Деякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

dc.citation.epage48
dc.citation.issue4 (32)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage43
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorШульган, Ірина
dc.contributor.authorShulhan, Iryna
dc.date.accessioned2023-03-16T08:57:37Z
dc.date.available2023-03-16T08:57:37Z
dc.date.created2021-10-10
dc.date.issued2021-10-10
dc.description.abstractУ статті проаналізовано сутність права на свободу та особисту недоторканність, механізми його забезпечення під час кримінального провадження, а також визначено умови правомірного його обмеження. Особливого значення право на свободу та особисту недоторканність набуває з наступних причин: по-перше, воно належить кожному від народження і не залежить від належності до громадянства держави, по-друге, є базовим для багатьох конституційних прав і свобод, по-третє, є одним із важливих елементів правового статусу особи і, почетверте, виступає дієвою гарантією не лише конституційних прав, а й прав, закріплених галузевим законодавством. Акцентовано увагу на дотриманні принципів законності та обґрунтованості обмеження свободи та особистої недоторканності в кримінальному процесі. Підкреслено необхідність точного та неухильного виконання норм, які регулюють порядок здійснення заходів кримінально-процесуального примусу органами досудового розслідування, прокурором і судом. А також наявність у компетентного органу всіх доказів, що свідчать про безумовну необхідність обмежити права особи для досягнення завдань кримінального процесу.
dc.description.abstractThe article analyzes the essence of the right to freedom and personal inviolability, the mechanisms for ensuring it during criminal proceedings, and also defines the conditions for its lawful restriction. The right to liberty and personal inviolability acquires special significance for the following reasons: firstly, it belongs to everyone from birth and does not depend on the citizenship, secondly, it is basic for many constitutional rights and freedoms, thirdly, it is one of the important elements of a person’s legal status and, fourthly, it is an effective guarantee not only of constitutional rights, but also of rights enshrined in sectoral legislation. The attention is focused on the observance of the principles of legality and validity of restriction of freedom and personal inviolability in the criminal proceedings. The need for precise and unswerving implementation of the norms governing the procedure for the implementation of measures of criminal procedural coercion by the bodies of pre-trial investigation, the prosecutor and the court was emphasized. As well as the availability of all the evidence at the competent authority that testifies to the unconditional need to restrict human rights in order to achieve the objectives of the criminal process.
dc.format.extent43-48
dc.format.pages6
dc.identifier.citationШульган І. Деякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність / Ірина Шульган // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 43–48.
dc.identifier.citationenShulhan I. (2021) Deiaki aspekty zabezpechennia prava na svobodu ta osobystu nedotorkannist [Certain issues of ensuring the right to freedom and personal inviolability]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 4 (32), pp. 43-48 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.32.043
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57696
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (32), 2021
dc.relation.references1. Конституція України. (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80#Text (дата звернення 08.09.2021).
dc.relation.references2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 року. База даних “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення 08.09.2021).
dc.relation.references3. Берлін І. (1998). Дві концепції свободи. Сучасна політична філософія : Антологія / Упоряд. Я. Кіш : Пер. з англ. К. : Основи. С. 56–113.
dc.relation.references4. Бучківська Л. В. (2013). Обмеження свободи особи та її недоторканності під час кримінального провадження: новий кримінально-процесуальний закон з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. URL: file:///C:/Users/pc/Downloads/Nzlubp_2013_10_36.pdf (дата звернення 09.09.2021).
dc.relation.references5. Левендаренко О. О. (2011). Сутність особистої недоторканності особи в кримінальному процесі України та рішеннях Європейського суду з прав людини. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. № 2. С. 105‒111.
dc.relation.references6. Мірковець В. І. (2021). Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К. 19 с.
dc.relation.references7. Лазарева В. А. (2015). Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. Самара: Самарский университет. 232 с.
dc.relation.references8. Бялковський Д. А. (2016). Судовий контроль забезпечення права на свободу й особисту недоторканність під час застосування запобіжних заходів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. Випуск 5. Т. 2. С. 124–128.
dc.relation.references9. Марчак В. Я. (2013). Судовий контроль за дотриманням прав людини згідно з кримінальним процесуальним законодавством України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 1. С. 141–146.
dc.relation.referencesen1. Konstytutsiia Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80#Text (Accessed 08.09.2021) [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (Accessed 08.09.2021).
dc.relation.referencesen3. Berlin I. (1998) / Dvi kontseptsiyi svobody [Two concepts of freedom]. Suchasna politychna filosofiia: antologiia / uporiadnyk Ya. Kish. Kyiv : Osnovy. P. 56–113 [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen4. Buchkivska L. V. (2013). Obmezhennia svobody osoby ta yiyi nedotorkannosti pid chas kryminalnogo provadzhennia: novyy kryminalno-protsesualnyy zakon z urahuvanniam praktyky Yevropeyskogo sudu z prav liudyny. [Restrictions on individual liberty and inviolability in criminal proceedings: a new criminal procedure law taking considering the cases of The European Court of Human Rights. Retrieved from: file:///C:/Users/pc/ Downloads/Nzlubp_2013_10_36.pdf (аccessed 09.09.2021).
dc.relation.referencesen5. Levendarenko O. O. (2011). Sutnist osobystoi nedotorkannosti osoby v kryminalnomu protsesi Ukrayiny ta rishenniah Yevropeyskogo sudu z prav liudyny. [The essence of personal inviolability of a person in the criminal process of Ukraine and in the decisions of the European Court of Human Rights]. Problemy pravoznavstva ta pravoohoronnoyi diyalnosti. No. 2. P. 105‒111 [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen6. Mirkovets V. I. (2021). Zabezpechennia prava na svobodu ta osobystu nedotorkannist pry zastosuvanni zahodiv zabezpechennia kryminalnogogo provadzhennia. [Ensuring the right to liberty and security of person when applying measures to ensure criminal proceedings]. Doctor’s thesis. Kyiv. 19 p. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen7. Lazareva V. A. (2015). Teoria i praktika sudebnoy zaschity v ugolovnom protsessye. [Theory and practice of judicial protection in criminal proceedings]. Samara : Samarskiy universitet. 232 p. [in Russian].
dc.relation.referencesen8. Bialkovskyi D. A. (2016). Sudovyi control zabezpechennia prava na svobodu y osobystu nedotorkannist pid chas zastosuvannia zapobizhnyh zahodiv. [Judicial review of the right to liberty and security of person during the application of precautionary measures]. Naukovyi visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Seriia Yurydychni nauky. Vypusk 5. Т. 2. P. 124–128 [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen9. Marchak V. Ya. (2013). Sudovyi control za dotrymanniam prav liudyny zgidno z kryminalnym protsesualnym zakonodavstvom Ukrayiny. [Judicial control over the observance of human rights in accordance with the criminal procedure legislation of Ukraine]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnih sprav. No 1. P. 141–146 [in Ukrainian].
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
dc.relation.urifile:///C:/Users/pc/Downloads/Nzlubp_2013_10_36.pdf
dc.relation.urifile:///C:/Users/pc/
dc.rights.holder© Шульган І., 2021
dc.subjectсвобода
dc.subjectособиста недоторканність
dc.subjectзасади кримінального провадження
dc.subjectfreedom
dc.subjectpersonal inviolability
dc.subjectprinciples of criminal proceedings
dc.subject.udc343.13
dc.titleДеякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність
dc.title.alternativeCertain issues of ensuring the right to freedom and personal inviolability
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n4_Shulhan_I-Certain_issues_of_ensuring_43-48.pdf
Size:
576.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.75 KB
Format:
Plain Text
Description: