Динаміка адсорбції α-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання a-оксіпропонової кислоти цеолітом в апараті колонного типу. Проаналізовано теоретичний апарат для опису процесів адсорбції. Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо молочної кислоти в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції a-оксіпропіонової кислоти цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено взаємозв’язок ступеня насичення сорбенту від критерію Фур’є. Отримані результати експериментальних досліджень дають змогу визначити коефіцієнти динаміки процесу адсорбції стічних вод молокопереробних підприємств в апаратах колонного типу. The results of experimental studies of the dynamic of ion exchange adsorption of lactic acid by zeolite in the periodic conditions are presented. The existing theoretical apparatus for adsorption processes description was analyzed. Adsorption process mechanism was investigated and methods for identification of experimental data to theoretical models were developed. Sorption capacity of zeolite to lactic acid in dynamic conditions was experimentally investigated. Adsorption capacity of adsorbents was set. The breakthrough curves of adsorption dynamics of a- oksipropionic acid by zeolite in the column-type apparatus were built. The interrelation the saturation degree of sorbent to Fourier number was discovered. The results of experimental studies make it possible to determine the adsorption process of wastewater milk processing plants in the column-type apparatus. The results of experimental studies make it possible to determine the coefficients of the dynamic of adsorption process.

Description

Keywords

a-оксіпропіонова кислота, динаміка адсорбції, коефіцієнт масовіддачі, hydroхypropionic acid, adsorption dynamic, the mass-transfer coefficient

Citation

Сабадаш В. В. Динаміка адсорбції α-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу / В. В. Сабадаш, А. М. Гивлюд, Я. М. Гумницький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 330–334. – Бібліографія: 4 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By