Порівняння методів граничних та приграничних елементів під час знаходження неусталеного тиску у пружному пористому замкненому пласті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Порівняно ефективність використання непрямих методів граничних та приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичних розв’язків задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому замкненому пласті з урахуванням депресії тисків. З використанням фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння тепло-провідності та схеми послідовності початкових умов побудовано дискретно-континуальну модель задачі з довільними початковими умовами та граничними умовами першого роду. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінювання впливу характеристик середовища та кількості свердловин на зміну пластового тиску. The effectiveness of using the indirect boundary and near-boundary element techniques for the construction of numerical analytical solutions of the problem of unsettled motion of compressible fluid in porous, elastic, closed reservoir, including depression of pressures, was compared. Using the fundamental solution of the non-stationary thermal conductivity equation and sequence diagram of initial conditions the discrete-continual model of the problem with arbitrary initial conditions and boundary conditions of the first kind, was constructed. Series of computational experiments were carried out to assess the influence of characteristics of environment and number of wells on reservoir pressure change.

Description

Keywords

нестаціонарний процес зміни пластового тиску, непрямий метод граничних елементів, непрямий метод приграничних елементів, non-stationary process of reservoir pressure change, indirect boundary element technique, indirect near-boundary element technique

Citation

Журавчак Л. Порівняння методів граничних та приграничних елементів під час знаходження неусталеного тиску у пружному пористому замкненому пласті / Л. Журавчак, А. Струк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 732 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 198-206. – Бібліографія: 8 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By