Професійний портрет логіста: маркетингові дослідження

Abstract

В статті висвітлено професійний портрет логіста, отриманий авторами на підставі маркетингових досліджень. Виявлено нестачу фахівців з логістики, зумовлену, в першу чергу, невідповідністю темпу розвитку ринку праці в сфері логістики до темпу розвитку ринку освітніх послуг з логістики. В ході дослідження було також встановлено, що, зважаючи на те, що логістичні компанії не мають ні відділу логістики, ні посади логіста, вони запрошують фахівців без професійної освіти, оскільки посада диктує вимоги до кандидатури, а не специфіка галузі, в якій вони працюють. Розкрито портрет логіста трьох рівнів/ступенів професійної компетенції: операційного, тактичного, стратегічного. Отриманий портрет логіста підтвердив гіпотезу, що переважна більшість менеджерів 2PL та 3PL компаній (за винятком стратегічного рівня управління), які представляють вітчизняний ринок логістичних послуг, не мають професійної фахової підготовки з логістики.
The article describes professional logistician’s portrait, achieved by authors on the basis of marketing research. The lack of logistics specialists has been discovered, what is primary caused by discrepancy of labor market development rate in the logistics area and development rate of the logistics educational services market. Research process also discovered the following fact: considering logistics companies not having logistics departments, neither logistician positions, they invite specialists without professional training, because position dictates personal requirements and not area specifics candidates are to be employed in. Logistician’s portrait was described in three levels of professional competence: operational, tactical and strategical. Achieved logistician’s portrait proved the hypothesis that the majority of 2PL and 3PL company managers (excluding strategie level management) representing domestic logistics market, does not have logistics professional training.

Description

Keywords

ринок логістичних послуг, ринок праці, портрет логіста, фахові компетентності, logistics market, labor market, logistician’s portrait, logistics competence

Citation

Чорнописька Н. В. Професійний портрет логіста: маркетингові дослідження / Н. В. Чорнописька, К. З. Стасюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 892. — С. 256–261.