that the achievement of strategic goals of environmental safety and environmental management is carried out by forming and implementing long-term well-thought-out state policy in the field of ecology, forming an effective system of environmental bodies, the State Emergency Service of Ukraine, raising environmental education and culture. Dominant in the process of reforming the legal regulation of environmental safety in emergencies of structures is political purpose, not the need for change. Despite the adoption of a number of laws and programs to respond to and prevent natural and man-made emergencies in the implementation of new approaches to the organization and implementation of environmental safety measures in emergencies, the issue of regulatory regulation of all levels of organizational and special actions is acute. , such as lack of funding and organizational and staffing measures, which sometimes result in layoffs of civil defense personnel who directly perform these tasks. No effective measures have been taken to change the content of legal regulation, to transfer it to fundamentally new principles of functioning. It all comes down mainly to the organizational restructuring of relevant management structures and the improvement of mechanisms that ensure administrative interconnection and subordination.

Description

Keywords

екологічна безпека, надзвичайна ситуація, правове регулювання, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ecological safety, emergency, legal regulation, State Service of Ukraine for Emergencies

Citation

Сірант М. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях / Мирослава Сірант // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 56–61.