Peculiarities of the corporate culture development and its influence on the labour activity motivation of personnel

Abstract

Узагальнено теоретичні уявлення науковців про сутність корпоративної культури. Визначено основні етапи її формування на підприємстві. Обґрунтовано значимість корпоративної культури в управлінській діяльності підприємств. Розглянуто вплив корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності персоналу підприємств. Для сучасного суспільства, що розвивається в мінливих умовах, актуальним є пошук дієвих методів управлінського впливу на персонал. Одним із важливих інструментів такого впливу є формування та розвиток корпоративної культури, про що свідчать успіхи компаній різних країн світу, які декларують основні норми, засади та правила корпоративної культури, визнаючи її провідним чинником розвитку та конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Роль чинника корпоративної культури в соціальній системі стає визначальною, коли виникає необхідність формування нової стратегії й моделі бізнесу та побудови на їх основі нової системи цінностей. Незважаючи на досить значну кількість зарубіжних і вітчизняних публікацій, можемо стверджувати, що єдиного погляду на поняття, термінологію й методологію цієї тематики ще не сформовано. Найбільшу складність зумовлює створення практичного інструментарію формування та розвитку корпоративної культури. Визначаючи характер людських взаємодій, корпоративна культура стає необхідною передумовою формування ефективного управління персоналом суб’єкта господарювання. Корпоративна культура як важіль впливу на мотиваційну діяльність працівників заслуговує особливої уваги. Однак її реалізація залежить від усіх суб’єктів корпоративної культури, а саме керівників компанії, HR-менеджера, а також працівників. Основні напрями впливу корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності працівників: доброзичлива атмосфера в колективі, підтримка розвитку персоналу (підвищення кваліфікації, стажування, участь у грантах та ін.), відповідальність адміністративного персоналу та працівників за основні цілі розвитку компанії, заохочення працівників через матеріальні та нематеріальні стимули, ініціативність, креативність та новаторство. Підвищення мотивації працівників впливає на зростання продуктивності праці, що своєю чергою підвищує рівень результативності діяльності компанії.
The article summarizes the theoretical ideas of scientists about nature of corporate culture. The main stages of its formation at the enterprise are determined. The importance of corporate culture in the enterprises management is substantiated. The influence of corporate culture on the labour activity motivation of the personnel at enterprises is considered.

Description

Keywords

корпоративна культура, мотивація, трудові відносини, трудова діяльність, персонал, формування та реалізація корпоративної культури, corporate culture, motivation, labour relations, labour activity, personnel, forming and realization of corporate culture

Citation

Farynovych I. Peculiarities of the corporate culture development and its influence on the labour activity motivation of personnel / I. Farynovych, Kh. Danylkiv, V. Havran // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 4. — С. 129–134.