Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів

Abstract

Досліджено взаємодію іонів міді, кобальту та нікелю з гуміновими кислотами за різних значень рН середовища. Доведено, що розчинність гумінових кислот залежить від рН розчину. Показано, що вони фактично розчиняються за рН, близьким до 8. Наведено, що кількість зв’язаної міді(ІІ) як і кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ) з гуміновими кислотами зростає фактично лінійно зі збільшенням початкової концентрації солі. Збільшення рН суміші від 4,0 до 4,6 приводить до утворення солей цих металів з гуміновими кислотами. Встановлено, що гумінові кислоти та їхні солі взаємодіють з іонами двовалентних перехідних металів у водному розчині зі значенням рН у межах 3–5. Кількість зв’язаних іонів металу збільшується із збільшенням рН середовища від 4,0 до 4,6.
The interaction of copper, cobalt and nickel ions with humic acids at various pH values of the medium was investigated. It was proved that the solubility of humic acids depends on the pH of the solution. It is shown that they are practically dissolved at a pH close to 8. The obtained results show that the amount of bound copper (II) as cobalt (II) and nickel (II) with humic acids increases almost linearly with an increase in the initial concentration of copper salt. The growth of the pH of the mixture from 4.0 to 4.6 leads to the formation of metal salts with humic acids. It was established that humic acids and their salts interact with ions of twovalency transition metals in an aqueous solution with a pH value of 3–5. The number of bound metal ions increases with an increase in the pH of the medium from 4.0 to 4.6. An analysis of the interaction of humic acids with trivalent metals is also presented.

Description

Keywords

гумінові кислоти, іони міді, кобальту і нікелю, humic acids, ions of copper, ions of cobalt and nickel

Citation

Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів / Л. П. Олійник, Н. Л. Бернатська, В. В. Реутський, З. М. Комаренська // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 41–46. — (Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. органічна хімія).