Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях

dc.citation.epage61
dc.citation.issue4 (32)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage56
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorСірант, Мирослава
dc.contributor.authorSirant, Myroslava
dc.date.accessioned2023-03-16T08:57:42Z
dc.date.available2023-03-16T08:57:42Z
dc.date.created2021-10-10
dc.date.issued2021-10-10
dc.description.abstractУ статті на основі комплексного системного підходу здійснено аналіз, у контексті чинного законодавства, основних науково-теоретичних підходів до основних засад правового регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях. Зазначено, що досягнення стратегічних цілей екологічної безпеки та раціонального природокористування здійснюється шляхом формування та реалізації довгострокової продуманої державної політики у сфері екології, формування ефективно діючої системи природоохоронних органів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян. Домінуюче значення у процесі реформування правового регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях структур має політична цілеспрямованість, а не потреба у змінах. Незважаючи на прийняття низки законів і програм з реагування та запобігання природно-техногенним надзвичайним ситуаціям при реалізації нових підходів до організації та виконання заходів екологічної безпеки, за надзвичайних ситуацій гостро стоїть питання нормативно-правового регулювання виконання органами влади всіх рівнів організаційних і спеціальних дій, успішне подолання труднощів, таких як недолік фінансування і організаційно-штатні заходи, які іноді закінчуються скороченнями співробітників підрозділів цивільного захисту, котрі безпосередньо виконують зазначені завдання. Не було здійснено дієвих заходів щодо зміни змісту правового регулювання, переведення на принципово нові засади функціонування. Усе зводиться, в основному, до організаційної перебудови відповідних управлінських структур і вдосконалення механізмів, що забезпечують адміністративний взаємозв’язок і підпорядкованість
dc.description.abstractIn the article based on the complex system, approach the analysis, in the context of the current legislation, of the basic scientific and theoretical approaches to the basic bases of legal regulation of maintenance of ecological safety in emergencies is carried out. It is noted that the achievement of strategic goals of environmental safety and environmental management is carried out by forming and implementing long-term well-thought-out state policy in the field of ecology, forming an effective system of environmental bodies, the State Emergency Service of Ukraine, raising environmental education and culture. Dominant in the process of reforming the legal regulation of environmental safety in emergencies of structures is political purpose, not the need for change. Despite the adoption of a number of laws and programs to respond to and prevent natural and man-made emergencies in the implementation of new approaches to the organization and implementation of environmental safety measures in emergencies, the issue of regulatory regulation of all levels of organizational and special actions is acute. , such as lack of funding and organizational and staffing measures, which sometimes result in layoffs of civil defense personnel who directly perform these tasks. No effective measures have been taken to change the content of legal regulation, to transfer it to fundamentally new principles of functioning. It all comes down mainly to the organizational restructuring of relevant management structures and the improvement of mechanisms that ensure administrative interconnection and subordination.
dc.format.extent56-61
dc.format.pages6
dc.identifier.citationСірант М. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях / Мирослава Сірант // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 56–61.
dc.identifier.citationenSirant M. (2021) Pravove rehuliuvannia zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky pry nadzvychainykh sytuatsiiakh [Legal regulation of environmental safety in emergency situations]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 4 (32), pp. 56-61 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.32.056
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57698
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (32), 2021
dc.relation.references1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80# Text.
dc.relation.references2. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1264-12.
dc.relation.references3. Про Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2697-19.
dc.relation.references4. Корецький Ю. О. (2020). Механізми державного регулювання екологічної безпеки в надзвичайних ситуаціях. Державне управління та місцеве самоврядування. Випуск 1 (44). С. 44–51.
dc.relation.references5. Єсімов С. (2020). Превентивне регулювання: теоретичні аспекти. Соціально-правові студії. Випуск 3 (9). С. 40–47.
dc.relation.references6. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5403-17.
dc.relation.references7. Єсімов С. С. (2015). Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. Випуск 1. С. 173–184.
dc.relation.references8. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. (2018). Правове регулювання правоохоронної діяльності : навч. посіб. Л.: ЛьвДУВС. 323 с.
dc.relation.references9. Про затвердження Положення про Державної служби України з надзвичайних ситуацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015- %D0 %BF#Text.
dc.relation.references10. Борис О. П. (2019). Науковий підхід визначення пріоритетних напрямів державного регулювання цивільного захисту на основі експертної оцінки. Інвестиції: практика та досвід. № 17. С. 44–48.
dc.relation.referencesen1. Konstytutsiya Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r. No. 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 80# Text.
dc.relation.referencesen2. Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrayiny vid 25.06.1991 r. No. 1264-KHII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/1264-12
dc.relation.referencesen3. Pro Osnovni zasady (stratehiya) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku : Zakon Ukrayiny vid 28.02.2019 r. No. 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2697-19.
dc.relation.referencesen4. Koretsʹkyy YU. O. (2020). Mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya ekolohichnoyi bezpeky v nadzvychaynykh sytuatsiyakh. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, 1 (44). P. 44–51.
dc.relation.referencesen5. Yesimov S. (2020). Preventyvne rehulyuvannya: teoretychni aspekty. Sotsialʹno-pravovi studiyi. 2020.3 (9). P. 40–47.
dc.relation.referencesen6. Kodeks tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 02.10.2012 r. No. 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5403-17.
dc.relation.referencesen7. Yesimov S. S. (2015). Pravove rehulyuvannya zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy dlya formuvannya doviry do orhaniv derzhavnoyi vlady. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriya yurydychna. 1. P. 173–184.
dc.relation.referencesen8. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynsʹkyy YU. R. (2018). Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalʹnosti: navchalʹnyy posibnyk. L.: LʹvDUVS. 323 p.
dc.relation.referencesen9. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16.12.2015 r. No. 1052. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015- %D0 %BF#Text.
dc.relation.referencesen10. Borys O. P. (2019). Naukovyy pidkhid vyznachennya priorytetnykh napryamiv derzhavnoho rehulyuvannya tsyvilʹnoho zakhystu na osnovi ekspertnoyi otsinky. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 17. P. 44–48.
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1264-12
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2697-19
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5403-17
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-
dc.rights.holder© Сірант М., 2021
dc.subjectекологічна безпека
dc.subjectнадзвичайна ситуація
dc.subjectправове регулювання
dc.subjectДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
dc.subjectecological safety
dc.subjectemergency
dc.subjectlegal regulation
dc.subjectState Service of Ukraine for Emergencies
dc.subject.udc342/354
dc.subject.udc355.58
dc.titleПравове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях
dc.title.alternativeLegal regulation of environmental safety in emergency situations
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n4_Sirant_M-Legal_regulation_of_environmental_56-61.pdf
Size:
579.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.76 KB
Format:
Plain Text
Description: