Етнокомунікація в мультикультурному регіоні: виклики для системи національної безпеки

dc.citation.epage64
dc.citation.issue1 (5)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”: журналістика
dc.citation.spage57
dc.contributor.affiliationУжгородський національний університет
dc.contributor.affiliationUzhhorod National University
dc.contributor.authorСоломін, Євген
dc.contributor.authorSolomin, Yevhen
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-02-26T10:23:23Z
dc.date.available2024-02-26T10:23:23Z
dc.date.created2023-02-28
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractТранскордонний статус Закарпаття, його поліетнічність відображається у різних сферах життя, зокрема й масовокомунікаційній діяльності. Актуалізується проблематика функціонування онлайнових медіа етноспільнот найзахіднішого регіону України у контексті розвитку мультикультурного інформаційного простору в структурі українського національного медіаполя. Підкреслена роль преси етносів в інформуванні та підтримці традицій і звичаїв, збереженні етнічної свідомості та культурного різноманіття. Особлива увага приділена етнонаціональному аспекту комунікації та важливій ролі закарпатських медіа у розбудові рідномовної комунікації, яка представлена широким спектром етнічних медіа (угорських, словацьких, румунських, ромських, німецьких, єврейських та ін.). Вироблена на Закарпатті модель мультикультурної комунікації сприяє розвитку, зокрема й громадянської ідентичності, почуттів соціальної відповідальності за все, що відбувається в країні, а місцеву журналістську спільноту спонукає до культивування толерантності, запобігання міжетнічних конфліктів, протидії інформаційним загрозам. Зважаючи на повноту реалізації функцій ЗМК, ступінь ефективності їхньої діяльності у сучасній медійній сфері Закарпаття, у статті відзначені й ризики кризових процесів. Частина з них спричинена зовнішньополітичними обставинами, війною з Росією та інформаційною агресією, проблемами міждержавної взаємодії, а тому потребують особливої уваги, коректності, компетентності журналістів. Тим більше, що питання міжетнічних взаємин (особливо в освітній, мовній площинах) належать до стратегічних, пов’язаних із національною безпекою, гармонійністю відносин України та сусідніх західних держав. При цьому онлайнові медіа етносів Закарпаття активно інтегруються в міжкультурну систему комунікацій, займаючи й утримуючи в ній власний сегмент.
dc.description.abstractThe cross-border status of Transcarpathia, its multiethnicity is reflected in various spheres of life, including mass communication activities. The article actualizes the issue of the functioning of online media of the ethnic communities in the westernmost region of Ukraine in the context of the development of multicultural information space in the structure of the Ukrainian national media field. The role of ethnic media in informing and supporting traditions and customs, preservation of ethnic consciousness and cultural diversity is emphasized. Special attention is paid to the ethno-national aspect of communication and the important role of Transcarpathian media in the development of native-language communication, which is represented by a wide range of ethnic media (Hungarian, Slovak, Romanian, Roma, German, Jewish, etc.). The model of multicultural communication developed in Transcarpathia contributes to the development, including civic identity, a sense of social responsibility for everything that happens in the country, and encourages the local journalistic community to cultivate tolerance, prevent interethnic conflicts, and counter information threats. Taking into account the complete implementation of the functions of Transcarpathian intercultural communication, the degree of effectiveness of their activities, the article also notes crisis processes in the modern media sphere of Transcarpathia. Some of them are caused by foreign policy circumstances, the war with Russia and informational aggression, problems of intergovernmental interaction, and therefore require special attention, correctness, and competence of journalists. Moreover, the issues of interethnic relations (especially in the educational and linguistic spheres) are strategic, related to national security, harmonious relations between Ukraine and neighboring Western states. Meanwhile, the online media of Transcarpathian ethnic groups are actively integrated into the intercultural communication system, occupying and maintaining their own segment in it.
dc.format.extent57-64
dc.format.pages8
dc.identifier.citationСоломін Є. Етнокомунікація в мультикультурному регіоні: виклики для системи національної безпеки / Євген Соломін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: журналістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — № 1 (5). — С. 57–64.
dc.identifier.citationenSolomin Y. Ethnocommunication in a multicultural region: challenges for the national security system / Yevhen Solomin // Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — No 1 (5). — P. 57–64.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/sjs2023.01.057
dc.identifier.issn0321-0499
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/61403
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”: журналістика, 1 (5), 2023
dc.relation.ispartofBulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism, 1 (5), 2023
dc.relation.references1. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності. Ужгород: Ґражда, 2019. 372 с.
dc.relation.references2. Бідзіля, Ю. М. Медіа полінаціонального Закарпаття: проблеми формування етнічної та громадянської ідентичності. Обрії друкарства, (1), 23–39. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2018.1.132817.
dc.relation.references3. Більшість переселенців на Закарпатті проживають у приватному секторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaholovok.com.ua/bilshist-pereselentsiv-na-zakarpatti-prozhyvayu...
dc.relation.references4. Гарагонич І., Шух С. Закарпатські ЗМІ і їх власники. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uzhgorod.net.ua
dc.relation.references5. Гулан Я. Інтернет-ЗМІ Закарпаття: ситуація покращується. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://imi.org.ua
dc.relation.references6. Концепція мовлення з тематики національних меншин ПАТ "НСТУ" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua
dc.relation.references7. Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття : монографія/ за ред. Ю.Бідзілі, В. Шаповалової, Я.Шебештян. - Ужгород: РІК-У, 2021, 628 с.
dc.relation.references8. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. Львів : ПАІС, 2010. 244 с.
dc.relation.references9. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
dc.relation.references10. Толочко Н.В. Становлення і розвиток телебачення на Закарпатті в історичному, політичному, культурному контекстах: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01. Дніпро, 2020. 20 с.
dc.relation.references11. Центр культур національних меншин Закарпаття. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://centerkyltyr.pp.ua.
dc.relation.references12. Bidzilya , Y. M., Solomin, Y. O., Shapovalova, H. V., Georgiievska, V. V., & Poplavska, N. M. The stability of State information in the face of terrorist threats. Cuestiones Políticas, 39(70), 2021, p. 250-269. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.16
dc.relation.references13. Bidzilya, Y. M., Haladzhun, Z. V., Georgiievska, V. V., Solomin, Y. O., & Sydorenko, N. M. Ukrainian communication and media in Romania: from birth and progress to regress. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2021, p. 234-253. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1576
dc.relation.references14. Dewze M. What is Multimedia Journalism? Journalism Studies, Vol. 5, No.2, 2004, pp. 139-152.
dc.relation.references15. Kárpátalja. Célkeresztben a magyar zászlók, feliratok és intézményvezetők Magyarellenes akciók a Munkácsi kistérségben [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://karpataljalap.net/2023/01/17/celkeresztben-magyar-zaszlok-felira....
dc.relation.references16. Bidzilya, Y., Solomin O., Tolochko N., Shapovalova H. and Shebeshtian Y. The Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 2020. Рр. 2972-2983. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.362
dc.relation.referencesen1. Bidzilia Yu., Solomin Ye., Tolochko N., Shapovalova H., Shebeshtian Ya. (2019). Zakarpattia kriz pryzmu etnotolerantnosti. Uzhhorod: Grazhda, 2019. 372 s.
dc.relation.referencesen2. Bidzilia, Yu.(2018). Media polinatsionalnoho Zakarpattia: problemy formuvannia etnichnoi ta hromadianskoi identychnosti. Obrii drukarstva, (1), 23-39. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2018.1.132817
dc.relation.referencesen3. Bilshist pereselentsiv na Zakarpatti prozhyvaiut u pryvatnomu sektori. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu : URL: https://zaholovok.com.ua/bilshist-pereselentsiv-na-zakarpatti-prozhyvayu...
dc.relation.referencesen4. Harahonych I., Shukh S. Zakarpatski ZMI i yikh vlasnyky. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu :URL: http://uzhgorod.net.ua
dc.relation.referencesen5. Hulan Ya. Internet-ZMI Zakarpattia: sytuatsiia pokrashchuietsia. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu : https://imi.org.ua
dc.relation.referencesen6. Kontseptsiia movlennia z tematyky natsionalnykh menshyn PAT "NSTU". [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu :URL: http://comin.kmu.gov.ua
dc.relation.referencesen7. Linhvalnyi ta ekstralinhvalnyi aspekty komunikatsii v multykulturnomu seredovyshchi Zakarpattia: monohrafiia. Uzhhorod: RIK-U, 2021. 628 s.
dc.relation.referencesen8. Potiatynyk B. (2010). V. Internet-zhurnalistyka : navch. posib. Lviv : PAIS, 2010. 244 s.
dc.relation.referencesen9. Pro kilkist ta sklad naselennia Ukrainy za pidsumkamy Vseukrainskoho perepysu naselennia 2001 roku. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu : URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
dc.relation.referencesen10. Tolochko N. (2020). Stanovlennia i rozvytok telebachennia na Zakarpatti v istorychnomu, politychnomu, kulturnomu kontekstakh: avtoref. dys. ... kand. nauk iz sots. komunikatsii: 27.00.01. Dnipro, 2020. 20 s.
dc.relation.referencesen11. Tsentr kultur natsionalnykh menshyn Zakarpattia. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu :URL: http://centerkyltyr.pp.ua.
dc.relation.referencesen12. Bidzilya, Y. M., Solomin, Y. O., Shapovalova, H. V., Georgiievska, V. V., & Poplavska, N. M. (2021), The stability of State information in the face of terrorist threats. Cuestiones Políticas, 39(70), 250-269. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.16
dc.relation.referencesen13. Bidzilya, Y. M., Haladzhun, Z. V., Georgiievska, V. V., Solomin, Y. O., & Sydorenko, N. M. (2021), Ukrainian communication and media in Romania: from birth and progress to regress. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 234-253. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1576
dc.relation.referencesen14. Dewze M. (2004), What is Multimedia Journalism? Journalism Studies, Vol. 5, No.2, pp. 139-152. https://doi.org/10.1080/1461670042000211131
dc.relation.referencesen15. Kárpátalja. Célkeresztben a magyar zászlók, feliratok és intézményvezetők Magyarellenes akciók a Munkácsi kistérségben. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu :URL: https://karpataljalap.net/2023/01/17/celkeresztben-magyar-zaszlok-felira...
dc.relation.referencesen16. Bidzilya M., Solomin Y., Nataliia V. Tolochko, Halyna V. Shapovalova and Yaroslava M. Shebeshtian (2020), The Media Image of the Multinational Transcarpathia: The Problems of the Search for Ethnic and Civil Identities. International Journal of Criminology and Sociology, 9, Rr. 2972-2983. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.362
dc.relation.urihttps://doi.org/10.20535/2522-1078.2018.1.132817
dc.relation.urihttps://zaholovok.com.ua/bilshist-pereselentsiv-na-zakarpatti-prozhyvayu..
dc.relation.urihttp://uzhgorod.net.ua
dc.relation.urihttps://imi.org.ua
dc.relation.urihttp://comin.kmu.gov.ua
dc.relation.urihttp://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
dc.relation.urihttp://centerkyltyr.pp.ua
dc.relation.urihttps://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.16
dc.relation.urihttps://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1576
dc.relation.urihttps://karpataljalap.net/2023/01/17/celkeresztben-magyar-zaszlok-felira...
dc.relation.urihttps://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.362
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1080/1461670042000211131
dc.relation.urihttps://karpataljalap.net/2023/01/17/celkeresztben-magyar-zaszlok-felira..
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.rights.holder© Соломін Є., 2023
dc.subjectонлайн-медіа
dc.subjectмультикультурна комунікація
dc.subjectетноспільноти
dc.subjectнаціональна безпека
dc.subjectжурналістика
dc.subjectвійськова агресія
dc.subjectonline-media
dc.subjectmulticultural communication
dc.subjectethnic communities
dc.subjectNational security
dc.subjectjournalism
dc.subjectmilitary aggression
dc.subject.udc070
dc.subject.udc654.197 (477.61)
dc.titleЕтнокомунікація в мультикультурному регіоні: виклики для системи національної безпеки
dc.title.alternativeEthnocommunication in a multicultural region: challenges for the national security system
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2023n1_Solomin_Y-Ethnocommunication_in_a_multicultural_57-64.pdf
Size:
728.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2023n1_Solomin_Y-Ethnocommunication_in_a_multicultural_57-64__COVER.png
Size:
451.93 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.77 KB
Format:
Plain Text
Description: