Етнокомунікація в мультикультурному регіоні: виклики для системи національної безпеки

Date

2023-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Транскордонний статус Закарпаття, його поліетнічність відображається у різних сферах життя, зокрема й масовокомунікаційній діяльності. Актуалізується проблематика функціонування онлайнових медіа етноспільнот найзахіднішого регіону України у контексті розвитку мультикультурного інформаційного простору в структурі українського національного медіаполя. Підкреслена роль преси етносів в інформуванні та підтримці традицій і звичаїв, збереженні етнічної свідомості та культурного різноманіття. Особлива увага приділена етнонаціональному аспекту комунікації та важливій ролі закарпатських медіа у розбудові рідномовної комунікації, яка представлена широким спектром етнічних медіа (угорських, словацьких, румунських, ромських, німецьких, єврейських та ін.). Вироблена на Закарпатті модель мультикультурної комунікації сприяє розвитку, зокрема й громадянської ідентичності, почуттів соціальної відповідальності за все, що відбувається в країні, а місцеву журналістську спільноту спонукає до культивування толерантності, запобігання міжетнічних конфліктів, протидії інформаційним загрозам. Зважаючи на повноту реалізації функцій ЗМК, ступінь ефективності їхньої діяльності у сучасній медійній сфері Закарпаття, у статті відзначені й ризики кризових процесів. Частина з них спричинена зовнішньополітичними обставинами, війною з Росією та інформаційною агресією, проблемами міждержавної взаємодії, а тому потребують особливої уваги, коректності, компетентності журналістів. Тим більше, що питання міжетнічних взаємин (особливо в освітній, мовній площинах) належать до стратегічних, пов’язаних із національною безпекою, гармонійністю відносин України та сусідніх західних держав. При цьому онлайнові медіа етносів Закарпаття активно інтегруються в міжкультурну систему комунікацій, займаючи й утримуючи в ній власний сегмент.
The cross-border status of Transcarpathia, its multiethnicity is reflected in various spheres of life, including mass communication activities. The article actualizes the issue of the functioning of online media of the ethnic communities in the westernmost region of Ukraine in the context of the development of multicultural information space in the structure of the Ukrainian national media field. The role of ethnic media in informing and supporting traditions and customs, preservation of ethnic consciousness and cultural diversity is emphasized. Special attention is paid to the ethno-national aspect of communication and the important role of Transcarpathian media in the development of native-language communication, which is represented by a wide range of ethnic media (Hungarian, Slovak, Romanian, Roma, German, Jewish, etc.). The model of multicultural communication developed in Transcarpathia contributes to the development, including civic identity, a sense of social responsibility for everything that happens in the country, and encourages the local journalistic community to cultivate tolerance, prevent interethnic conflicts, and counter information threats. Taking into account the complete implementation of the functions of Transcarpathian intercultural communication, the degree of effectiveness of their activities, the article also notes crisis processes in the modern media sphere of Transcarpathia. Some of them are caused by foreign policy circumstances, the war with Russia and informational aggression, problems of intergovernmental interaction, and therefore require special attention, correctness, and competence of journalists. Moreover, the issues of interethnic relations (especially in the educational and linguistic spheres) are strategic, related to national security, harmonious relations between Ukraine and neighboring Western states. Meanwhile, the online media of Transcarpathian ethnic groups are actively integrated into the intercultural communication system, occupying and maintaining their own segment in it.

Description

Keywords

онлайн-медіа, мультикультурна комунікація, етноспільноти, національна безпека, журналістика, військова агресія, online-media, multicultural communication, ethnic communities, National security, journalism, military aggression

Citation

Соломін Є. Етнокомунікація в мультикультурному регіоні: виклики для системи національної безпеки / Євген Соломін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: журналістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — № 1 (5). — С. 57–64.