Спосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних

Abstract

Проаналізовано сучасний стан обслуговування Application Programming Interface (API) запитів до систем управління хмарними базами даних. Встановлено доцільність створення засобів щодо зменшення часу обслуговування таких запитів та ефективної синхронізованості локальної та хмарної баз даних. З’ясовано основні особливості та принципи реплікації даних. Обґрунтовано доцільність використання для реплікації даних лічильника поколінь замість системного таймера. Запропоновано асинхронний спосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних за рахунок застосування синхронізаційної акумулятивної таблиці та реєстрації змін у базах даних за допомогою двоетапного встановлення поколінь. Розроблено бібліотеку, яка забезпечує виконання асинхронних API запитів до системи управління хмарними базами даних Salesforce. Бібліотека може бути використана у будь-якому Ruby on Rails застосунку. Оцінено вигоди від запропонованих рішень на тестовому прикладі. Отримані результати тестових досліджень підтверджують мінімізацію часу обслуговування API викликів до систем управління хмарними базами даних за запропонованим асинхронним способом.
Analyzed the current state of the Application Programming Interface (API) calls to cloud database management systems. The expediency of creating tools to reduce the time for servicing such requests and the effective synchronization of the local and cloud databases has been established. The main features and principles of data replication are clarified. The expediency of using the counter of generations in the replication process instead of the system timer is justified. An asynchronous method of accelerated servicing for API calls to cloud database management systems is proposed by using a synchronization accumulative table and registering changes in databases using a two-stage set of generations. A library that provides the implementation of asynchronous API queries for the Salesforce cloud management system has been developed. The library can be used in any Ruby on Rails application. The evaluation of the benefits for the proposed solutions in the test case was carried out. The results of the test studies confirm the minimization of the service time for API calls to the cloud database management systems based on the proposed asynchronous method.

Description

Keywords

АРІ запити, прискорене обслуговування, системи управління базами даних, хмарна база даних, API calls, accelerated servicing, database management systems, cloud database

Citation

Павич Н. Я. Спосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних / Н. Я. Павич, Б. Є. Кутковий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 87–97.